Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Ve středu 25. května 2016 v rámci slavnostního zasedání Vědecké rady Ostravské univerzity převzal prof. PhDr. Rudolf Šrámek, CSc. za celoživotní významné vědecké dílo v oblasti české onomastiky a dialektologie čestnou vědeckou hodnost doctor honoris causa. Návrh na ocenění významného českého lingvisty a profesora Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity byl podán Vědeckou radou Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě a schválen Vědeckou radou Ostravské univerzity v Ostravě.
Profesor Rudolf Šrámek náleží k nejvýznamnějším představitelům české jazykovědy jak v domácím, tak i světovém kontextu. Jeho přínos spočívá především v konstituování a rozvoji moderní české onomastické školy, která svým zaměřením na funkční, komunikační a teoretické aspekty vlastních jmen významně obohatila danou disciplínu i její metodologická a teoretická východiska. Jeho bibliografie čítá více než 550 položek – mezinárodních i domácích monografií, studií, článků a dalších publikací, včetně textů popularizačních a učebních.
Profesor Rudolf Šrámek je rovněž autorem řady studií o českých a německých nářečích a jazykových kontaktech. Výrazný je také jeho podíl na koncepci velkých projektů, z nichž jmenujeme participaci na tvorbě Českého a Slovanského jazykového atlasu či  Karpatského dialektologického atlasu.
Vedle vědeckého konání profesora Šrámka je neméně významná i jeho činnost pedagogická. Pod jeho vedením se formovaly pedagogické a vědecké osobnosti, z nichž mnozí se stali jeho pokračovateli a působí ve výzkumných institucích i na českých univerzitách.
Jakožto čelný představitel české onomastiky byl Rudolf Šrámek zvolen do prezidia Mezinárodního komitétu onomastických věd a Mezinárodní komise pro slovanskou onomastiku při Mezinárodním komitétu slavistů. Tím se mu dostalo nejvyššího uznání za přínos k rozvoji mezinárodní spolupráce s onomastickými pracovišti na Slovensku, Polsku, Německu, Rakousku a Skandinávii. Na současném respektovaném postavení české onomastické školy v zahraničí má vedle jejího zakladatele, profesora Vladimíra Šmilauera, bezesporu právě profesor Šrámek největší podíl.
Profesní i privátní život Rudolfa Šrámka je spojen s Ostravou a regionem severní Moravy a Slezska. Mládí prožil v dnes již městské části Ostravy, Hošťálkovicích, na konci 60. let 20. století začal spolupracovat s tehdejší Pedagogickou fakultou v Ostravě, kde stál u zrodu onomastického semináře, následně zde vedl přednášky z tohoto oboru a realizoval dialektologický výzkum. Díky dlouholeté činnosti profesora Šrámka onomastika na naší alma mater pevně zakotvila a je jedním z výzkumných směrů její Filozofické fakulty.
Vazba profesora Šrámka k regionu se neomezuje pouze na odbornou spolupráci s Ostravskou univerzitou. V této souvislosti zde zmiňujeme jeho úlohu jako zakládajícího člena Názvoslovné komise města Ostravy v roce 1976, podíl na standardizaci uličního názvosloví Ostravy a vytvoření vzorové soustavy uličních jmen v Ostravě-Hošťálkovicích včetně autorství publikací zaměřených na toponymii slezskomoravského regionu.