Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Srdečně zdravím studentky a studenty Ostravské univerzity, kteří se zapojili do diskuze o novém systému alfabetického hodnocení předmětů.
Nový systém hodnocení je součástí nového Studijního a zkušebního řádu Ostravské univerzity v Ostravě ze dne 29. července 2015. Nový SZŘ, který vedl ke zrušení řady interních předpisů a norem (tj. ke zjednodušení interního normativního systému), je výsledkem dvouleté práce. SZŘ je ideově spojen s procesy, kterými prošla Ostravská univerzita na cestě získání ECTS Label a Diploma Supplement Label, tj. s procesy integrace do Evropského vysokoškolského prostředí. Ti z vás, kteří absolvovali výukové pobyty na zahraničních vysokých školách, vědí, že váš Transcript of Records obsahoval převodovou stupnici hodnocení předmětů, která byla zpravidla širší, než stupnice používaná v českém vzdělávacím systému. Rozšíření škály hodnocení je odborníky vnímáno jako nástroj ‚spravedlivějšího‘ vystižení a ohodnocení výkonu studenta, který je vždy obsahově ojedinělý a jedinečný. ‚Vměstnat‘ tento výkon do čtyř formálních stupňů hodnocení není vždy jednoduchou záležitostí. Vím to, jako vyučující, která každý rok vyzkouší více než sto studentů.
Chápu emoce některých z vás, kteří poukazují na tradice. Tradice ctím. Jsou základem reprodukce kultury, v tomto případě kultury vysokoškolského prostředí. Jsou stejně tak východiskem změn a inovací, které směrují její vývoj. Výzvy okolního prostředí (v podobě požadavků prostupnosti národních vzdělávacích soustav v rámci a nad rámec EU nebo v podobě nových trendů ve vzdělávání) vyžadují včasné interní změny. Jako mladá a dynamická instituce je OU inovacím otevřena.
Pár slovy se vrátím k procesu tvorby a schvalování nového SZŘ. Tým odborníků se věnoval jeho vzniku v průběhu předchozích dvou let. Byl předmětem diskuzí na všech úrovních včetně diskuzí na Akademickém senátu Ostravské univerzity v Ostravě. Na zasedání byly základní novinky SZŘ prezentovány tehdejší prorektorkou pro studium a celoživotní vzdělávání paní doc. PaedDr. I. Málkovou, Ph.D. Věnovala se SZŘ i Legislativní komise senátu. Připomínky, které vzešly ze strany členů senátu a členů legislativní komise, byly zapracovány do textu Studijního a zkušebního řadu.
Vycházím z toho, že se vysokoškolské prostředí vyznačuje otevřeností: každý má právo na názor a jeho včasnou otevřenou prezentaci. Stejně tak se vyznačuje zastupitelskou demokracií: názory studentů jsou prezentovány prostřednictvím jejich zástupců na úrovni fakultních senátů a AS OU. Zástupci studentské komory Akademického senátu OU schválili nový Studijní a zkušební řad včetně nového klasifikačního systému.
Vnímám tuto diskuzi studentů jako aktivní zapojení do celouniverzitního dění. Vítám ji a těším se na další spolupráci.
Přeji úspěšný akademický rok všem studentům Ostravské univerzity.

Jelena Petrucijová,

Prorektorka pro studium a CŽV