Kdo jsou to vlastně studenti se specifickými potřebami?

Jsou to ti studenti, jejichž zdravotní stav nebo sociální znevýhodnění vyžaduje úpravu studijních podmínek tak, aby se mohli, stejně jako ostatní, plnohodnotně vzdělávat na univerzitě. Dveře Ostravské univerzity tak mají otevřené uchazeči a studenti se zrakovým, sluchovým a pohybovým postižením, se specifickými poruchami učení, poruchami autistického spektra a psychickým či chronickým onemocněním, včetně narušených komunikačních schopností.

Nedochází tak ale ke zvýhodňování nebo snižování studijních nároků u těchto studentů?

Ne! Požadavky kladené vysokou školou na studenty jsou pro všechny stejné. Podpora studentů se specifickými potřebami spočívá pouze v podání pomocné ruky a nastavení podpůrných opatření, které nezasahují do obsahu studia.

A jaké nabízíme hlavní možnosti podpory?

 • Možnost využití speciálních pomůcek ke studiu (optické nebo elektronické lupy, počítač s hlasovým nebo hmatovým výstupem, braillský řádek aj.);
 • tlumočnické, zapisovatelské a asistenční služby;
 • zajištění bezbariérovosti;
 • modifikaci přijímacího řízení;
 • individuální konzultace;
 • pedagogické a psychologické poradenství;
 • diagnostiku specifických poruch učení;
 • adaptaci studia i studijních materiálů;
 • zapůjčení kompenzačních pomůcek;
 • individuální výuku;
 • speciální informační a poradenské služby.

Nároky na jednotlivá opatření se u každého jedince liší s ohledem na charakter jeho zdravotního postižení.

Registrovat se do Centra Pyramida můžete kdykoli v průběhu studia na OU. Stačí pouze kontaktovat naše referenty – KatkuPetra, kteří se vám budou rádi věnovat a proberou vaše konkrétní možnosti. Naši referenti kladou velký důraz na profesionalitu, osobní přístup a maximální důvěru.