Historie lidstva nabízí kromě pozoruhodných milníků také řadu temných kapitol. V učebnicích dějepisu i ve zprávách se dozvídáme o střetech člověka s rozličnými ideologiemi i o rozhodnutí mocných, které nenávratně zasáhly i zasahují do osudů i svobod lidí.

…Svět venku vypadal i přes zavřené okno studeně. Na ulici vítr vířil prach a útržky papíru, a třebaže svítilo slunko a obloha byla ostře modrá, zdálo se, jako by nic nemělo barvu kromě těch všudypřítomných plakátů. Tvář s černým knírem shlížela ze všech nároží, kam oko dohlédlo. Jeden visel na průčelí domu hned naproti. VELKÝ BRATR TĚ SLEDUJE, hlásal nápis a tmavé oči hleděly upřeně do Winstonových… [George Orwell, 1984]

Političtí a kulturní geografové Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity (PřF OU) se nedávno zapojili do mezinárodního projektu M.O.R.D.O.R. (zkratka anglického názvu Mapping and Organizing Research on Dictatorships – Open Access Repository), jehož cílem je zmapování současného stavu výzkumu nedemokratických režimů, vytvoření didaktických materiálů pro výuku o nedemokraciích a konečně také příprava doporučení pro instituce EU, do jejichž agendy spadá podpora rozvoje demokracie.

Letní škola v Ostravě

Právě v souvislosti s druhým z cílů projektu M.O.R.D.O.R., tj. zaměřením na výuku a vzdělávání o nedemokraciích, se v tomto týdnu do Ostravy sjeli odborníci na danou problematiku a studenti z několika evropských zemí.
„Jsem rád, že se nám povedlo vše dotáhnout a mohli jsme ve studovně Jacquese Rupnika uvítat zhruba 40 hostů z našich partnerských univerzit v Česku, Polsku, Slovinsku, Belgii, Anglii, Irsku, Itálii, Portugalsku nebo Německu. Zapojení studenti byli vybráni na základě výběrového řízení, při kterém museli prokázat zájem o danou problematiku, dosavadní zkušenosti a další motivaci k rozšíření svých znalostí,” přibližuje za pořadatelský tým katedry sociální geografie a regionálního rozvoje (KSGRR) PřF OU doktor Tomáš Drobík.

Osmidenní letní školy se nakonec zúčastnilo 24 studentů a 12 výzkumníků, na které čekaly přednášky, kulaté stoly, diskusní panely, individuální konzultace i prezentace vlastních výzkumných záměrů.
„Tato Master Class byla první akcí pro studenty z partnerských univerzit, kteří se zabývají fenoménem nedemokratických režimů. Počítáme s tím, že výstupem bude jednak rozšíření jejich vědomostí o této problematice, ale také získání řady praktických dovedností, jak nedemokratické režimy, kterých během poslední dekády výrazně přibylo, studovat,” říká za pořadatelský tým KSGRR PřF OU docent Vincenc Kopeček.

Nejen maraton přednášek ale i seznámení s Ostravou

Kromě toho ale účastníci stihnou poznat nejen Univerzitní knihovnu Ostravské univerzity ale také Ostravu. „Věřím, že se nám podařilo prezentovat naše domovské město, jeho kulturu a historii. Chtěli jsme ukázat Ostravu jako místo pro kvalitní studium, trávení volného času a získání poznání. Právě Ostravská univerzita podle nás může hrát v tomto směru zásadní roli,” uzavírá doktor Tomáš Drobík.

Samotný projekt M.O.R.D.O.R. ostravskou letní školou rozhodně nekončí. V následujících měsících má přinést hned tři hlavní výstupy. Prvním bude vznik publikace pojmenované Encyclopedia Tyrannica, která shrne dosavadní znalosti lidstva o diktaturách za posledních 5 dekád. Druhý výstup pak nabídne odborníkům i pracovníkům v oblasti zahraniční politiky EU nový přístup zohledňující vícestupňovou demokratizaci EU v několika oblastech i přístup k autoritářským režimům. Třetím výstupem pak bude didaktická brožura pro pedagogy, která jim poskytne ucelený edukační materiál pro výuku od diktatuře, demokracii, zahraniční politice EU aj.