Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Jednou z důležitých kompetencí absolventa vysoké školy je schopnost aplikovat teoretické poznatky v praxi. Získat tuto způsobilost v odborné činnosti zaměřené na prevenci, diagnostiku a komplexní logopedickou intervenci u dětí a žáků s poruchami jazykových a řečových dovedností není snadné. Bez aktivní diagnostické a reedukační činnosti, bez analýzy konkrétních logopedických jevů je to takřka nemožné. Doc. Eva Zezulková, garant předmětu logopedie na katedře speciální pedagogiky, proto nabídla studentkám navazujícího magisterského studia speciální pedagogiky (s již získanou kvalifikací logopedický asistent v bakalářském stupni vysokoškolského studia) možnost realizovat logopedickou praxi nad rámec studijního plánu. Studentky nabídku přivítaly, a tak byla založena pod odbornou garancí doc. Zezulkové jako jedna z forem recipročních aktivit studentů aktivita s názvem „Hravé povídání aneb logopedie na vysoké“.
Začátky s sebou přinesly mnoho neočekávaných situací a zvýšené nároky na čas.  Motivace všech zakládajících aktérů byla naštěstí vysoká a přinesla své ovoce začátkem AR 2016/17 v podobě prvních návštěv rodičů s dětmi, kteří projevili zájem o nabízenou službu.
Jaká je rámcová koncepce Hravého povídání?
Jednou týdně přicházejí v odpoledních hodinách do vyhrazené místnosti v budově Ostravské univerzity na Varenské rodiče s dětmi, u kterých se projevují poruchy výslovnosti nebo rizika opožděného vývoje řeči. Po úvodním rozhovoru s rodiči za účelem získání základních anamnestických údajů následuje vstupní orientační diagnostika vývoje řeči dítěte. Poté jsou logopedickými asistentkami pod supervizí garantky analyzovány zjištěné údaje a výsledkem je stanovení stimulačního či reedukačního postupu. S navrženým postupem jsou seznámeni rodiče a zároveň je jim nabídnuta frekvence konzultací. Služba je rodičům poskytována zcela zdarma. Studentky pracují s každým dítětem individuálně po dobu cca 30 minut zpravidla jednou za 14 dní (dle potřeby také častěji). Po celou dobu práce s dítětem je rodič přítomen a je taktéž vybízen k aktivní účasti na stimulačních a reedukačních postupech, aby byl schopen s dítětem tyto samostatně realizovat v domácím prostředí. Tato forma spolupráce se jeví v případě podpory rozvoje řeči jako vysoce efektivní. Ke konci každé individuální lekce jsou dítěti nabídnuty činnosti k relaxaci a mezi rodiči, logopedickými asistentkami a garantkou probíhá volný rozhovor za účelem shrnutí lekce, případně jsou probírána v rámci prevence širší témata související s jazykovými a řečovými dovednostmi dětí.
Primárně se logopedické asistentky věnují dětem předškolního věku („Hravé povídání“), ale dveře mají otevřené i starší děti, žáci a studenti (proto „logopedie na vysoké“). Aktuálně dochází do Hravého povídání 7 rodičů s dětmi a jedna studentka, která má zájem o zlepšení své výslovnosti. Organizačně aktivitu zajišťují vždy studentky prvního ročníku navazujícího magisterského studia speciální pedagogiky, které při nástupu do druhého ročníku pomyslné “žezlo” vedení aktivity předají svým mladším kolegyním.
Aktivita „Hravé povídání aneb logopedie na vysoké“ je stále ještě „na startovní čáře“, ale věříme, že se postupně dostane do takového tempa, aby nejen co nejdéle vydržela, ale také kvalitativně dozrávala. Cílem je získané odborné teoretické znalosti „prověřit“ prakticky a modelovat tak odborné praktické dovednosti ještě v průběhu studia. Konkrétní dosažené výsledky v jazykových a řečových dovednostech dětí a spokojenost rodičů nám budou největší odměnou.
Sice až v závěru článku, ale z hlediska důležitosti považujeme za nejpodstatnější, že myšlenka propojit teorii s praxí přímo na půdě Ostravské univerzity byla podpořena vedením pedagogické fakulty v čele s děkanem fakulty doc. Mgr. Tomášem Jarmarou, Ph.D.