Zakladatelem projektu je docent Petr Kutáč, jenž má spolupráci se školami na starosti a snaží se o efektivní přenesení reálné praxe do výuky.

Petře, slyšel jsem o vás, že máte vášeň pro lyžování, je to pravda?

Ano, to mám. Od útlého dětství, od roku 1977, jsem členem lyžařského oddílu – dříve TJ Vítkovice, dnes Ski Vítkovice Bílá. Nejprve jsem byl v lyžařské přípravce a následně v závodním oddíle.

Zároveň se účastníte pravidelných závodu v rámci mezinárodních pohárů, je to tak?

Pokud čas dovolí, tak se účastním závodů série Masters, což jsou závody pro závodníky veterány. Ať už se jedná o Český pohár, MČR nebo Visegrad Masters Cup, je to pro mě výborná volnočasová aktivita. Na horách se potkávám s partou lidí, které spojuje stejný koníček. Člověk si také připomene, jaké to je na lyžích závodit. Jezdí se téměř všechny disciplíny – slalom, obří slalom, super obří slalom. Když to, jak se říká, „cinkne“ a umístíte se na stupních vítězů, tak je to ještě o trošku lepší zážitek. Mně to občas „cinkne“, takže je to fajn. Nejvíce si asi cením celkového vítězství v Moravskoslezském poháru a druhého a třetího místa na MČR.

Jste v nějakých organizacích, které se zabývají technikou a metodikou lyžování?

Ano, zastupuji naše pracoviště v Interski ČR, což je organizace, která sdružuje většinu akreditovaných zařízení (včetně VŠ) pro vzdělávání v oblasti lyžování a snowboardingu. V tomto volebním období jsem předsedou odborné pracovní skupiny pro oblast školství. Jsem také členem lektorského sboru Svazu lyžařů ČR v Moravskoslezském kraji a lektorského sboru Asociace instruktorů sportů na sněhu. V roce 2021 jsem byl jmenován členem odborné pracovní skupiny Interski ČR pro tvorbu technického konceptu lyžování.

Na Katedře studií lidského pohybu máte na starosti většinu lyžařských kurzů, jak dlouho tuhle činnost děláte?

Vedení lyžařských kurzů a garanci lyžování mám na starosti od roku 1996, což byl rok mého zahájení působení na této katedře. Kdybych měl spočítat, kolik jich mám za sebou, tak to bude určitě přes 100.

Jakmile studenti absolvují a úspěšně dokončí lyžařský výcvik, mohou dostat nějakou licenci?

Ano, studenti mohou obdržet lyžařské licence. Po absolvování Základního lyžařského kurzu v bakalářském studiu se jedná o licenci Instruktor základního lyžování a po úspěšném absolvování kurzu Specializace lyžování (sjezdové), který na základní lyžařský kurz navazuje jako předmět kategorie „B“, mohou obdržet licenci Instruktor lyžování. Jedná se o licenci v rozsahu 150 hodin výuky a její držitel může požádat živnostenský úřad o vystavení vázané živnosti na výuku lyžování.

V rámci navazujícího magisterského studia jste založil projekt, který je zaměřen na praxi u vysokoškolských studentů. Mohl byste nám tento projekt přiblížit?

Na podzim roku 1997 jsme se začali s mým bývalým kolegou doktorem Pavlem Ludvou (dnes je již v důchodu) zamýšlet, jak přiblížit našim studentům reálné podmínky výuky lyžování u dětí základní školy. Ve většině akreditovaných zařízení včetně vysokých škol se didaktika a metodika lyžování realizuje tak, že studenti (frekventanti) těchto kurzů realizují didaktické výstupy na sobě. Tato forma však přináší velmi zkreslené situace, které se od reálné výuky mohou velmi významně lišit.

Od našeho záměru uplynula velmi krátká doba a poprvé jsme didaktický kurz v této formě pořádali již v lednu roku 1998. Postupně jsme vystřídali několik základních škol, ale v posledních letech se naše spolupráce ustálila a pravidelně jezdíme se ZŠ Stará Bělá. Výhodou stabilní partnerské základní školy je zejména to, že všichni zainteresovaní, vyučující naší katedry i učitelé ZŠ již přesně vědí, co a jak bude probíhat, na co se připravit.

Mohl byste popsat, jaký má taková praxe přínos pro vysokoškolské studenty a jak probíhá?

Tato forma výuky na lyžařském kurzu představuje jeden z důležitých prostředků spojení teorie s praxí, integruje a prakticky prověřuje vědomosti a dovednosti posluchačů o přípravě, organizaci a řízení výuky lyžování v podmínkách školní tělesné výchovy. Měla by přispívat k utváření učitelských dovedností v rámci činnostních přístupů posluchačů a aplikovat osvojené teoretické vědomosti a pohybové dovednosti získané v tomto tematickém celku v průběhu základního kurzu lyžování a v jejich didaktických výstupech.

