Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Vyloučení z bydlení je jednou z klíčových oblastí zájmů Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity, která rozvíjí vědeckovýzkumné aktivity ve spolupráci s Evropským výzkumným institutem sociální práce.Fakulta se zabývá výzkumy reagujícími na aktuální sociální témata včetně témat regionální povahy a podílí se na formování praxe sociální práce. Ve své vědeckovýzkumné práci se fakulta orientuje na problematiku nových sociálních rizik, konkrétně na téma sociálního vyloučení. Při zpracování dílčích analýz se téma vyloučení z bydlení ukázalo pro Moravskoslezský region jako zásadní. Na téma bydlení bylo provedeno zmapování a porovnání situace v České republice, Francii a Velké Británii. Teoretická analýza umožnila vymezit odlišné strategie v řešení bytové problematiky v zemích s odlišným sociálním režimem a nastolila otázku, do jaké míry jsou zahraniční zkušenosti uplatnitelné v České republice. Druhá rovina analýzy byla zaměřena na praktická opatření české sociální politiky v oblasti řešení problému bydlení a jejich vztah k obdobným zkušenostem ekonomicky vyspělých zemí. V současnosti připravuje fakulta výzkumný projekt, jehož cílem je ve spolupráci s neziskovým sektorem zavedení zahraničního modelu práce s lidmi bez domova do praxe sociální práce a jeho výzkumné ověření.
Fakulta se v roce 2013 stala jedním z členů Platformy pro sociální bydlení, která sdružuje neziskové organizace, odborníky a veřejnost s cílem definovat a zavést sociální bydlení v České republice. Platforma prosazuje přijetí zákona o sociálním bydlení a požaduje, aby byl okruh osob v bytové nouzi definován na základě evropské typologie ETHOS, která člení osoby bez domova podle jejich životní situace nebo situace jejich bydlení. Klíčovým požadavkem Platformy je, aby podoba sociálního bydlení vycházela z potřeb a preferencí osob ohrožených neadekvátním bydlením. Fakulta však nezapomíná ani na osoby, jichž se vyloučení z bydlení přímo dotýká. Ve spolupráci s Platformou je připravován výzkum, který počítá s tréninkovým programem výzkumnických dovedností lidí bez domova, aby se naučili dělat výzkum a mohli se tak aktivně zapojit do výzkumného procesu zaměřeného na téma bydlení a sociální práce.
Ve spolupráci se Sdružením azylových domů v ČR  realizuje kampaň Noc venku Ostrava, která zážitkovou formou přibližuje téma bezdomovectví, kdy si kdokoliv z veřejnosti může vyzkoušet přespat jednu noc venku na ulici. Kampaň se těší oblibě mezi studenty, akademickými pracovníky, u veřejnosti i u samotných lidí bez domova, kteří se na přípravě akce aktivně podílejí. Tato aktivita byla v roce 2013 oceněna 2. místem v rámci prestižního mezinárodního ocenění Sozial Marie za sociální inovace, každoročně udělovaném rakouskou nadací Unruhe. Také díky tomuto ocenění mohla vzniknout divadelní skupina Kruh naděje, která se skládá z osob žijících na azylových domech a společně s publikem hledá v diskusi odpověď na otázku Co je důstojné bydlení a jak ho můžeme dosáhnout? Kruh naděje hraje nejen v azylových domech, ale také pro širokou veřejnost a pro politiky i státní úředníky, kteří se věnují tématu bydlení. Do aktivit divadla jsou nově zapojováni také studenti oboru sociální práce.
„Ztížený přístup k bydlení je v mnoha zemích Evropy považován za jednu z nejvážnějších bariér bránících sociální integraci. Naše Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity díky výzkumu v této oblasti tak může výrazně přispět k řešení priorit sledovaných v rámci Evropské unie, dodává k významnosti tohoto výzkumu z hlediska mezinárodního kontextu prof. Jan Keller, který je vedoucím výzkumného týmu.

Tento článek je zpracován ve spolupráci s doc. Alicí Gojovou a Mgr. Eliškou Lindovskou z FSS OU.