Studentům Filozofické fakulty se letos otevírá nový studijní modul PPK – přenositelné pracovní kompetence pro trh práce I. a II., kde si pod dohledem zkušených pedagogů i manažerů z praxe mohou studenti osvojit dovednosti, které jsou pro aktuální pracovní trh klíčové. Výuková náplň modulu vychází z provedeného kvalitativního a kvantitativního výzkumu z inzerce firem a focus group, z nichž jasně vyplynulo, že zaměstnavatelé od vysokoškolských absolventů vedle oborových znalostí očekávají také další kompetence, mezi ty nejpreferovanější patří například schopnost samostatně řešit problémy, osobní time management, adaptabilita, schopnost vyjednávat a pracovat v týmu a další. „Jedná se o kompetence, které mnohým žadatelům o práci schází, protože během studia se na ně neklade důraz. Přitom v aktuálně nastolených pracovních podmínkách se jeví jako klíčové. Samotnou práci se zaměstnanec naučí poměrně rychle, ale my bychom měli studenty naučit dalším dovednostem, bez nichž se v žádné nejen manažerské pozici neobejdou. Výrazně tím zvýšíme jejich atraktivitu na trhu práce, a to je náš hlavní úkol,“ popisuje garantka modulu Lucie Dokoupilová z Katedry sociologie Filozofické fakulty Ostravské univerzity.

Mezinárodní týmy a online výuka

Dalším benefitem tohoto modulu je jeho online forma a mezinárodní přesah. Modul vznikl jako součást programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, proto v rámci modulu participují společně tři univerzity – Ostravská univerzita, Trnavská univerzita v Trnave a Slovenská technická univerzita Bratislava.

Online výuka vychází vstříc individuálním potřebám studentů, zároveň přihlášením do modulu si studenti doplní „C“ kredity, neboť modul je složen ze tří volitelných předmětů, každý za 3 kredity. Současně se studentům propíší při ukončení studia do Diploma Supplement.

Spolupráce, vzájemné diskuze a samostudium bude probíhat na platformě Moodle a Teams, kde se budou co tři týdny konat společné tutoriály a konzultace s vyučujícími a lektory. „Při úvodním tutoriálu na základě testování vzniknou z přihlášených studentů mezinárodní týmy, z každé univerzity vždy po dvou studentech v jednom týmu, které budou spolupracovat při plnění úkolů. V rámci modulu budou studenty provázet vedle pedagogů z katedry sociologie hlavně experti z praxe, kteří se s nimi podělí o své pracovní zkušenosti, osobní know how a příklady dobré praxe,“ přibližuje dr. Dokoupilová. Po úspěšném absolvování modulu získává student osvědčení.

Co je obsahem modulu a jak se přihlásit?

Obsah je koncipován tak, aby připravil studenty na nejrůznější škálu problémů, s nimiž se mohou v rámci pracovního kolektivu setkat. Studenti budou vystaveni různým praktickým úkolům s konkrétní problematickou situací, kterou budou muset co nejefektivněji vyřešit.

Modul se skládá ze tří tematických okruhů.

Modul PPK-přenositelné pracovní kompetence pro trh práce I.: (poběží pilotně v ZS 2022/2023 – úvodní tutoriál bude na přelomu října/listopadu 2022)

1.            Týmová spolupráce

2.            Komunikace

3.            Time management, sebeřízení

Modul PPK-přenositelné pracovní kompetence pro trh práce II.: (poběží pilotně v LS 2022/2023 – úvodní tutoriál bude na začátku března 2023)

1.            Analýza a řešení problémů, projektový management

2.            Adaptabilita a flexibilita, podnikavost

3.            Prezentační schopnosti a vyjednávání

Do pilotních běhů bude přijato pouze omezené množství studentů, proto by se zájemci měli zapsat co nejdříve.

Do modulu PPK-přenositelné pracovní kompetence pro trh práce I. bude možné podávat přihlášky od 12. 9. 2022 prostřednictvím e-přihlášky. (Modul bude v e-přihlášce pod záložkou Celoživotní vzdělávání). Pro studenty Filozofické fakulty Ostravské univerzity je modul zcela zdarma. Po podání přihlášky, musí zájemci o modul zaslat své CV na e-mail lucie.dokoupilova@osu.cz . Výuka modulu bude probíhat od listopadu 2022 do ledna 2023.

Do modulu PPK-přenositelné pracovní kompetence pro trh práce II. bude možné podávat přihlášky od druhé poloviny ledna 2023, o čemž budou studenti včas informováni.