Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Díky finanční podpoře Moravskoslezského kraje (název projektu: Podpora zvýšení připravenosti studentů OU na výkon profese a zvýšení jejich konkurenceschopnosti na trhu práce) byla na počátku listopadu 2018 uskutečněna několikadenní exkurze studentů oboru ochrana a tvorba krajiny, fyzické geografie a geoekologie a environmentální geografie do Horního a Dolního Rakouska. Studenti se seznámili pod vedením doc. Jana Hradeckého a dr. Václava Škarpicha s postupy správy vodních toků a hlavně s jejich revitalizacemi. Organizátorům i účastníkům exkurze počasí přálo a tak všechny body náročného programu byly naplněny.
Česká republika patří k zemím Evropy, kde byly vodní toky silně využívány a během posledního století došlo k jejich vodohospodářským úpravám do takové míry, že se začaly projevovat negativní efekty. Podobnou historií si prošlo i Rakousko. Není se čemu divit, společná minulost je patrná i v oblasti vodohospodářských úprav. Jinak je tomu ovšem v poslední dekádě, kdy rakouský přístup k vodním tokům doznal značných změn a vodní tok již není vnímán pouze jako zdroj, ale jako součást krajinného systému, o který je nutné pečovat tak, aby si zachoval základní funkcionality a nebyl pouze „kanálem“, který odvádí splaškové vody, plaví se po něm lodě, je zdrojem vody, poskytuje potenciál výroby elektřiny a díky masivnímu zkapacitnění koryta rychle odvádí vodu z vysychající krajiny. Jelikož se snažíme kvalitně připravovat studenty našich studijních programů, musíme je konfrontovat s dobrou praxí doma a především v zahraničí, aby se jednou i oni pokusili zavádět inovativní přístupy do široké agendy vodního hospodářství České republiky.
Projekt umožnil představit projekty v povodí Dunaje, a to jak v Horním tak i Dolním Rakousku. Samostatná část exkurze byla věnována revitalizacím v rámci urbánního prostoru města Lince. Velké revitalizační projekty proběhly v minulých letech na řece Ybbs. Toto povodí bylo postiženo nejen špatnou kvalitou vody v důsledku existence papírenských podniků, ale došlo k zásadnímu poškození říčního kontinua. Velké investice byly zaměřené na obnovení migrační prostupnosti, omezení vlivu řady velkých hydroelektráren a na obnovu pobřežní a nivní konektivity. Prezentované rybí přechody a obnova migrační prostupnosti je předpokladem pro trvalou udržitelnost rybích populací. Obnovení boční konektivity vede k zadržení vody v krajině, zvyšuje potenciál pro existenci mokřadních ekosystémů a zároveň eliminuje dopady povodní v krajině.