V rámci tohoto kurzu se naši studenti podílejí na všech aktivitách, které souvisí s realizací lyžařského kurzu základní školy. Podílejí se na výuce lyžování žáků, na realizaci závodů pro žáky na konci kurzu, na realizaci odpočinkového půldne i na realizaci doplňkových aktivit žáků (odborné přednášky, společenské večery).

Samozřejmě nenecháváme naše studenty na pospas pouze jejich znalostem. Na začátku kurzu jsou studenti rozděleni do dvou skupin: jedna skupina má s vyučujícími katedry metodiku na lyžích, kde se učí a zdokonalují ve výuce lyžování, a druhá polovina vede výcvik žáků ZŠ. Obě skupiny našich studentů se pravidelně střídají. I když se jedná o reálnou výuku, mají naši studenti zjednodušené podmínky tím, že nevedou družstvo s 10 a více žáky, tak jak je to běžné na lyžařských kurzech škol, ale pracují s malými skupinami, kde jsou nejčastěji 2 studenti na 4–6 žáků ZŠ. Povinnou součástí práce našich studentů je také vypracování příprav na jednotlivé výukové půldny a jejich kontrola, případně úprava vyučujícími katedry. Důležitou součástí jsou také každovečerní rozbory vedení výuky žáků ZŠ. Významným pomocníkem jsou i učitelé ZŠ, kteří vedou kurz své školy. Kromě povinností, které souvisí s vedením kurzu, vystupují také jako supervizoři a dávají našim studentům zpětnou vazbu.

Eliško, vy jste na druhé straně projektu, konkrétně u základní školy, mohla byste se nám představit, z jaké základní školy jste, a jak jste se dostala k lyžování?

Mé jméno je Eliška Chrástecká, působím jako učitelka tělesné výchovy a občanské výchovy na Základní škole v Ostravě-Staré Bělé. V dětství jsem se věnovala hlavně běžeckému lyžování. Na „sjezdky“ jsem se postavila až na gymnáziu a potom na vysoké škole při studiu učitelství tělesné výchovy. Po nástupu do školy jsem jako tělocvikářka dostala za úkol organizovat lyžařský výcvikový kurz.

Eliška: Projekt je skvělý a já doufám, že v něm budeme spolu s fakultou pokračovat.

Mohla byste popsat, jak funguje spolupráce s Katedrou studií lidského pohybu a jestli jste v této oblasti jako škola spokojeni?

S Katedrou studií lidského pohybu spolupracujeme ve dvou oblastech. Studenti vykonávají v naší škole souvislou pedagogickou praxi a dále spolu organizujeme lyžařský kurz pro žáky sedmých tříd. Myslím, že s nápadem spojit didaktický kurz studentů s lyžařským kurzem základní školy a tím umožnit studentům prakticky učit žáky lyžovat a taky pro ně připravovat odpolední aktivity, přišel pan Petr Kutáč. Oslovil naši školu, protože je nedaleko jeho bydliště. Spolupráce trvá už asi deset let. Jsme rádi, že tento projekt funguje. Je přínosný pro žáky a také pro pedagogy, kteří mohou sledovat trendy v učení a využívání různých pomůcek ve sjezdovém lyžování.

Jsou vaši žáci spokojení, popřípadě co říkají na to, že je učí studenti z vysoké školy?

Žáci školy a jejich rodiče jsou informováni o spolupráci s fakultou ještě před konáním kurzu. Během týdenního výcviku si žáci „své instruktory“ velice oblíbí, získají k nim přátelský vztah. Studenti jsou trpěliví, ochotní, žáky povzbuzují, dokážou si získat důvěru, jsou vtipní a takový přístup dětem pomáhá a dokážou ho ocenit.

Jak hodnotíte spolupráci vy? Přemýšlíte i do budoucna o spolupráci s katedrou?

Spolupráci s fakultou hodnotím velmi kladně. Myslím, že si pomáháme navzájem. Pozitivně vnímám skutečnost, že díky většímu počtu studentů můžeme při výcviku dělit žáky do více skupin s počtem pěti až šesti. To dětem umožňuje intenzivněji procvičovat techniku sjezdového lyžování. Studenti jsou díky profesionálnímu vedení pedagogů fakulty velmi kvalitně připraveni na výuku. Svým vedením, ukázkami techniky a přístupem motivují žáky ke snaze naučit se co nejlépe lyžovat.