Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

O tom, jak se hospodařilo na Valašsku a v dalších srovnatelných regionech, jaká řemesla se zde rozvíjela, či jak docházelo postupně k industrializaci regionů, budou přednášet přední, nejen čeští a slovenští badatelé. Výstupem třídenní konference pak bude rozsáhlá publikace, která především široké veřejnosti přiblíží region Valašska v jeho proměnách za posledních 200 let.
Přednášející se zaměří na samotnou existenci člověka spjatého s konkrétní horskou přírodou, na jeho kořeny, obrazotvornost, mýty i lidovou tvořivost v souvislosti právě s obživou. Oproti předchozí konferenci z roku 2013 se ta letošní více soustředí na nedávnou minulost, kdy docházelo k výrazným proměnám regionu, v přetavení do moderní společnosti, která prolamuje její dosavadní uzavřenost, mění populační zvyklosti, přináší migraci, přesuny obyvatel z vesnic do měst a v neposlední řadě umožňuje přechody k novým druhům zaměstnání, zejména v souvislosti s industrializací regionu.
Rozsáhlá publikace Valašsko – historie a kultura
Publikace Valašsko – historie a kultura vydaná v roce 2014 je výsledkem předchozí konference z roku 2013, která se tematicky soustředila na horské pastevectví a salašnictví. Čtenář se však v monografii Valašsko – historie a kultura seznamuje rovněž s historií, etnografií, jazykem, literaturou, výrobou i samotným životem na Valašsku. Letošní konference tematicky naváže, ale důraz bude tentokrát kladen především na témata spojená s reálným životem, na fenomén obživy jako jeden z klíčových ekonomických, sociálních i kulturních faktorů uplatňujících se v životě obyvatel Valašska v minulosti i současnosti.

Monografie Valašsko – historie a kultura vydaná Ostravskou univerzitou v roce 2014


 
Konference se koná 23.–25. května 2018 ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm