„Přihlášky mohou zájemci posílat elektronickou formou až do konce června. Přijímací řízení proběhne poslední týden v červenci, a to fyzicky v našich počítačových učebnách za dodržení všech epidemiologických opatření. Písemné testy se budou skládat z biologie, chemie a fyziky. Veškeré další potřebné informace najdou uchazeči o studium na webových stránkách fakulty,“ přibližuje proděkanka pro studium a celoživotní vzdělávání Ivona Závacká.

 

 

Lékařská fakulta získala před 14 dny akreditaci pro studijní program Všeobecné lékařství na dobu 5 let, během kterých musí společně s Fakultní nemocnicí Ostrava úspěšně a definitivně dokončit naplánované systémové a personální změny.

Rozhodnutí Národního akreditačního úřadu přivítalo nejen vedení fakulty, univerzity a fakultní nemocnice, ale také vedení kraje a města Ostravy. Díky úspěšné akreditaci může Lékařská fakulta pro následující akademický rok přijmout 134 nových studentů medicíny.

Přijímací řízení proběhne poslední týden v červenci, a to fyzicky v našich počítačových učebnách za dodržení všech epidemiologických opatření. Písemné testy se budou skládat z biologie, chemie a fyziky.

Lékařskou fakultu Ostravské univerzity vede od loňského podzimu nový děkan Rastislav Maďar, jehož hlavní prioritou je nyní rozvoj vědy a výzkumu na fakultě. „Fakulta musí být v budoucnu schopná v co největším počtu oborů produkovat doktorandy, a následně i vlastní docenty a profesory. Právě výchova vlastních docentů a profesorů je klíčem k udržení Lékařské fakulty v Ostravě i k jejímu dalšímu úspěšnému rozvoji. Ve spolupráci s fakultní nemocnicí a univerzitou budeme usilovat o významné grantové dotace na přilákání dalších vědeckých týmů,“ vysvětlil už dříve děkan Rastislav Maďar.

Na ambiciózních plánech v oblasti rozvoje vědy a výzkumu přitom fakulta začala pracovat už v loňském roce, kdy otevřela nové vědeckovýzkumné Centrum zdravotnického výzkumu pod vedením proděkana Davida Školoudíka. Na podzim otevřela také nové Vivárium, sloužící excelentnímu výzkumu. Ve střednědobém horizontu pak plánuje Ostravská univerzita vybudovat mezinárodní vědecko-výzkumné centrum LERCO, které propojí základní a aplikovaný výzkum až po fázi uplatnění vědeckých výstupů na trhu.

V průběhu následujícího akademického roku se studentům fakulty otevře také nové simulační centrum SIMLEK ve formě cvičné nemocnice za více než čtvrt miliardy korun. V simulačním centru nebude chybět vlastní urgentní příjem, chirurgický sál, jednotka intenzívní péče nebo vlastní operační středisko, které bude vycházet svým vybavením z reálného prostředí. Téměř všechny prostory budou opatřeny kamerovým a zvukovým snímáním, prostřednictvím kterého budou odborní garanti dohlížet na studenty při jejich samotném nácviku. Simulační středisko již bude sloužit také novým studentům medicíny, které fakulta plánuje přijmout letos v létě.