Mezinárodní spolupráci a zahraniční výjezdy nakonec nezastavil ani covid. Studenti Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity po celou dobu vyjížděli za studiem na evropské i zámořské univerzity a i dle jejich ohlasů by ani přes jisté peripetie neměnili. Kromě běžného (příp. evropského) Erasmu a programu VIA můžou naši i mezinárodní studenti využít, také možnost Mezinárodní kreditové mobility Erasmus.

Například Přírodovědecká fakulta v rámci tohoto programu v posledních letech navázala hned několik partnerství ze zahraničními univerzitami s ambicemi tuto partnerskou síť dále rozšiřovat. Jedním z prvních úspěšných projektů jsou partnerství s čínskými univerzitami v Chongqingu a Shanghai, která umožnila vyzkoušet si studium u nás šesti čínským studentům matematiky a biologie.

O Mezinárodní kreditové mobilitě jsme si krátce povídali s proděkanem pro vnitřní a vnější vztahy naší Přírodovědecké fakulty RNDr. Tomášem Drobíkem, Ph.D. V odpovědích na několik otázek nám přiblížil některé platné zákonitosti pro Mezinárodní kreditové mobility a zároveň naznačil možné budoucí směřování fakulty.

 

S jakou vizí se Přírodovědecká fakulta do kreditové mobility zapojila?

Mezinárodní kreditová mobilita je obecně chápána jako prostředek k prohlubování spolupráce s univerzitními pracovišti mimo programové země Erasmus+. Máme navázaných spoustu kontaktů s univerzitami v Asii, Americe, Africe či ve východní Evropě. Víme o zájmu tamních studentů studovat na naší fakultě a zároveň i o touze našich studentů poznat i jiné než tradiční „erasmovské země“. Právě takzvaná kreditovka je tak ideálním nástrojem pro výjezd. Také v oblasti akademické spolupráce je tento program velmi oblíbený, protože akademickým pracovníkům obou univerzit umožňuje stáže a přednáškové pobyty.

V čem je podle Vás největší přínos kreditové mobility pro Přírodovědeckou fakultu?

Hlavní přidanou hodnotu vidím právě v prohloubení kontaktů s partnerskými univerzitami – na tento typ spolupráce se zároveň zahraniční univerzity často ptají. Je to také jakýsi symbol důvěry mezi univerzitami navzájem – my jsme zodpovědní za transparentní výběr studentů, my si do jisté míry řídíme politiku uznávání předmětů na tamní univerzitě, zodpovídáme za publicitu na oboru univerzitách atd. Krom toho vnímám docela intenzivně, že kreditová mobilita poskytuje zejména zahraničním studentům možnost poznat evropský styl života, naše město i naši univerzitu, což považuji za velmi cenný nástroj zahraniční politiky EU a Česka. Zahraniční studenti budou po návratu domů nejen čerpat nabyté znalosti a dovednosti, ale budou o nás, snad hlavně pozitivně, referovat v rodině, mezi přáteli či v zaměstnání. A třeba se sem jednou vrátí jako podnikatelé, politici, vědci či jen tak na dovolenou.

…poskytuje zejména zahraničním studentům možnost poznat evropský styl života, naše město i naši univerzitu, což považuji za velmi cenný nástroj zahraniční politiky EU a Česka.

Pilotním projektem Přírodovědecké fakulty byla spolupráce s Čínou. Co nám tato zkušenost přinesla?

S Čínou jsme měli velké plány. Už jen získání projektu na spolupráci s Čínou je třeba chápat jako velký úspěch. Bohužel po rozjezdu spolupráce a začátku prvních mobilit zasáhla do všeho velmi citelně pandemie a ne všichni nominovaní studenti se na katedry matematiky a biologie nakonec dostali. Po odborné stránce však došlo k prohloubení vědecké spolupráce katedry biologie s kolegy ze Shanghai Normal University. Výsledkem jsou publikace čítající celkem 8 vědeckých článků, na jejichž přípravě se podíleli studenti obou univerzit.

Fakulta se ucházela hned o několik projektů kreditové mobility, ne všechny ale byly úspěšné. Není i z tohoto důvodu lepší zaměřit se na evropský prostor, obzvláště v době, kdy nevíme, jaká omezení zase přijdou?

Pokud budeme uvažovat strategicky, tak zjistíme, že spolupráce, která je mnohem náročnější na administrativu, koordinaci a plánování, je zkrátka nutná. Ano, program Erasmus po Evropě bude stále dominantní pro studentskou mobilitu. Už jej bereme tak nějak automaticky, postupně přecházíme k jeho plné digitalizaci a snažíme se jej „ozelenit“ a nastavit nové intenzivnější formy spolupráce v oblasti mobilit. Je však nutné si uvědomit, že mimo Evropu se nacházejí vysoce dynamicky se rozvíjející regiony. V nich můžeme najít obrovské množství studentů, kteří chtějí studovat alespoň semestr v Evropě, protože vědí, že takové studium je posune výrazně kupředu v životě i kariéře. Těm chceme nabídnout možnosti studia u nás a recipročně do těchto zemí vyslat na zkušenou naše studenty. Uvědomme si, že za deset, dvacet let tyto země budou mít stále větší a větší vliv na globální politiku, ekonomiku či kulturu a je dobré se orientovat v jejich reáliích, znát jejich jazyk (alespoň částečně) a využít třeba i cenné kontakty získané za studentských let. I z tohoto důvodu jsme začali velmi intenzivně spolupracovat s několika indonéskými univerzitami. Právě tam zamíříme naše největší úsilí v oblasti příští kreditové mobility a plánujeme zde také rozvinout další formy meziuniverzitní vzdělávací a vědecké spolupráce.