Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

12. listopadu rektor Ostravské univerzity jmenoval do čela Filozofické fakulty prof. Aleše Zářického, který tímto nastupuje již do svého druhého funkčního období. Během ceremoniálu rektor ve své řeči vyjádřil oprávněné obavy z nepopulárních kroků, k nimž se bude muset vedení fakult i univerzity uchýlit v důsledku nařízeného snižování počtů financovaných studentů. Novelizace zákona mimo jiné doporučuje vysokým školám i počty přijímaných studentů do prvních ročníků. V praxi by to mohlo znamenat, že jen na Filozofickou fakultu OU by pro akademický rok 2015/2016 bylo přijato až o 200 studentů méně. Pravděpodobnost přijetí uchazeče na vysokou školu se přesto zásadně nesníží vzhledem k nižšímu počtu přihlášených, menší počty studentů však budou mít negativní dopad na financování vysokých škol. Z toho důvodu rektor varoval před nezbytnými opatřeními v podobě propouštění a rušení méně preferovaných oborů nebo oborů neakreditovaných pro vyšší stupně vzdělávání.
Zároveň je ale připravený přehodnotit financování v rámci Ostravské univerzity tak, aby zejména humanitní obory nebyly v porovnání s ostatními výrazně ekonomicky znevýhodněny. V této souvislosti zmínil také operační programy pro vědu a výzkum, kde nejsou humanitní obory těmi prioritními, proto vyzval všechny přítomné k zodpovědnosti, aby se připravili na možné změny ve financování svých pracovišť.
Po proslovu rektora univerzity zazněla inaugurační řeč děkana Filozofické fakulty prof. Aleše Zářického, v níž mimo jiné uvedl, že je připraven fakultu především stabilizovat. V proslovu také zmínil některé studijní obory na FF OU, jež jsou zaměřeny spíše prakticky, to znamená mají primárně připravovat studenty k uvedení do praxe již během studia a vytvářet tak reálnou možnost zapojit se do pracovního procesu bezprostředně po ukončení studia. Tímto krokem se FF snaží dlouhodobě zvyšovat uplatnitelnost absolventů na trhu práce. „Řekl bych, že jsme mezi univerzitami pionýry v zavádění oborů zaměřených na praxi,“ uvedl prof. Zářický. Upozornil také na dosavadní vědecké výsledky v získávání RIV bodů, kde fakulta vykazuje vysoké bodové hodnocení díky tradičním vědním oborům, jež si stále drží vysokou úroveň bez ohledu na zvyšující se počet přijímaných studentů v uplynulých letech. Připomenul dobře se rozvíjející zahraniční vztahy mimo EU a na závěr poděkoval všem svým spolupracovníkům.
Potřebujeme psychology, historiky, tlumočníky…
S názory rektora se shoduje také ředitel pro strategii dr. Jiří Michálek ze společnosti Vítkovice Holding a. s., který uvedl, že právě jejich společnost potřebuje i humanitně vzdělané lidi. „Technické obory se stávají rigidními, zatímco humanitní jsou stále kreativní, a to je právě to, co potřebujeme. Onu vzájemnou interakci,“ uvedl Michálek. Tato slova zazněla na setkání Asociace děkanů Filozofických fakult České republiky, které se konalo následujícího dne po inauguraci děkana FF OU, zcela netradičně mimo akademickou půdu. Asociace děkanů přijala pozvání generálního ředitele Vítkovice Holding, a. s. ing. Jana Světlíka, aby si vyslechli možnosti spolupráce vysokých škol s výrobním sektorem.
Ředitel pro strategii představil nerealizovaný projekt univerzitního kampusu v oblasti Dolních Vítkovic a zároveň zdůraznil, že společnost je připravena zaměstnávat a spolupracovat s řadou odborníků zejména v oblasti archivnictví, obnovy a rekonstrukce historických památek, personalistiky a s absolventy jazykových oborů. Vedle angličtiny jsou momentálně nejžádanějšími jazyky ruština, arabština a japonština. Další možnosti spolupráce spatřuje také v propagaci a popularizaci vědy a výzkumu, o čemž svědčí i nově otevřený Svět techniky, kam byli akademici pozváni na exkurzi. Na společném setkání se všichni přítomní včetně ředitele pro strategii Jiřího Michálka shodli, že humanizace regionu je nanejvýš přínosná.