Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

V rámci celouniverzitního projektu „JSME OSRAVSKÁ = MODERNÍ, INSPIRATINÍ A ATRAKTIVNÍ MÍSTO PRO KVALITNÍ STUDIUM“ na FSS OU pravidelně probíhají vzdělávací a zkušenostní workshopy zaměřené na prohloubení informovanosti akademiků a odborníků z praxe o možnostech uplatnění absolventů studijních programů Zdravotně-sociální péče a Zdravotně-sociální péče a rehabilitace. Cílem workshopů je rovněž reflexe využití vlastního odborného potenciálu a metodických postupů aplikovaných v procesu vzdělávání studentů v oblasti zdravotně-sociální práce. Vzhledem k tomu, že lektory realizovaných i připravovaných workshopů jsou většinou odborníci z praxe, slouží tato setkání také jako nástroj pro sdílení informací a zkušeností mezi akademickou půdou a praxí sociální a zdravotně-sociální práce. Zároveň v rámci workshopů nechybí prostor pro sebereflexi vlastního rozvoje akademického působení zapojených pracovníků.
Supervizní a sebezkušenostní workshopy:
První možnost zúčastnit se odborného workshopu měli pracovníci FSS OU již v lednu 2018. V tomto případě se jednalo o skupinový workshop zaměřený na osobní rozvoj a reflexi identifikace s uvedenými studijními programy Zdravotně-sociální péče a Zdravotně-sociální péče a rehabilitace, vedený lektorkou Mgr. Karlou Maříkovou. Zmíněný workshop byl určen primárně akademikům a garantům předmětů studijních programů. Na toto setkání volně navazoval v lednu 2019 supervizní workshop orientovaný na zvládání procesů změn.
Paliativní a hospicová péče:
Další z řady workshopů v rámci celouniverzitního projektu byly zaměřeny na téma paliativní a hospicové péče. První probíhal pod vedením lektorky Mgr. Veroniky Staňkové, která má již dlouholetou zkušenost se sociální prací v mobilním hospici. Workshop sloužil mimo jiné také k otevření tématu umírání, které ačkoliv je často opomíjeno, je nedílnou součástí práce mnohých zdravotně-sociálních pracovníků. Workshop byl o to zajímavější, že se jej mimo lektorky a akademiků z FSS OU zúčastnili také odborníci z praxe, kteří se s tímto tématem setkávají. Na druhém z workshopů na téma paliativní a hospicová péče nechyběly podrobnější informace jak z českého prostředí, tak především ze zahraniční zkušenosti v USA a účastníci měli možnost porovnat praxi české paliativní péče v hospicích či v nemocnicích s praxí například na Floridě.
Sociální práce ve zdravotnictví a multidisciplinární práce ve zdravotně-sociální péči:
V druhé polovině dubna byla zahájena série prakticky orientovaných workshopů zaměřených na výkon sociální práce ve zdravotnictví. Nejprve s orientací na práci s cílovou skupinou osob se zdravotním postižením žijících v pobytové sociální službě a osob s duševním onemocněním. Prostor byl věnován transformaci a deinstitucionalizaci pobytových sociálních služeb. Workshop lektorovali pan Lukáš Spurný, ředitel organizace Domov NaNovo, p.o. spolu s auditorem hodnocení kvality pobytových sociálních služeb panem Petrem Štěpánkem, který mohl přítomným zprostředkovat svou přímou zkušenost s pobytem v ústavním zařízení. Účastníci workshopu měli možnost zamyslet se a společně diskutovat bazální otázky, jako je např: „Co považujeme za “normální” ve vlastním životě? Jak probíhal život člověka s postižením za zdmi ústavu dříve a jak vypadá dnes? Co se změní v životě člověka, který žil dříve dlouhou dobu v ústavním zařízení a dnes žije ve vlastní domácnosti?“ Přítomní se také dozvěděli více o kontextu transformace pobytových služeb a návaznosti na evropskou a národní legislativu, ujasnili si pojmy instituce, hospitalismus nebo deinstitucionalizace.
