Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Ve středu 10.2.2016 na půdě FSS Mgr. Radek Jiránek (ředitel Odboru pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR) a děkan FSS doc. PaedDr. Oldřich Chytil, Ph.D. stvrdili společné úsilí s cílem snižovat a eliminovat sociální vyloučení podpisem Memoranda o spolupráci.

Agentura pro sociální začleňování se jako jeden z odborů Úřadu vlády ČR zaměřuje na expertní, koncepční a legislativní práci v oblasti sociální integrace, na úrovni obcí spolupracuje s místními subjekty při zmírňování následků sociálního vyloučení. Uzavření Memoranda mezi Agenturou a FSS OU vytváří prostor pro komunikaci, konzultace, odbornou spolupráci a spojování úsilí při realizaci aktivit obou stran směřujících k integraci sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených obyvatel, k podpoře sociální soudržnosti a zlepšení soužití všech obyvatel města Ostravy.

Podpis Memoranda navazuje na roční spolupráci. FSS je členem Řídícího výboru pro spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování, jehož složení bylo schváleno Radou města Ostravy v únoru 2015 a jehož předsedou je primátor. Jedním z hlavních výzkumných témat FSS je bydlení nízkopříjmových skupin obyvatel a právě do této oblasti směřuje současná spolupráce na Koncepci bydlení a jejím pilotním ověření v Ostravě. Pracovníci fakulty poskytují konzultace při přípravě projektu pilotního ověření koncepce sociálního bydlení, budou se podílet na činnosti pracovní skupiny, která se bude zabývat krizovým, sociálním a dostupným bydlením. Dále jednají o návrhu metod participace cílových skupin na tvorbě koncepce o spolupráci na monitoringu a evaluaci průběhu a výsledků pilotáže.