Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Po každém semestru Ostravská univerzita nabízí svým studentům možnost zhodnotit výuku i zázemí pro vzdělání v evaluačním dotazníku. Právě teď je čas, kdy můžete uplynulý semestr hodnotit, a to i anonymně.
Dotazník naleznete po přihlášení na Portál OU v sekci Moje stránka – Studium – Hodnocení kvality. Vyplnit jej můžete do 12. února 2016. Výsledky pak budou zveřejněny na portálu OU v březnu. Podněty získané z těchto dotazníků jsou projednávány s proděkany pro studium, stávají se předmětem jednání kolegia rektora a jsou prezentovány na zasedání senátu OU. Jejich řešení je poté v kompetenci jednotlivých fakult a kateder.
K tomuto tématu jsme stručně zpovídali prorektorku pro studium, docentku Jelenu Petrucijovou.
Co už evaluace v minulosti přinesla? Došlo k nějakým konkrétním změnám?
Pro studenty je evaluace mimořádnou příležitostí deklarovat svůj názor, tím iniciovat změnu a ovlivnit studijní prostředí a jeho kvalitu. Pro (ne)akademické pracovníky univerzity je to příležitost získat zpětnou vazbu, zamyslet se (včetně sebe-reflexe a auto-evaluace) a také buď „se pustit do změn“ (v případě kritických poznámek), nebo se utvrdit ve správné volbě obsahů a metod výuky. Takže na otázku „Co už evaluace v minulosti přinesla?“ mohu odpovědět: „Každá evaluace je krokem a snahou o zkvalitnění vzdělávací činnosti na OU.” V tom je její přínos.
Soupis konkrétních případů, kdy na základě evaluace došlo ke zlepšení, je dlouhý. V důsledku vyhodnocení výsledků evaluace bylo obnoveno technické zázemí řady učeben, byly zavedeny nové portálové aplikace, došlo k inovacím kurzů (v rámci udělených akreditací) a také ke změně vyučujících.
Jak si OU podle vás v evaluaci vede?
V obecné rovině – velmi dobře. Máme poměrně vysokou účast studentů v evaluacích (i když není stejná na různých fakultách). Máme vysoké průměrné ohodnocení předmětů nabízených katedrami. Například v zimním semestru akademického roku 2014/2015 evaluační anketu vyplnilo 3370 respondentů, což je 35,95 % z celkového počtu studentů OU, průměrné ohodnocení 3682 předmětů bylo 1,47 bodu (podle předchozího systému hodnocení: 1 – „výborně“, 2 – „velmi dobře“ etc.)
V evaluační anketě letního semestru AR 2014/2015 z celkového počtu 4351 nabízených předmětů bylo hodnoceno 2873 předmětů, tj. v průměru 64,5 %. Tyto předměty byly vesměs ohodnoceny v průměru 1,45 bodu, což je vynikající výsledek. Nejkritičtějšími byli studenti Fakulty umění a Fakulty sociálních studií, jejich průměrné bodové ohodnocení činilo 1,51 bodu. Nejpříznivěji hodnotili výuku, dovednosti vyučujících a přínos předmětů studenti Pedagogické fakulty s průměrem 1,36.
Jaké jsou její silné a slabé stránky? Co studenti hodnotí kladně a co naopak ne?
Studenti hodnotí převážně kladně vzdělávací proces, přínos výuky pro získávání odbornosti. O tom jsem se již zmínila v odpovědi na předchozí otázku.
Mívají výhrady k poměru náročnosti předmětu a jeho kreditního ohodnocení, ke změnám požadavků na studenta v průběhu semestru vůči požadavkům stanoveným popisem předmětu aj. Setkávám se také s kritickým hodnocením přístupu a didaktických dovedností vyučujícího nebo s kritikou organizace výuky. Častá kritika se ozývá vůči kvalitě stravovacích služeb a jejich dostupnosti, např. více než 20% studentů Lékařské fakulty je považuje za „naprosto nedostačující“ (zde musíme brát do úvahy, že OU nemá kampus, její jednotlivé budovy se nachází v různých rajónech Ostravy a menza se nachází v centru města).
Docentka Petrucijová ještě závěrem dodává:
Evaluace je procesem, jehož význam nemůžeme podceňovat. Bez evaluace, která indikuje silné a slabé stránky vzdělávací činnosti a jejího zabezpečení, prakticky nemůžeme iniciovat a provádět kvalifikované změny. Nad „optimalizací a zdokonalováním“ evaluace neustále pracujeme. Proto jsem nesmírně vděčna všem účastníkům evaluačního procesu (studentům a kolegům) za jejich účast a konstruktivní podněty.
Těším se na spolupráci v průběhu evaluačního procesu zimního semestru AR 2015/2016.