Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Dne 22. dubna 2014 se v prostorách Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě konal v pořadí druhý ročník pracovní konference nazvané Učíme nadané žáky II, zaměřené na problematiku práce učitele s nadanými žáky. Konference byla uspořádána pod záštitou děkana Pedagogické fakulty doc. Mgr. Tomáše Jarmary, Ph.D., a proděkanky pro vědu, výzkum, umění a zahraniční vztahy doc. PhDr. Diany Svobodové, Ph.D. Na organizaci se podílely katedra speciální pedagogiky a katedra pedagogiky a andragogiky, odbornou garanci převzalo Výzkumné centrum edukačních a evaluačních procesů Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě.
Termín nadaný žák označuje žáka s potenciálem vlastností a schopností v rozumové (intelektové), pohybové nebo umělecké oblasti nad rámec běžné populace. Učitelé v praxi často nevědí, jak mají s nadanými žáky pracovat. Situaci jim ztěžuje jejich vlastní nejistota v přístupech k výchově a vzdělávání nadaných a zejména celková organizace edukačního procesu, který není na přítomnost nadaných žáků nastaven. Je proto potřeba posílit vzdělávání pedagogů v praxi, zkvalitnit a systematizovat pregraduální přípravu učitelů na pedagogických fakultách včetně přípravy pedagogů pro MŠ, posílit vědomí pedagogů o psychologické diagnostice nadaných a motivovat ředitele škol k podpoře vzdělávání nadaných.
Díky velkému zájmu o problematiku nadání ve světě a rostoucímu zájmu o nadané v České republice byla tato akce bohatě navštívena řadou pedagogů, psychologů, dalších odborníků a také rodičů nadaných dětí z České republiky a ze Slovenska, kteří prezentovali své příspěvky zejména v oblastech diagnostiky a strategií vzdělávání nadaných žáků.
Zajímavými a váženými hosty byli kromě výše jmenovaných zástupců fakulty také PhDr. Eva Vondráková, předsedkyně Společnosti pro talent a nadání se sídlem v Praze a ing. Tomáš Blumenstein, předseda Mensy ČR.
O celkové úrovni 2. pracovní konference nazvané Učíme nadané žáky II svědčí také vydání prekonferenčního sborníku s bohatým a inspirativním obsahem. Nadání je vrozený potenciál a bohužel mnoho dětí zůstane nerozvinuto. Tento sborník nabízí malý příspěvek zainteresovaných odborníků k problematice nadání. Věříme, že se stal pro čtenáře jak přínosem, tak inspirací.
Konference byla součástí mladé tradice bienálních setkání k nadaným na Ostravské univerzitě. Třetí mezinárodní pracovní konferenci bychom rádi uspořádali v roce 2016. Jsme přesvědčeni o tom, že náš společný zájem o identifikaci, vzdělávání, podporu a rozvoj nadaných jedinců v naší společnosti vyústí v úspěšnou celorepublikově rozvinutou spolupráci, které jsme již druhým ročníkem našich setkání položili pevné základy.

doc. Škrabánková a prof. Navrátil z MU v Brně

doc. Škrabánková a prof. Navrátil z MU v Brně


Účastníci konference

Účastníci konference