Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

V MF Dnes vyšel 17. dubna 2020 článek týkající se akreditace Ostravské univerzity, který byl následně přejat dalšími médii a který obsahuje vysoce zavádějící a nepravdivé informace. Tyto závěry byly vyvozeny redaktorkou na základě nepřesné interpretace více než padesátistránkového poměrně odborného textu. Rád bych proto tyto informace uvedl na pravou míru.
Redaktorka v článku vytváří dojem, že závažné chyby při přijímacím řízení na Lékařské fakultě v podobě přijímání uchazečů, kteří nesplnili přijímací zkoušku, se opakovaly také na jiných fakultách. Kontrola Národního akreditačního úřadu (NAÚ) však tuto skutečnost u jiných fakult neshledala. Na ostatních fakultách kontrola NAÚ rozporovala pouze způsob přijímání uchazečů na odvolání, kdy byli přijímáni studenti, kteří se odvolali a fakulty je přijaly, protože se uvolnila kapacita příslušného studijního oboru a daní studenti zároveň splnili podmínky přijímací zkoušky. Tato praxe přijímání na odvolání je ostatně běžná i na dalších vysokých školách v České republice.
V případě Lékařské fakulty jsem závažné selhání v podobě přijímání studentů, kteří nesplnili přijímací zkoušku, řešil návrhem na odvolání děkana Lékařské fakulty, které schválil i Akademický senát Ostravské univerzity. V přijímacím řízení v roce 2019 (tedy v jediném přijímacím řízení, které se konalo po obdržení institucionální akreditace) již byly výše uvedené nedostatky odstraněny a na Lékařskou fakultu již nebyl přijat žádný uchazeč, který by neprošel přijímací zkouškou. Na ostatních fakultách nebyli nikdy takoví uchazeči přijímání. Přijímání studentů na odvolání je pak mnohem komplikovanější problematika a Ostravská univerzita nyní připravuje právní stanovisko, které zašle jako reakci na kontrolní zprávu.
Zcela nepravdivá je pak informace, že v případě odnětí institucionální akreditace nebude Ostravská univerzita moci přijímat vůbec žádné studenty. Ostravská univerzita by pak měla všechny své studijní programy nadále akreditované na dobu 3 let a budeme v podobném postavení jako ostatní vysoké školy, které institucionální akreditaci nemají.
Je však vysoce nepravděpodobné, že by takový scénář mohl nastat. Jsem přesvědčen, že cílem NAÚ je zejména dosáhnout nápravy, což se v našem případě stalo a píše o tom i kontrolní zpráva NAÚ, a ne trestat za chyby, které se staly v minulosti a byly hned po odhalení napraveny. Mrzí mne, že v době, kdy uchazeči a studenti zažívají velkou nejistotu spojenou s přijímacími zkouškami i dalšími aspekty studia, má někdo z redaktorů zájem na vnášení dalších matoucích informací.
Všem studentům přeji pevné nervy a doporučuji posilovat zejména své schopnosti v oblasti kritického myšlení, které jsou pro úspěch v dnešní společnosti nezbytně nutné.
Rektor Ostravské univerzity
Jan Lata