Ostravská univerzita udělila čestný doktorát prof. Rudolfu Šrámkovi

Autor: , 26. 5. 2016

Ve středu 25. května v rámci slavnostního zasedání Vědecké rady Ostravské univerzity převzal profesor Rudolf Šrámek čestnou vědeckou hodnost doctor honoris causa.


Rektor OU, profesor Jan Lata (vlevo), předává čestný doktorát profesoru Rudolfu Šrámkovi (vpravo).

Ve středu 25. května 2016 v rámci slavnostního zasedání Vědecké rady Ostravské univerzity převzal prof. PhDr. Rudolf Šrámek, CSc. za celoživotní významné vědecké dílo v oblasti české onomastiky a dialektologie čestnou vědeckou hodnost doctor honoris causa. Návrh na ocenění významného českého lingvisty a profesora Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity byl podán Vědeckou radou Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě a schválen Vědeckou radou Ostravské univerzity v Ostravě.

Profesor Rudolf Šrámek náleží k nejvýznamnějším představitelům české jazykovědy jak v domácím, tak i světovém kontextu. Jeho přínos spočívá především v konstituování a rozvoji moderní české onomastické školy, která svým zaměřením na funkční, komunikační a teoretické aspekty vlastních jmen významně obohatila danou disciplínu i její metodologická a teoretická východiska. Jeho bibliografie čítá více než 550 položek – mezinárodních i domácích monografií, studií, článků a dalších publikací, včetně textů popularizačních a učebních.

Profesor Rudolf Šrámek je rovněž autorem řady studií o českých a německých nářečích a jazykových kontaktech. Výrazný je také jeho podíl na koncepci velkých projektů, z nichž jmenujeme participaci na tvorbě Českého a Slovanského jazykového atlasu či  Karpatského dialektologického atlasu.

Vedle vědeckého konání profesora Šrámka je neméně významná i jeho činnost pedagogická. Pod jeho vedením se formovaly pedagogické a vědecké osobnosti, z nichž mnozí se stali jeho pokračovateli a působí ve výzkumných institucích i na českých univerzitách.

Jakožto čelný představitel české onomastiky byl Rudolf Šrámek zvolen do prezidia Mezinárodního komitétu onomastických věd a Mezinárodní komise pro slovanskou onomastiku při Mezinárodním komitétu slavistů. Tím se mu dostalo nejvyššího uznání za přínos k rozvoji mezinárodní spolupráce s onomastickými pracovišti na Slovensku, Polsku, Německu, Rakousku a Skandinávii. Na současném respektovaném postavení české onomastické školy v zahraničí má vedle jejího zakladatele, profesora Vladimíra Šmilauera, bezesporu právě profesor Šrámek největší podíl.

Profesní i privátní život Rudolfa Šrámka je spojen s Ostravou a regionem severní Moravy a Slezska. Mládí prožil v dnes již městské části Ostravy, Hošťálkovicích, na konci 60. let 20. století začal spolupracovat s tehdejší Pedagogickou fakultou v Ostravě, kde stál u zrodu onomastického semináře, následně zde vedl přednášky z tohoto oboru a realizoval dialektologický výzkum. Díky dlouholeté činnosti profesora Šrámka onomastika na naší alma mater pevně zakotvila a je jedním z výzkumných směrů její Filozofické fakulty.

Vazba profesora Šrámka k regionu se neomezuje pouze na odbornou spolupráci s Ostravskou univerzitou. V této souvislosti zde zmiňujeme jeho úlohu jako zakládajícího člena Názvoslovné komise města Ostravy v roce 1976, podíl na standardizaci uličního názvosloví Ostravy a vytvoření vzorové soustavy uličních jmen v Ostravě-Hošťálkovicích včetně autorství publikací zaměřených na toponymii slezskomoravského regionu.