HLAVNÍ TŘÍDA V PORUBĚ JAKO MÍSTO A TÉMA AKADEMICKÉHO VÝZKUMU
Fakulta sociálních studií jde do dalšího prestižního výzkumuJak nejlépe zapojit veřejnost do plánování jejich městského prostoru? Jaké techniky zvolit a kdy je použít? Na tyto a další otázky si chce odpovědět výzkumný tým akademiků v rámci tříletého projektu, jehož sloganem je „Navrhni Hlavní“. Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity zahájila v únoru 2019 spolupráci Fakultou stavební Vysoké školy Báňské – Technické univerzity Ostrava v rámci projektu Komunitně založené participativní plánování v městském prostoru, který je finančně podporován Technologickou agenturou České republiky pod č. TL02000071.
Hlavní řešitelkou projektu je doc. Marie Špiláčková z Fakulty sociálních studií OU a Ing. arch. Eva Špačková z katedry architektury VŠB-TUO.
Do projektu jsou jako oficiální aplikační garanti zapojeni také Úřad městského obvodu Ostrava Poruba, Magistrát města Ostravy, Moravskoslezský kraj a jako spolupracující organizace Parlament dětí a mládeže města Ostravy. Výzkumný tým také spolupracuje s Agenturou pro sociální začleňování.

Výzkumný projekt bude prostřednictvím participativního akčního výzkumu experimentálně ověřovat možnosti využívání participativních technik, čili způsobů zapojení co nejpestřejšího spektra obyvatel do plánování prostoru svého bydliště. Vybranou lokalitou pro ověření těchto technik bude Hlavní třída v Ostravě-Porubě. V období od září 2019 po dobu zhruba dvou následujících let budou členové projektového týmu průběžně oslovovat rozličnými formami (jako např. webovými stránkami www.navrhnihlavni.cz , facebookovou stránkou projektu www.facebook.com/navrhnihlavni/, anketami, rozhovory, komunitními vycházkami, informačními stánky, setkáními nad mapou, workshopy atp.) občany městské části k účasti v pilotním ověřování/testování různých postupů a způsobů zapojení obyvatel do plánování ve městě. Aktivit výzkumného projektu se tak může účastnit široká veřejnost.

První aktivitou v projektu je dotazníkové šetření, které bude probíhat v termínu od 1. -30. září 2019. Nabízíme dvě možnosti anonymního vyplnění. (1) Dotazník v podobě letáčku vyplníte a vhodíte do připravených boxů, které naleznete v těchto sběrných místech: Informační centrum Poruba, Kafe Palača, Prodejna Biokošíky a Prodejna Hruška č. 712, (2) Své odpovědi vepíšete do dotazníku na webových stránkách www.navrhnihlavni.cz .

Projekt se nezavazuje k realizaci výsledných návrhů úprav Hlavní třídy. Cílem je zejména vytvoření metodiky participativního plánování, jejímž obsahem bude popis testovaných technik a jejich praktického užití v praxi. Metodiku budou moci využít všichni, kdo chtějí zapojovat občany do plánování veřejného prostoru. Publikační výstupy budou dostupné veřejnosti, tudíž je budou moci využít aplikační garanti, spolupracující organizace i všichni zájemci. Těšíme se na spolupráci!
Výzkumný tým akademiků.
Bližší informace je možné nalézt na adrese www.kopr.osu.cz