Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Tímto rčením se řídila i přednostka Ústavu patologie (UPA) doc. MUDr. Jana Dvořáčková, Ph.D. Na základě dohody s vedením LF a FNO rozhodla o přemístění UPA ze Zábřehu do nově rekonstruované budovy Ústavu patologie (ÚP) FNO v Porubě (viz. obr. č. 1). Do stěhování, které probíhalo od listopadu 2015 do února 2016, byli kromě tajemnice ústavu Mgr. J. Vaculové a sekretářky M. Jurečkové zapojeni také další pracovníci obou ústavů.  Díky pomoci pana Otakara Pillicha a jeho spolupracovníků bylo možné 15. února 2016 zahájit teoretickou a praktickou výuku patologie a laboratorních praktik pro bakalářské studijní obory a výuku patologie pro obor Všeobecné lékařství v nových prostorách.
Věřte, že se nám podařil husarský kousek, protože UPA LF OU zajišťuje v letním semestru 2015/2016 výuku patologie pro obory Ochrana veřejného zdraví, Všeobecné sestry a porodní asistentky, Zdravotnický záchranář – kombinované studium, Všeobecné sestry – kombinované studium a Radiologické asistenty – kombinované studium, a to celkem pro 242 studentů LF OU. Pro tyto studenty bylo nutno zajistit vybavení výukových místností.
Díky iniciativě proděkanky Mgr. I. Závacké, Ph.D. se pod citlivým vedením tajemnice LF OU JUDr. Ing. V. Moravcové našel způsob a prostředky, jak tyto prostory dovybavit. Poděkování také patří prof. Ph.Dr. D. Jarošové, Ph.D., která souhlasila s přesunem nábytku z prostor bývalého Ústavu ošetřovatelství a porodní asistence a prof. MUDr. M. Adamkovovi, CSc. a doc. MUDr. F. Dorkovi, CSc. za trpělivost a vstřícnost při realizaci tohoto přesunu z jejich ústavů, které až doposud sdíleli s UPA.
Byla zřízena nová seminární místnost pro výuku studentů Lékařské fakulty Ostravské univerzity (viz. obr. č. 2) a mikroskopický sál pro výuku oboru Všeobecného lékařství (viz. obr. č. 3). Další nově vzniklá konferenční místnost ÚP FNO (viz. obr. č. 4) bude sloužit nejen pro interní potřeby pracoviště, ale i pro seminární aktivity ve FNO a částečně také i studentům LF. Zrekonstruovány byly dvě laboratoře pro výuku studentů oboru Zdravotní laborant (viz. obr. č. 5 – 6), která současně slouží pro praktickou výuku studentů Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické, Ostrava, příspěvkové organizace. Pro demonstrační pitvy bude využíván pitevní trakt, který na rekonstrukci teprve čeká.
Chtěli bychom tímto poděkovat všem za výbornou spolupráci při realizaci stěhování Ústavu patologie LF OU do nových prostor a studentům popřát mnoho odborných a studijních zážitků.