Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Lumír Čmerda – reliéfy a ilustrace
První z publikací, kterou představujeme, je kniha připomínající dílo pozapomenutého ostravského výtvarníka Lumíra Čmerdy, který byl významnou postavou umělců generace 60. let 20. století. Díky publikaci Svatavy Urbanové a Jakuba Ivánka objevujeme nevšední osobnost Lumíra Čmerdy, který zaujme především svou všestranností.
Autoři nám Lumíra Čmerdu představují formou rozhovoru, kde se dovídáme mnoho o práci a možnostech ostravských výtvarníků během 60. až 80. let. V knize je obšírně zaznamenán Čmerdův osobní i umělecký život od 60. let do současnosti i množství doprovodných fotografií, z nichž je na první pohled patrné, že každý materiál (dřevo, hlínu, sklo) dokázal ovládnout a zpracovat svým naprosto osobitým způsobem. Publikace představuje Čmerdu jako vynikajícího kreslíře a ilustrátora, grafika i řezbáře a inspirativního člověka s nevšedním uměleckým přesahem, který však samotné umění nikdy nestudoval…


Ordo et paupertas – Českokrumlovský klášter minoritů a klarisek ve středověku v kontextu řádové zbožnosti, kultury a umění
Českokrumlovský klášter je v evropském i historickém kontextu výjimečný, neboť se jedná o komplex – dvojklášteří, jehož architektura a nástěnné malby se i přes dobové nepřízně dochovaly do dnešních dnů. Přestály josefínské reformy i komunistickou éru. Publikace odkrývá vizuální kulturu kláštera a seznamuje s dosud nepublikovanými poznatky. Poprvé se čtenáři mohou podrobně seznámit se středověkými nástěnnými malbami v prostoru bývalé kruchty klarisek v klášterním kostele a v tzv. malé kvadratuře františkánských terciářek a dovědí se nejnovější výsledky bádání kostelní sakristie. Autoři v knize rozkrývají také každodennost středověkých ženských duchovních komunit v uzavřeném prostředí krumlovského kláštera. Vybrané kapitoly sledují život klarisek a františkánských terciářek – takzvaných bekyň, díky množství dochovaného písemného materiálu autoři čtenáře seznamují i se středověkou knižní kulturou františkánů a se vzděláváním ženských duchovních komunit.
Mezi čtrnácti kapitolami nalezneme i tři zahraniční studie, které na krumlovský komplex nahlížejí v širším kontextu, srovnávají s kláštery klarisek v česko-polské řádové provincii a s dalšími podvojnými kláštery různých řádů, jež ve středověku představovaly unikátní formu monastického života.
Memento mori středověkých reformních postil – Obraz života a smrti v písemné tradici českého středověkého kazatelství
Memento mori – Pamatuj na smrt, pamatuj, že jsi smrtelný – je jedním ze vzkazů směrem k věřícím, jenž se hojně objevují ve středověkých a raně novověkých kázáních. Jana Grollová ve své odborné monografii seznamuje s literárním vývojem českého středověkého kazatelství se zaměřením a důrazem na mravní zásady spojené s pomíjivostí života, blízkosti smrti a úzkosti z posledního soudu. Postily (psaná kázání) představují zdroj, jenž zrcadlí dobový pohled na lidský život, tehdejší náboženské postoje, pojetí morálky. Autorka se zaměřuje především na postily Konráda Waldhausera, Tomáše ze Štítného a Jana Rokycany.
Nová šlechta v rakouském Slezsku po roce 1848
Dvojice autorů Richard Psík a Tomáš Krejčík se ve své práci soustředí na nobilitace (udělování šlechtických titulů) rakouských Slezanů ve druhé polovině 19. století až do roku 1918, kdy se začíná formovat občanská společnost. Mechanismus udělování šlechtických titulů demonstrují na vybraném vzorku z různých společenských vrstev a zároveň dokládají i jejich přínos pro rozvoj regionu. Některým z vybraných osobností se nedostávalo dosud velké pozornosti pro jejich proněmecké smýšlení a aktivity, přestože pro slezský region byly bezesporu přínosem. Jednotlivé kapitoly jsou tak rozděleny na osobnosti veřejného života, příslušníky armády, duchovenstva, podnikatele a manažery. Práce vychází ze studia dobových nobilitačních spisů, přičemž autoři neopomíjejí části věnované způsobu nobilitací i heraldickému ztvárnění. Součástí publikace jsou erby vybraných nobilitovaných a transkripce dobového spisu k problematice šlechtictví od Wilhelma Czeike von Badenfeld, který přináší zajímavé dobové vnímání úlohy šlechty.
Všechny tituly zakoupíte přes e-shop univerzitního knihkupectví nebo přímo v knihkupectví Ostravské univerzity na Mlýnské ulici 5.