Lékařská fakulta Ostravské univerzity se v posledních dnech ocitla ve velmi nepříjemné situaci, kdy má ve vedení souběžně dva děkany. Jedním z nich je docent Arnošt Martínek, který byl do funkce zvolen v březnu 2017 poté, co byl Akademickým senátem Lékařské fakulty Ostravské univerzity (dále AS LF) v listopadu 2016 navržen k odvolání a následně rektorem odvolán předchozí děkan, docent Pavel Zonča. Tím druhým je právě docent Zonča, neboť se proti rozhodnutí o svém odvolání bránil soudně a Krajský soud v Ostravě rozhodl, že proces odvolání měl procedurální chyby a rozhodnutí o odvolání zrušil. Tím se docent Zonča stal znovu děkanem fakulty. Rozhodnutí soudu však automaticky neznamená, že mezitím zvolený děkan Martínek přestává být děkanem.
Proč a jak byl docent Zonča v listopadu 2016 odvolán z funkce děkana?
Několik senátorů AS LF v říjnu roku 2016 podalo návrh na odvolání děkana a v listopadu 2016 na mimořádném zasedání měl senát o odvolání rozhodnout. Podrobný zápis z tohoto mimořádného zasedání je veřejně přístupný, obsahuje podrobný průběh zasedání, vyjádření jednotlivých senátorů, docenta Zonči, docenta Martínka, rektora Laty, předsedy AS LF a dalších osob. Je zde také velmi podrobně popsána pochybnost jednoho ze senátorů nad složením senátu, které se stalo později důvodem pro nynější rozhodnutí Krajského soudu. Předseda senátu však měl k dispozici stanovisko právního oddělení OU a externího právníka, které správnost složení potvrdilo.
Důvody, které senátoři uváděli ve svém návrhu na odvolání, jsou rovněž shrnuty ve výše uvedeném zápisu, a to včetně dokumentů, kterými jsou tyto argumenty podloženy. Podle nich docent Zonča z pozice děkana bránil Akademickému senátu ve vykonávání jeho kontrolní funkce, senát poukazoval na velmi nestandardní postupy v oblasti personalistiky, v průběhu výběrových řízení, kdy byl výběr pracovníků realizován i přes výslovný nesouhlas vedoucích kateder a ústavů, při propouštění vedoucích pracovníků s odpovídajícími tituly a jejich nahrazování pracovníky s neodpovídajícím vzděláním (během působení děkana Zonči odešlo 80 % pracovníků děkanátu fakulty, například celé oddělení ekonomické a projektové nebo oddělení pro vědu a výzkum), nedostatečná a neodpovídající komunikace mezi vedením fakulty, fakultní nemocnice a univerzity, na nezodpovědné řešení problematiky zahraničních poboček, které mohlo vést k narušení smluvních vztahů se zahraničními partnery a podobně.
Zároveň byl připomenut návrh děkana Zonči z června 2016, který měl upravit jednací a volební řád AS LF OU v tom smyslu, že „pokud AS LF OU nerozhodne o stejném návrhu 3x za sebou, nebo počíná-li si obstrukčně ohledně stejného návrhu 3x za sebou, nebo neposkytne-li potřebnou součinnost navrhovateli k tomu, aby jím předložený návrh mohl být nejpozději při třetím rozhodování přijat, funkční období AS LF ihned končí“. Tento návrh byl hrubým porušením akademické samosprávy AS LF, neboť je zřejmé, že jeho přijetím by došlo k omezení výkonu funkce členů AS LF OU ve prospěch exekutivního vedení fakulty, což je v přímém rozporu s vysokoškolským zákonem a jednacím a volebním řádem AS LF OU.
V neprospěch docenta Zonči hovořil také dopis docenta Hladíka ze dne 9. 6. 2016 adresovaný děkanovi, ve kterém oznamuje důvody ukončení své funkce v AS LF OU: „Dne 3. 6. 2016 jste odeslal senátorům AS LF, vedení Ostravské univerzity, řediteli FN Ostrava, děkanům fakult Ostravské univerzity, Akademickému senátu Ostravské univerzity a předsedům AS fakult Ostravské univerzity dopis. Jeho obsah je pro mne likvidací jakékoli víry v možný dialog. Formální zdeúřední právní tón a formulace s emotivními přívlastky, které by jistě v „souboji právníků“ byly diskutabilní. Obsahově se v něm práská paragrafy, vyhrožuje a zvedá prst. Následuje pohlazení po srsti se zdůrazňováním akademické půdy. Konstatuji, že se jedná o skutečně pregnantní aplikaci akademických svobod.“
Akademický senát může navrhnout odvolání děkana z funkce, pokud s návrhem vysloví souhlas tři pětiny všech jeho členů, tedy minimálně 14 osob. Přesně tento počet senátorů hlasoval pro odvolání docenta Zonči, 5 přítomných senátorů bylo proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Proč uspěl doc. Zonča u soudu?
