Nová učebnice pro vodohospodáře a fluviální geomorfology je na světě!

Autor: , 18. 9. 2017

Právě vyšla nová monografie a vysokoškolská učebnice zároveň, která cílí na problematiku fungování vodních toků a jejich management - autory 4 kapitol z celkového počtu 24 v této učebnici jsou naši geomorfologové z PřF OU.


Rychlé zahloubení koryta po těžbě štěrků (Tatry, Slovensko). Foto: J. Hradecký.

Učebnice s názvem Open Channel Hydraulics, River Hydraulic Structures and Fluvial Geomorphology vychází v prestižním nakladatelství CRC Press, Taylor&Francis Group, které patří k předním vydavatelským domům orientujících se na vědeckou literaturu.

Již několik let sílí na celém světě poptávka po změně správy vodních toků, která klade důraz na environmentální funkci řek, hospodaření s vodou, protipovodňovou ochranu a na předávání zkušeností mezi odbornou veřejností. Objevuje se tlak na interdisciplinární výzkum fungování vodních toků a říční krajiny, poznání role jejich morfologie na odtok vody z krajiny a význam využití krajiny na výsledný stav vodních toků včetně jejich hydrologického režimu. Proto šel editorský tým  napříč obory a tvořil ho vodohospodářský inženýr prof. Artur Radecki-Pawlik (University of Agriculture, Krakow, Polsko), hydraulik prof. Stafano Pagliara (University of Pisa, Itálie), fluviální geomorfolog doc. Jan Hradecký (Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity) a MSc. Erik Hendrikson (Large Lakes Observatory, University of Minnesota-Duluh, USA). Autorů celého díla je ovšem mnohem více – téměř šedesát, a jejich specializace jsou velmi pestré. Kromě technických oborů jsou zastoupeni fyzičtí geografové, geomorfologové, hydrologové, specialisti na matematické a fyzikální modelování, ekologové, sedimentologové, kartografové a geoinformatici, a to z více než deseti zemí světa  -Brazílie, Mexika, USA, Kanady, Portugalska, Itálie, Německa, Polska, Slovenska, Egypta, Japonska, Austrálie a České republiky.

Je potěšující, že Ostravskou univerzitu zastupují hned čtyři geomorfologové z katedry fyzické geografie a geoekologie naší Přírodovědecké fakulty, kteří se podíleli na tvorbě čtyř z celkového počtu 24 kapitol celé učebnice, a to kromě editora doc. Jan Hradeckého také dr. Tomáš Galia, dr. Veronika Kapustová a dr. Václav Škarpich.

Díky odvaze editorů vzniklo dílo, které by mělo jak vodohospodářům, tak fyzickým geografům ozřejmit specifika fungování vodních toků, ukázat výsledky dobré praxe vodohospodářského managementu a zdůraznit fakt, že vodní toky jsou komplexní a velmi křehké systémy naší krajiny, o které se musí každá společnost velmi pečlivě starat. Na jedné straně jsou nositelkami života, na druhé straně mohou být zdrojem přírodního rizika, protože nejen přirozené povodně, ale v kulturní krajině především člověk a jeho neuvážené zásahy nebo nevhodná dlouhodobá péče o jejich stav a fungování může vyústit v katastrofální následky pro celou společnost a kvalitu životního prostředí obecně.

Celý tým autorů doufá, že se stane nejen učebnicí pro studenty různých specializací, ale že bude pomocníkem správců vodních toků, a to nejen v České republice, Evropě, ale i na dalších kontinentech naší planety.