Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Interpretační soutěž Pedagogických fakult České republiky patří k dlouholeté prestižní akci, které se účastní se svým soutěžním repertoárem studenti kateder hudební výchovy nejen z České republiky, ale také ze Slovenska, případně i Polska. Každý rok pořádá Interpretační soutěž Pedagogická fakulta z jiného města České republiky – a tedy rok 2017 připadl Univerzitě Karlově v Praze (pro připomenutí je třeba uvést, že Pedagogická fakulta Ostravské univerzity uspořádala bohatě obsazenou a reprezentativně pojatou soutěž v roce 2014 pod záštitou děkana fakulty doc. Mgr. Tomáše Jarmary, Ph.D.). Interpretační soutěž Pedagogických fakult České republiky se zahraniční účastí je organizována ve čtyřech kategoriích: Hra na klavír, Sólový zpěv, Hra na smyčcové nástroje a Hra na ostatní nástroje.
Ve dnech 9. 6. – 10. 6. 2017 se Interpretační soutěže Pedagogických fakult se zahraniční účastí na Univerzitě Karlově v Praze zúčastnili také studenti katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity – Bc. Aneta Osiková (klavír), Martin Šidlovský (akordeon), Bára Letochová (sólový zpěv) a Jaroslav Vaněk (korepetice). Studenty doprovodil na soutěž také vedoucí katedry hudební výchovy PdF OU PhDr. Jiří Kusák, Ph.D., a pedagog katedry PhDr. Jaromír Zubíček, ArtD.
Potěšujícím faktem je vynikající reprezentace katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty, neboť studenti prokázali na soutěži vysokou míru hudebnosti, interpretační schopnosti a profesionalitu.
V kategorii Hra na klavír získala první místo Bc. Aneta Osiková, studentka oboru Učitelství hudební výchovy pro střední školy – Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ s náročným klavírním repertoárem (Wolfgang Amadeus Mozart: Sonáta F dur, 3. věta – Allegro assai; Fryderyk Chopin: Etuda As dur, č. 1; Sergej Rachmaninov: Preludium G dur, č. 5; Claude Debussy: Rytiny – Zahrady v dešti).
Dalším oceněným se stal Martin Šidlovský, student oboru Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání – Sbormistrovství se zaměřením na vzdělávání, který se v kategorii Hra na ostatní nástroje umístil na druhém místě (katedru hudební výchovy reprezentoval ve hře na akordeon s programem – Václav Trojan: Zřícená katedrála; Ernst Baraldi: Baraldinette; Astor Piazzolla: Revirado).
Čestné uznání za interpretaci lidové písně získala Bára Letochová, studentka oboru Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání – Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání (Wolfgang Amadeus Mozart: Výstraha; Claude-Michel Schönberg: On my own; lidová píseň A já taka dzivočka).
 
Všem účastníkům soutěže gratuluji a věřím, že i nadále budou studenti na katedře hudební výchovy PdF OU kvalitně rozvíjet interpretační umění a rozdávat radost z hudby akademické obci a široké veřejnosti.
Tak příští rok na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové…
 
PhDr. Jiří Kusák, Ph.D., vedoucí katedry hudební výchovy PdF OU

Bc. Aneta Osiková


Bc. Aneta Osiková


Martin Šidlovský


Martin Šidlovský