Vážený pane doc. MUDr. Pavle Zončo, Ph.D., FRCS,
my, zaměstnanci Lékařské fakulty Ostravské univerzity, Vám chceme poděkovat za Vaše dosavadní působení na Lékařské fakultě, a to jak v pozici docenta chirurgie, tak i děkana LF OU. V pozici děkana jsme měli možnost s Vámi spolupracovat od listopadu 2014 do listopadu 2016 a bohužel musíme konstatovat, že toto období pro nás jako zaměstnance nebylo šťastné.
Mnozí z nás na fakultě působí víc než 10 let a máme tak možnost srovnání s funkčním obdobím jiných děkanů. A nezbývá nám než konstatovat, že Vaše působení, s přispěním Vámi dosazených osob, vedlo k naprostému personálnímu rozkladu hned tří oddělení. Z naší fakulty tehdy odešla řada uznávaných odborníků a jejich odchod měl pro fakultu katastrofální následky. Naše fakulta si přitom své renomé budovala mnoho let předtím, než byl akreditován obor Všeobecného lékařství. Dlouhodobě jsme byli vnímáni jako jedno z nejlepších pracovišť v ČR pro vzdělávání odborníků v nelékařských oborech. Tato pověst však s vašim přičiněním značně utrpěla.
Zcela nestandardně jste se svým týmem vyřešil odchod uznávaných odborníků náborem nových nekompetentních lidí bez odpovídajícího vzdělání a praxe. Tito lidé nedokázali řešit zásadní administrativní operace, například při podávání grantů a vědeckých projektů, a „ochudili“ tak lékařskou fakultu o stovky miliónů korun. Následky za to neseme dodnes. (Viz třeba vyřazení z projektu „Cvičná nemocnice“ v hodnotě 280 miliónů korun, na kterém fakulta původně pracovala 4 roky před Vaším nástupem do funkce).
Nadále také jako zaměstnanci souhlasíme se všemi body, které byly předneseny jako důvod Vašeho odvolání na mimořádném zasedání Akademického senátu LF OU v listopadu 2016. Stejně tak se ztotožňujeme se zněním petice z října 2016 vyjadřující nesouhlas s Vaším způsobem vedení.
Vážený pane docente, ještě teď má řada z nás uložené Vaše hromadné e-maily, ve kterých jste nás přesvědčoval o tom, jak Vám leží na srdci dobré jméno fakulty a co vše uděláte pro její rozvoj a prestiž. Bohužel Vaše současné právní ani mediální kroky tomu nenasvědčují a my Vašim slovům už nevěříme.
Obracíme se tak na Vás s tímto otevřeným dopisem, prostřednictvím kterého Vám chceme ještě jednou za Vaši snahu o rozvoj fakulty poděkovat, ale už opravdu nemáme zájem znovu pracovat pod Vaším vedením. Na závěr, a víme, že by to nebylo zdaleka jednoduché rozhodnutí, Vás jako zaměstnanci fakulty, na které nám velmi záleží, žádáme, abyste odstoupil z funkce děkana, díky čemuž by se celá tato nepříjemná situace kolem fakulty konečně definitivně vyřešila.
Své podpisy k dopisu připojují i zaměstnanci, kteří nastoupili na LF OU po Vašem odvolání, neboť jsou spokojeni se současným vedením LF OU a chtějí, aby fakultu i nadále vedl doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc.
V Ostravě dne 6. 8. 2018
________________________________
ke dni 18.9.2018 je počet podpisů zaměstnanců 117, dopis je stále ještě možné podepsat, na Lékařské fakultě v budově ZY, kancelář ZY126