Od začátku roku 2022 sledovali Ostravskou univerzitu auditoři renomované německé agentury, hlavním cílem bylo získat zpětnou vazbu zahraničních odborníků na systém řízení kvality na OU.

„Univerzita úspěšně zvládla proces mezinárodní certifikace. Získali jsme prestižní Certifikát systému řízení kvality (System Seal) agentury ASIIN,“ shrnuje kancléřka OU Monika Šumberová.

Akreditační komise agentury ASIIN udělila certifikaci na základě podrobné Sebehodnotící zprávy a dvoudenní návštěvy hodnotící komise složené ze zástupců evropských vysokých škol, která se uskutečnila v září 2022.

Závěrečná zpráva popisuje zjištění hodnotící komise ve čtrnácti oblastech řízení kvality na OU a přiřazuje každé z nich úroveň („maturity level”). Zpráva obsahuje doporučení týkající se řízení univerzity a úpravy interních procesů.

Hodnotící komise v závěrečné zprávě ocenila propracovaný systém přípravy a akreditace studijních programů na OU a celkově dobrou implementaci standardů kvality.

„Hodnotící komise v závěrečné zprávě ocenila propracovaný systém přípravy a akreditace studijních programů na OU a celkově dobrou implementaci standardů kvality,“ vybírá Monika Šumberová z oblastí, kde získala Ostravská nejvyšší skóre.

„Podobná externí hodnocení považuji za důležitá. Těší mě, že výsledky tohoto auditu jsou pozitivní. Ztotožňuji se i s doporučeními, která identifikují oblasti, v nichž máme prostor ke zlepšení. Jde například o zkvalitnění komunikace mezi rektorátem a fakultami, systematičtější podporu a školení garantů programů, posílení synergií uvnitř univerzity směrem k interdisciplinárnímu přístupu, revizi způsobů získávání zpětné vazby od studentů nebo větší důraz na inovace ve vzdělávací činnosti, kde jsou klíčovými pojmy ,student-centered’ a ,outcome-based’,“ uvedl rektor OU Petr Kopecký po prostudování Závěrečné zprávy.

„O závěrech mezinárodní certifikace bylo informováno vedení univerzity, vedení fakult a další zainteresované osoby. Informace v ní uvedené budou využity k dalšímu rozvoji OU,“ sdělila kancléřka Monika Šumberová.

Zpráva je veřejně dostupná na webových stránkách agentury ASIIN.