Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Politické a válečné události mají vliv na celkovou společnost odnepaměti. Jak silně konkrétní válečná událost na původní obyvatele působila lze mimo jiné usoudit také z místních jmen.
Nejde jen o pojmenování jako Ruská cesta či U Ruského domu, která označují místa pobytu ruských vojsk na českém území v období napoleonských válek či pojmenování Prajská čára, Prajský plácek, která vyznačují místa ve východních Čechách, kde operovala pruská armáda v době prusko-rakouských válek. Rovněž můžeme pozorovat vliv válečných událostí, které se neodehrávaly přímo na českém území. Takovým příkladem je Mexiko, které nalezneme na území Moravy a Slezska hned několikrát jako pojmenování dělnických kolonií z druhé poloviny 19. století. Toto pojmenování bychom nalezli v Bohumíně, Klimkovicích, Orlové, Ostravě-Přívoze, Ostravě-Muglinově, Ostravě-Petřkovicích, Stonavě, Vřesině atd. Odkazuje na zprávy o bratrovi rakouského císaře Františka Josefa I. arcivévodovi Maxmiliánovi, který se neúspěšně pokusil v letech 1864–1867 stát císařem v Mexiku. Následně byl však zajat a popraven. Veřejnost tuto událost silně vnímala a na mnoha místech se trvale vepsala do místního názvosloví.
Druhým příkladem zahraničí válečné události mající vliv na pojmenování české krajiny je válka na Korejském poloostrově v letech 1950–1953. V československém tisku padesátých let 20. století byla prezentována jako boj pokrokového korejského lidu proti americkým imperialistům, což se odrazilo hned v několikerém využití tohoto pojmenování. V prvním případě jde o sídliště v Havířově-Šumbarku, které roku 1953 ve své rozkopané podobě připomínalo ono bojiště a následně mu již označení Korea zůstalo. Druhým případem je důl v Orlové, který byl roku 1953 znovu vybudován. Třetí realizaci pozorujeme ve východní části Ostravy-Lhotky, kde bylo od roku 1950 menší sídliště zvané Korea, jinak také Finské domky. Rovněž zde připomínalo staveniště a odlehlost sídliště zmíněnou korejskou válku, a proto se po určitou dobu lokalita označovala jako Na Koreji či Na K. Po zavedení autobusové dopravy nesla toto pojmenování také blízká zastávka, ani s jedním pojmenováním se však již dnes v Ostravě-Lhotce v oficiální formě nesetkáme.

Ukázka z kroniky – Ostrava-Muglinov


Příště: Balkán, Port Artur – politický vliv na pojmenování našich krajů II.