Univerzita je prostředím, jež nevede studenty pouze k vyššímu vzdělání, ale které rozvíjí talenty všech členů akademické obce, dává jim možnost se seberealizovat a motivuje je na cestě za co nejlepšími výsledky. S tímto vědomím vznikly Ceny rektora Ostravské univerzity, které jsou odměnou pro nadané a aktivní zaměstnance a studenty. Nominace jsou spuštěny, podávat je můžete do konce srpna.

Vyučující, kteří dosáhli významných vědecko-výzkumných nebo uměleckých výsledků mohou být oceněni až 100 tisíci korunami na další rozvoj své činnosti. „Ocenění rektora Ostravské univerzity pro mladé vědce do 35 let za akademický rok 2022 si velice cením. Finanční ocenění, které bylo s Cenou rektora spojené, jsem v roce 2023 využil především na financování mých aktivních účastí na prestižních vědeckých konferencích zaměřených na cévní mozkové příhody: European Stroke Organization Conference 2023 v Mnichově a World Stroke Congress 2023 v Torontu,“ uvádí docent Ondřej Volný oceněný v loňském roce.

Proč se rozhodnout svého vyučujícího nominovat? Důvodů je celá řada: Například pokud pro vás vyučující připravila či připravil kurz zajímavou cestou a vás tento způsob výuky zaujal či inspiroval – rozhodně jde o dobrý důvod pro nominaci.

Nebo studujete s kreativním spolužákem či spolužačkou, kterým není jedno, co se děje v naší společnosti a aktivně se zapojují do její proměny? Nebojí se řešit velké a zásadní problémy? Pomáhají, komu mohou? Neváhejte a nominujte je!

Nejen studenti, ale i akademici mohou nominovat své kolegy. Například takové, kteří dosáhli významných vědecko-výzkumných nebo uměleckých výsledků. Ti pak mohou být oceněni až 100 tisíci korunami na další rozvoj své činnosti.

A pokud jsou vědečtí či umělečtí pracovníci univerzity uznávaní nejen ve svém okolí, ale jejich věhlas sahá až za hranice republiky, jedná se rovněž o dobrý důvod je na cenu nominovat.

A jak vypadá konkrétní výčet kategorií?

  • Cena za vynikající dlouhodobou vzdělávací činnost nebo mimořádnou inovaci ve vzdělávání
  • Cena za mimořádnou vědecko-výzkumnou nebo uměleckou činnost akademických a vědeckých pracovníků OU do 35 let
  • Cena za vynikající dlouhodobou vědecko-výzkumnou, uměleckou činnost nebo činnost pro občanskou společnost akademických a vědeckých pracovníků OU
  • Cena za významné umělecké dílo/uměleckou činnost studentů OU
  • Cena za mimořádný vědecko-výzkumný výsledek/vědecko-výzkumnou činnost studentů OU
  • Cena rektora za významnou činnost studentů OU pro občanskou společnost

Vyplněný nominační formulář (ke stažení zde) odevzdávejte na sekretariátu rektora, a to do 31. srpna. Kromě informací o navrhovateli a nominované osobě je potřeba doložit také přílohy, které se liší pro každou kategorii nominace. Jde například o odůvodnění návrhu, profesní životopis či doporučující dopis.

Ocenění budou slavnostně předána na slavnostním Akademickém dni Ostravské univerzity 14. listopadu 2023.

Kdo získal Cenu rektora v loňském roce?

MgA. Anna Sysová

Cenu rektora za významnou uměleckou činnost studentů Ostravské univerzity získala klarinetistka Anna Sysová, studentka doktorského oboru Hudební umění na Fakultě umění Ostravské univerzity. Již během magisterského studia dosáhla mnoha národních a mezinárodních úspěchů a ocenění. Mezi nejvýznamnější patří 2. místo na Mezinárodní klarinetové soutěži Pražského jara 2022.

Mgr. Sandra Charvátová

Cenu rektora za mimořádnou vědecko-výzkumnou činnost studentů Ostravské univerzity získala Sandra Charvátová, která se podílí na celé řadě významných projektů v oblasti buněčné imunoterapie. Tím nejúspěšnějším je vývoj nové lokální imunoterapie myelomové kostní nemoci. Významný potenciál a unikátnost navržené terapie, na jejíž strategii se Sandra podílela, vedla ze strany Univerzity k zahájení řízení o udělení patentu.

Doc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D.

Cenu rektora za vynikající dlouhodobou vědecko-výzkumnou činnost a činnost pro občanskou společnost získala docentka Alice Gojová. Současná děkanka Fakulty sociálních studií působí na Ostravské univerzitě již více než 25 let. Za tuto dobu se stala výraznou vůdčí osobností ostravské vědecké školy v oblasti sociální práce. Výzkumně se zabývá vysoce společensky aktuálním tématem sociální soudržnosti a společenského útlaku. Je pro ni zcela zásadní, aby její výzkum měl smysl a přínos pro společnost, a proto intenzivně spolupracuje s praxí a aktivně upozorňuje na negativní trendy ve společnosti.

Doc. MUDr. Ondřej Volný, Ph.D., FESO

Cenu rektora za mimořádnou vědecko-výzkumnou činnost akademiků do 35 let získal docent Ondřej Volný, který  je vedoucím Centra klinických neurověd Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Výzkumně se zabývá moderními metodami zobrazení mozku a využitím virtuální reality v rehabilitaci pacientů po cévní mozkové příhodě. Ve svém mladém věku má za sebou nejen bohaté zahraniční zkušenosti, ale je také autorem významného množství vědeckých publikací a držitelem několika prestižních ocenění v oblasti neurověd.