Další workshop byl zaměřen na praktické seznámení s metodou case managementu v práci s lidmi se závažným duševním onemocněním. Dvoudenní workshop byl vedený zkušenými lektory organizace FOKUS Mladá Boleslav, z.s. panem Petrem Šturmou a Jaroslavem Hodboděm. Workshop byl založen na skupinové práci s reálnou kazuistikou, která zachycuje dlouholetý průběh spolupráce lektorů s klientkou se závažným duševním onemocněním, a která pracuje se základními tématy metody case managementu. Mezi hlavní témata workshopu patřily: první kontakt s klientem, mapování a navazování pracovní koalice, tvorba individuálního plánu, spolupráce s rodinou a sociální sítí klienta, práce s krizí, edukace klienta a rodiny, problematika duálních diagnóz, práce v multidisciplinárním týmu, podoby úspěšné a neúspěšné spolupráce.
Další odborné setkání se konalo během workshopu na téma zdravotně-sociální práce v České republice, jehož lektorem byl dlouholetý spolupracovník fakulty Mgr. Petr Popek. Ten se výkonu zdravotně sociální práce věnuje již řadu let. V průběhu byla diskutována témata vývoje vzdělávání sociálních pracovníků pro oblast zdravotnictví, personálního zajištění, obecných úkolů, kterým se zdravotně-sociální pracovníci ve zdravotnictví zabývají, nebo účasti zdravotně-sociálních pracovníků v rámci nemocničních multidisciplinárních týmů. Rovněž byly specifikovány rozdíly mezi profesí sociálního pracovníka a zdravotně sociálního pracovníka (sociálního pracovníka se specifickým vzděláním pro oblast zdravotnictví). V závěru workshopu proběhla diskuze o těžkostech, které mohou potkat zdravotně-sociální pracovníky ve zdravotnickém zařízení v případech, kdy se zmíněné profese teprve rozvíjí. Zmíněná diskuze byla mimo jiné obohacena také o zkušenosti zástupců z Rehabilitačního ústavu Hrabyně, Rehabilitačního ústavu v Chuchelné a z nemocnice v Karviné a dalších.
Z diskuse vznikaly podněty pro přípravu navazujících workshopů, z nichž velmi úspěšný proběhl na podzim 2018 s tématem realizace zdravotně sociální práce v psychiatrii. Zatím posledním plánovaným odborným setkáním je workshop Sociální práce s rodiči a dětmi v nemocnicích, který se uskuteční 14. února 2019.
V průběhu projektu je také průběžně revidován a ve shodě se získanými akreditacemi bude restrukturován systém praktického vzdělávání studentů na všech úrovních studia tak, aby odpovídal aktuálním potřebám studentů i organizací, které praxi poskytují. Tým odborníků z praxe ve spolupráci s akademiky, administrátory a garanty praxí vytváří nový manuál Průvodce praktickým vzděláváním. Ten přispěje k efektivní praxi studentů a ke kooperaci s pracovišti, na kterých studenti své odborné praxe absolvují. Potřeba revize praktického vzdělávání vzešla především z přesvědčení fakulty o potřebě vzdělávání budoucích sociálních pracovníků a zdravotně-sociálních pracovníků, kteří již během svých studií dostanou potřebné zkušenosti s přímou prací s klienty. Do praktického vzdělávání studentů FSS OU bude díky celouniverzitnímu projektu zapojen také nově vzniklý tým konzultantů a konzultantek z praxe „Mesom So Mesom“ (v překladu „Jsem, co jsem.“), který je v českém univerzitním prostředí raritou.
Mnoho zajímavých akcí na FSS OU v rámci celouniverzitního projektu sice již proběhlo, ale stále je na co se těšit. Například zmíněný únorový workshop na téma Sociální práce ve zdravotnictví s rodiči a dětmi, dále Síťování sociálních služeb s ředitelkou institutu komunitního rozvoje Danou Divákovou. Pokračovat budou také workshopy s Mgr. Petrem Popkem, který účastníkům představí zdravotně-sociální práci s různými cílovými skupinami.
Zejména studenty potom můžeme pozvat také k přečtení nového Průvodce praktickým vzděláváním, nebo k vyslechnutí životních příběhů členek a členů týmu „Mesom So Mesom“.
V Ostravě 17. 1. 2019
Za organizační tým katedry sociálních věd Alena Vaňharová a Iva Kuzníková