Docent Zonča se soudně nebránil proti důvodům svého odvolání, ale proti procedurální chybě, která podle něj (a nyní také podle rozhodnutí soudu) nastala, když Akademický senát o jeho odvolání hlasoval. Tehdy totiž vznikly nejasnosti související s náhradníkem za odstoupivšího senátora, na které někteří senátoři ještě před hlasováním upozorňovali. Nejasnosti se týkaly osoby dr. Machytky (nynější ředitel Fakultní nemocnice Ostrava, který právě před několika dny odvolal z vedoucí pozice v nemocnici stávajícího děkana Martínka – tyto okolnosti se dočtete dále v tomto článku). Dr. Machytka měl dle rozsudku soudu být členem Akademického senátu, ačkoli v době, kdy do senátu kandidoval, nebyl členem akademické obce LF. Předseda AS LF však tehdy jednal v souladu se stanoviskem právního oddělení OU a externího právníka: „Kandidáti na členy akademického senátu byli vždy, v souladu s tímto článkem navrhováni z řad členů akademické obce a dr. Machytka tuto podmínku členství ke dni doručení návrhu kandidáta nesplňoval, z tohoto důvodu nebyl akademickým senátem kooptován,“ uvádělo se v něm doslova. Podle nynějšího rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě však členem senátu být měl a nepřítomnost dr. Machytky mohla (ačkoli nezbytně nemusela, protože hlasování o odvolání děkana je tajné a soud nemůže předjímat rozhodnutí kohokoli) ovlivnit výsledek hlasování.
Nyní tak soud celou věc vrátil rektorovi Janu Latovi k dalšímu řízení, a ten proto věc předal AS LF OU, aby o odvolání děkana znovu rozhodl. „Plně respektuji rozsudek Krajského soudu v Ostravě a vrátil jsem věc tam, kde se podle soudu stala procedurální chyba. Nyní je Akademický senát Lékařské fakulty v bezesporném složení a může tak znovu rozhodnout,“ vysvětlil rektor svůj další postup.
Jak se řeší „souvládí“ dvou děkanů?
Situace, kdy je pozice děkana fakulty obsazena dvěma osobami zároveň, je v Česku dosud bezprecedentní a neexistuje tak návod, jak ji řešit. Rektor Ostravské univerzity proto vydal zcela v souladu se správním řádem dočasné opatření, ve kterém docenta Zonču vyzval, aby funkci děkana prozatím nevykonával, dokud AS LF OU znovu nerozhodne, což je otázka několika týdnů. Stejně tak vyzval Lékařskou fakultu, aby docentu Zončovi výkon funkce neumožnila.
Snaží se docent Zonča vykonávat funkci děkana?
Ačkoli docent Zonča ve vysílání České televize tvrdil, že výkon funkce děkana „není na pořadu dne“, připojil svůj podpis z titulu funkce děkana hned druhý den (doplňujeme, že se jednalo o den státního svátku) po nabytí právní moci rozsudku na dokumentu, kterým ředitel FNO dr. Machytka odvolává docenta Martínka z funkce přednosty interní kliniky ve FNO. Dalšími odvolanými byli přednosta ústavu soudního lékařství a zároveň předseda AS LF Igor Dvořáček a přednostka ústavu patologie a zároveň stávající proděkanka LF Jana Dvořáčková. Důvodem tohoto odvolání byl údajný střet zájmů, ve kterém se tyto osoby nacházejí, když zároveň vedle funkce v nemocnici působí také v soukromém sektoru v subjektu, který pro nemocnici provádí analýzy vzorků.
Docent Zonča se dle výroků v médiích cítí být děkanem a je připraven tento svůj post opět bránit soudně. Rektor nezpochybňuje skutečnost, že docent Zonča je děkanem, ale je vázán rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě k pokračování v řízení o odvolání děkana a zároveň rektor respektuje fakultní akademickou samosprávu a proto je nutno nejprve dokončit hlasování o právoplatně podaném původním návrhu na odvolání děkana v AS LF. Zároveň bylo potřeba vyřešit souvládí dvou děkanů, což bezodkladně rektor vyřešil předběžným opatřením o zdržení se výkonu funkce děkana ze strany docenta Zonči, které mu doručil bezprostředně po svátečních dnech po obdržení rozsudku Krajského soudu v Ostravě. Rektor Lata doufá, že tak jako on respektuje rozsudek Krajského soudu, tak docent Zonča bude respektovat jeho rozhodnutí jako správního orgánu, kterým v tomto případě je.
Proč je docent Martínek stále děkanem?
Podle mluvčího soudu Jiřího Barče se soud zabýval jen rozhodnutím o odvolání docenta Zonči z funkce děkana. Neřešil už další dopady tohoto rozhodnutí do aktuálního personálního obsazení děkanátu a rektorovi Janu Latovi vrátil věc k dalšímu řízení.
Docent Martínek byl navržen na jmenování AS LF a následně rektorem jmenován děkanem v dubnu 2017, kdy platilo původní rozhodnutí rektora o odvolání děkana Zonči. Toto rozhodnutí je stále platné a rektor je jím vázán, dokud nebude zrušeno soudem nebo jím samotným v mimořádném a velmi komplikovaném procesu tzv. obnovy řízení. Případné zahájení obnovy řízení o jmenování docenta Martínka děkanem přichází do úvahy až tehdy, kdy bude definitivně dokončeno řízení o odvolání docenta Zonči.
„Byl jsem postaven před situaci, kterou jsem nezavinil, ale kterou jsem nucen řešit. Na základě nesprávného postupu AS LF, jsem v dobré víře v zákonnost rozhodnutí senátu, docenta Zonču odvolal z funkce děkana. Rád bych zdůraznil, že jsem nebyl oprávněn prozkoumávat návrh AS LF z hlediska procedury. Nyní jsem vázán rozhodnutím soudu o pokračování v řízení a navázal jsem na poslední krok, který nebyl soudem zpochybněn. Tím je projednání návrhu na odvolání docenta Zonči z funkce děkana v AS LF,“ uzavírá celou situaci rektora Jan Lata.
Více informací najdete v tiskové zprávě Lékařské fakulty OU.