Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Pokud má naše univerzita zájem o kvalitní studenty, je pro ni klíčové připravovat kvalitní učitele, udržovat jejich odbornou úroveň a přispívat k rozvíjení pedagogických kvalit. Naše žehrání nad uchazeči o studium zatím někdy připomíná zoufání sadaře, který zasadil stromek, nadále jej už ale ponechal osudu, a teď se diví, jak nehezké a málo chutné přináší plody. Za stav školství v našem kraji neseme velkou část odpovědnosti my sami.
Aktivity Spolku PANT, který v Ostravě již devátým rokem působí, nás přesvědčují, že moderní výuka dějepisu, občanské výchovy či literatury, založená mj. na aktivní práci s pramennými materiály, dokáže podněcovat zájem žáků a studentů, inspiruje další učitele (viz obliba webu Moderní dějiny.cz spuštěného v září 2009) a vytváří důležité podhoubí pro vznik a rozvoj sociálně vnímavé, odborně poučené, kriticky uvažující a činorodé společnosti, kterou Václav Havel označoval jako občanskou. Totožné cíle má i Ostravská univerzita, jejíž absolventi tvoří jádro spolku.
Vznik Centra PANT je proto logickým krokem, jímž se činnost spolku zřetelněji otevírá i mimoškolním aktivitám a viditelněji vstupuje do veřejného prostoru. Centrum PANT se má podle jeho iniciátorů stát „dějištěm pravidelných vzdělávacích a kulturních akcí pro školy i veřejnost s širokým tematickým zaměřením – od historie přes aktuální společenská témata, prezentace různých neziskových organizací a jejich aktivit, až po popularizaci činnosti Ostravské a Slezské univerzity, Archivu města Ostravy a dalších vzdělávacích subjektů“. Dosavadní dobrá spolupráce se Spolkem PANT tak může nabýt nové dimenze.
6. prosince bude centrum slavnostně otevřeno, mj. pracovní rozpravou nazvanou „Myslet školu“, během níž by mělo zamýšlené synergické působení vyučujících a studentů Ostravské univerzity, Spolku PANT, středních škol a neziskových organizací získat konkrétnější obrysy.
Přijďte s představami a nápady na poli vzdělávání a kultury, seznamte nás s potřebami i možnostmi organizací, které reprezentujete, a v neposlední řadě – podpořte budování a činnost Centra PANT formou příspěvku na portálu Hithit.
http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/v-ostrave-vznika-centrum-pant/
https://www.hithit.com/cs/project/3046/centrum-pant-v-ostrave