Novou ombudsmanku vybrala dne 24. května komise ustanovená rektorem Ostravské univerzity Petrem Kopeckým. S potěšením si vám tímto dovolujeme představit vítěznou kandidátku Mgr. Nikolu Kostlánovou, Ph.D., která s účinností od 1. července bude vykonávat pozici ombudsmanky Ostravské univerzity.

„Jsem velmi spokojený s průběhem výběrového řízení i s jeho výsledkem. Uvědomuji si, že z institutu ombudsmana/ombudsmanky mohou panovat v části akademické obce obavy. I proto jsme věnovali přípravě celého systému velkou pozornost a mnoho energie. Vybraná osoba bude tváří institutu, který by měl získat důvěru díky své profesionalitě a nestrannosti. K té přispěla i pracovní skupina složená ze zástupců zaměstnanců a studentů ze všech součástí Ostravské univerzity. A v neposlední řadě byly cenné konzultace s externisty, kteří byli zastoupeni v komisi, konkrétně se zmocněnkyní vlády pro lidská práva a ombudsmanem Filozofické fakulty Univerzity Palackého,“ uvádí rektor Petr Kopecký.

Brzy vám s novou ombudsmankou přineseme rozhovor, kde se budeme ptát například na její pohled na roli ombudsmana Ostravské univerzity či hlavní pilíře této činnosti.

Členové komise:

  • doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D., rektor, předseda komise
  • Mgr. Klára Šimáčková Laurenčíková, zmocněnkyně vlády ČR pro lidská práva, náměstkyně ministra pro evropské záležitosti,
  • Mgr. Jaroslav Šotola, Ph.D., ombudsman Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
  • JUDr. Jana Pająk, LL.M., MBA, vedoucí Centra pro řízení lidských zdrojů OU
  • Bc. Jana Hájková, zástupkyně Studentské komory Akademického senátu OU
  • doc. Mgr. Alice Gojová, Ph.D., děkanka Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity
  • doc. Mgr. David Zahradník, Ph.D., zástupce Akademického senátu OU

Na fotografii zleva: dr. Jana Pająk, dr. Jaroslav Šotola, Mgr. Klára Šimáčková Laurenčíková, doc. Petr Kopecký, Bc. Jana Hájková, doc. Alice Gojová, doc. David Zahradník

Více o roli ombudsmana

Ombudsman je nezávislou osobou, která dbá na dodržování právních a etických pravidel v oblasti sociálního bezpečí. Komunikuje se stranami konfliktu, vystupuje v roli mediátora, působí preventivně v dotčené oblasti a navrhuje související metodická pravidla.

Věnuje se například prošetřování konkrétních podnětů týkajících se zejména šikany, diskriminace, nevhodného chování, nerovného zacházení, sexuálního obtěžování, bossingu, mobbingu, střetu zájmů, nedůvodných průtahů a případů, kdy příslušný orgán nekoná nebo dochází k porušování právních předpisů včetně vnitřních předpisů univerzity či jejich součástí.

Dále pak se ombudsman věnuje identifikaci problémů a překážek negativně ovlivňujících pracovní, studijní a akademické prostředí na univerzitě, metodickému působení a vytváření vhodného prostředí pro řešení problémů či přípravě doporučení pro řešení konkrétních případů příslušným orgánům a navrhování systémových změn pro jejich předcházení.

Tématu sociálního bezpečí se budeme v magazínu OU@live i nadále věnovat.