Prof. Oldřich Chytil získal titul Doctor Honoris Causa
Fakulta sociálních studií slaví další úspěchy

Dne 20. května 2019 proběhlo slavnostní zasedání Vědecké rady Trnavské univerzity v Trnavě rozšířené o vědecké rady fakult, na kterém byl udělen titul doctor honoris causa (ve zkratce za jménem Dr. h. c.) prof. PaedDr. Oldřichu Chytilovi, Ph.D a prof. Dr. Danielu J.Westovi, JR., Ph.D., Dr.h.c.

Návrh na jmenování čestnými doktory schválily Vědecká rada Fakulty zdravotnictví a sociální práce Trnavské univerzity a následně pak Vědecká rada Trnavské univerzity. Vědecké rady ocenily významný přínos prof. Chytila pro rozvoj sociální práce na Slovensku se zvláštním zřetelem na pozitivní vliv na rozvoj oboru na Trnavské univerzitě, Fakultě zdravotnictví a sociální práce od počátků jejího založení.

Prof. Chytil se od 90. let dodnes stává významnou a výraznou osobností sociální práce, nikoliv pouze v česko – slovenském, ale i širokém mezinárodním prostoru. Je významným činitelem transfomačních procesů sociální práce po roce 1989, v nových podmínkách vývoje postsocialistické společnosti, se všemi změnami, které nová doba a zřízení přinášely. Velmi výrazně rozvíjí mezinárodní spolupráci v oboru SP, aby komparoval shody či diference v jednotlivých zemích Evropy a široce k tomu publikuje a přednáší. Stojí v čele zrodu sociální práce jakožto akademického oboru, a to jak z hlediska pedagogické, tak i vědecké dimenze.

Srdečně blahopřejeme prof. Chytilovi k získání titulu a přejeme mu pevné zdraví do dalších let! Věříme, že se tímto prestiž naší fakulty opět zvýšila.

Marie Špiláčková
odd. pro zahraniční a vnější vztahy FSS OU