Rostoucí zájem o téma osobní spokojenosti, štěstí, pozitivního vývoje člověka a kvality života přerostl v posledních letech do nového multidisciplinárního výzkumu, pro který se v angličtině zaběhlo označení science of wellbeing. Docentka Steriani Elavsky z Katedry studií lidského pohybu Pedagogické fakulty Ostravské univerzity je váženou vědkyní v oblasti společenských věd, aktuálně připravující projekt „DigiWELL“, který se věnuje právě podpoře wellbeingu pomocí digitálních technologií.

Špičkový projekt DIGIWELL je jedním z projektů Pedagogické fakulty Ostravské univerzity, který může pomoci k restrukturalizaci našeho regionu.

Pro excelentní výzkum poputuje z Operačního programu Jana Amose Komenského na Ostravskou univerzitu půlmiliarda korun českých. Připravovaný projekt Excelentní výzkum v oblasti digitálních technologií a wellbeingu (dále DigiWELL) interdisciplinárně propojuje osm významných institucí z oborů jako jsou kinantropologie, mediální studia, informatika, sociologie, psychologie nebo například sociální práce. V rámci Ostravské univerzity jsou zapojeny Pedagogická fakulta, Fakulta sociálních studií a Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování.

„Špičkový projekt DigiWELL je jedním z projektů Pedagogické fakulty Ostravské univerzity, který může pomoci k restrukturalizaci našeho regionu. Je to velká příležitost k propojení sociálního výzkumu a technologií, tedy velká příležitost pro Ostravu, aby se stala lídrem v moderně pojatých IT aplikacích s dopadem na společnost,“ uvedl děkan Pedagogické fakulty OU Daniel Jandačka.

Cílem projektu je realizace excelentních výzkumných záměrů v oblasti bezpečného využívání digitálních technologií pro rozvoj fyzického, psychologického a sociálního wellbeingu. Důraz je kladen především na rozvoj excelentních výzkumných týmů v oblasti psychologie a sociálních věd s cílem zvýšení úrovně české vědy právě v těchto dvou oblastech, jelikož v nich zatím nedosahuje světové úrovně.

Tým projektu vznikal celkem organicky z lidí a institucí, které v oblasti digitálních technologií a wellbeingu již výzkum několik let dělají. Měli jsme společný cíl, a to skokově posunout českou vědu v této oblasti synergickým výzkumem, který bude plodit nové postupy a metody využitelné v praxi.

Podpořený projekt je zaměřený na zkoumání krátkodobých a dlouhodobých dopadů používání digitálních technologií na wellbeing obecné populace, experimentální výzkum technologií a wellbeingu, vývoj personalizovaných digitálních intervencí pro podporu wellbeingu a zdravého životního stylu či na využití E-mental health nástrojů pro podporu duševního zdraví a wellbeingu.

Steriani Elavsky: Inovace musí počítat i se znevýhodněnými skupinami

V týmu projektu jsou zapojeni nejlepší čeští vědci v oblasti společenských věd. „Tým projektu vznikal celkem organicky z lidí a institucí, které v oblasti digitálních technologií a wellbeingu již výzkum několik let dělají. Měli jsme společný cíl, a to skokově posunout českou vědu v této oblasti synergickým výzkumem, který bude plodit nové postupy a metody využitelné v praxi. Většina vědců zapojených v projektu má významné mezinárodní zkušenosti a jsou zapojeni do mezinárodních výzkumů,“ uvedla Steriani Elavsky dříve pro portál Věda a výzkum.

Možnost realizovat systematický výzkum DigiWELL může přinést skokové úspěchy. Ty se dotknou například juniorních vědců, které bude možné velkým dílem do výzkumu zapojovat a umožní jim vycestovat na zahraniční instituce v rámci mobilit. Očekávaný je i dopad směrem ke zlepšování informační a datové gramotnosti v souvislosti s novými technologiemi a snižování rizik digitální vyloučenosti, jelikož část výzkumu se zaměřuje explicitně na zkoumání digitálních technologií v ohrožených komunitách (sociálně a ekonomicky znevýhodněných rodinách s ohroženými dětmi a u seniorů).

Projekt je podpořen z Operačního programu Jana Amose Komenského (OP JAK), kompletní seznam podpořených projektů najdete na této stránce. Jan Amos Komenský patří k největším pansofistům a filozofům Evropy. Zdůrazňoval, že vzdělávání je nikdy nekončící proces a že je třeba se mu celoživotně věnovat. OP JAK klade důraz na nezbytnost nabytí kompetencí k celoživotnímu vzdělávání, díky kterým člověk dosáhne maximalizace svého potenciálu a dlouhodobé uplatnitelnosti ve společnosti. Komenského myšlenky jsou o to naléhavější, o co rychleji se svět mění. Doba, v níž žijeme, je stále komplexnější a klade na nás nové nároky související s nastoupivším obdobím digitalizace, robotizace, klimatických a společenských změn. Jsme jejich součástí a hledáme východiska nejen pro jednotlivce, ale i pro společnost a lidstvo.