Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Literárněvědná společnost, jejímž posláním je popularizovat nejnovější vědecké poznatky pro širokou odbornou a školní veřejnost, nedávno zřídila svou pobočku v Ostravě, a to na katedře českého jazyka a literatury s didaktikou Pedagogické fakulty Ostravské univerzity.
V listopadu tato společnost uspořádala přednášku ostravské literární vědkyně prof. Svatavy Urbanové, která působí na katedře české literatury a literární vědy FF OU. Tématem se stala problematika holokaustu v české a překladové literatuře pro děti a mládež vydané po roce 1989. Svůj dlouhodobý vědecký zájem prof. Urbanová zužitkovala v nejnovější vědecké monografii s názvem S holokaustem za zády (Ostrava, 2018).

„Název monografie  S holokaustem za zády není zvolen náhodně, avšak nejedná se v něm jen o úzkostné pocity pronásledování v minulosti. Názvem se chce vyjádřit přetrvávající nejistota otázek, zda se historie nemůže opakovat, pocit neklidu, který pramení z neukončeného nebezpečí v podobě nejen antisemitismu, rasismu, neonacismu, ale také všepohlcující komercionalizace.“ (Urbanová, 2018, s. 274)
Přednáška měla velký ohlas u studentů i akademické obce. Zaujala jak hlubokým vhledem do tématu a soustředěnou prací s materiálem, tak sugestivní formou podání a lidským nadhledem v diskusní části setkání. Posluchačům byla sledovaná oblast přiblížena nejen skrze úskalí metodologického zpracování, vymezení problému a materiálu, ale také skrze interpretační sondy a odlišné recepční přístupy. Byly nabídnuty rozličné žánrové podoby, proměny i přesahy tématu, pro srovnání byly připomenuty i filmové adaptace.
Mimořádnost nejnovějšího vědeckého počinu prof. Urbanové, ať už v knižní či na přednášce prezentované podobě, spočívá především v tom, že se v něm snoubí poctivé řemeslo, vědecká erudovanost a metodologická přesnost s až beletrizující čtivostí, což je u tohoto typu publikací spíše výjimka. Navíc je v celém „příběhu“ cítit obrovská pokora k tématu, daná nejen jeho charakterem, ale také snahou porozumět jeho poselství v současné povrchní a konzumní společnosti. Čtenář nebo posluchač si tak z četby či přednášky odnesl nejen přehled o vydávaných dílech, o jejich kritickém zhodnocení, ale především silný čtenářský zážitek a v neposlední řadě inspiraci k četbě.
Mgr. Ing. Radomil Novák, Ph.D., předseda ostravské pobočky LVS