V historii fakulty jde o první projekt získaný v grantové soutěži Technologické agentury a v jejím rámci o ojedinělý projekt svým zaměřením na edukační problematiku. Spadá do podprogramu Zéta, který je cíleně zaměřen na podporu spolupráce akademické sféry a podniků prostřednictvím zapojení posluchaček a posluchačů magisterských a doktorských studijních programů vysokých škol a mladých výzkumných pracovnic a pracovníků do 35 let.

Názvem projektu Vzdělávání ve strojírenských oborech a jeho optimalizace pro potřeby trhu práce i jeho obsahovým zaměřením se jeho autoři trefili do aktuální potřeby pracovníků ve strojírenských firmách a inovačních centrech. Návrh projektu vyplynul z analýzy současné situace v oblasti technického vzdělávání a situace na trhu práce ve sféře technických profesí. Cíleně badatelsky projektový záměr reaguje na problémy strojírenských firem týkající se nedostatku pracovníků. Klesající zájem mladé generace o technické vzdělávání je dlouholetým problémem, který se odráží v neuspokojené poptávce strojírenských firem po absolventech s technickým vzděláním.

Přínosem projektu bude zvýšení informovanosti o profesně zaměřené motivaci ke střednímu technickému, zejména strojírenskému vzdělávání a zjištění motivačních faktorů či bariér, které jsou stěžejní pro rozhodování o nástupu absolventů do strojírenské praxe. Současně projekt posílí spolupráci všech zainteresovaných stran, jimiž jsou Ostravská univerzita, střední odborné školy strojírenské, Národní strojírenský klastr a strojírenské firmy. Realizací projektu budou získána relevantní data, která umožní navrhnout inovace obsahu i metod technického vzdělávání s akcentací na potřeby trhu práce v oblasti strojírenství.

Řešitelem projektu zaměřeného na podporu mladých výzkumných pracovnic a pracovníků ve věku do 35 let je Mgr. Veronika Švrčinová, odborná asistentka Katedry technické a pracovní výchovy Pedagogické fakulty OU, posluchačka doktorského studijního programu Informační a komunikační technologie ve vzdělávání. Projekt bude mentorován doc. PhDr. Josefem Malachem, CSc., vedoucím Katedry pedagogiky a andragogiky Pedagogické fakulty OU. Na projektu budou dále spolupracovat členové obou zaangažovaných kateder a studenti magisterských a doktorských studijních programů Pedagogické a Přírodovědecké fakulty OU. Projekt, na jehož řešení byla získána částka téměř 2,8 milionu Kč, bude realizován v úzké součinnosti s Projektovým oddělením PdF v období od začátku dubna 2019 do konce března 2021.