Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

V době od 2. června do 7. července 2014 mohli studenti univerzity anonymně (pokud chtěli i s podpisem) ohodnotit kvalitu výuky, předmětů, infrastruktury a služeb univerzity LS AR 2013/14 využitím portálu Ostravské univerzity. Jako první bylo třeba přihlásit se svými přihlašovacími údaji do portálu a v sekci „Moje stránka“ rozkliknout záložku „Hodnocení kvality“. Studenti mohli hodnotit předměty dvěma způsoby současně, a to buď známkami od 1 do 5 jako ve škole nebo slovním komentářem vepsaným do ankety předmětu. Na jednotlivé komentáře mohou reagovat vyučující, ke slovním komentářům se poté souhrnně vyjadřovali vedoucí kateder, proděkani pro studium dané fakulty a prorektorka pro studium. Odpovědi kateder a fakult jsou k nalezení v portálu pod záložkou „Výsledky kvality výuky“.
V poslední evaluaci se počet komentářů vyšplhal na číslo 2824. Z toho 2207 se týkalo anonymních komentářů k předmětům, 432 podepsaných komentářů k předmětům, 153 celostních komentářů k semestru, 42 komentářů k zázemí pro studium a 20 technických komentářů k dotazníku a IT. Kvalita vyučovaných předmětů byla studenty hodnocena průměrnou známkou 1,45. Což svědčí o velmi dobré připravenosti vyučujících.
Studenti, kteří se zapojili do hodnocení, očekávají a kriticky sledují reakci vyučujících, kateder a fakult. Možnost vyjádřit se k proběhlému semestru, výuce a zázemí studenti vítají a vysoce oceňují. Nebývají však spokojeni s odpověďmi z mnohých kateder, protože nemají jistotu, že jimi zmíněný problém bude vbrzku vyřešen. Mnohé komentáře byly napsány formou doporučení či nedoporučení ostatním studentům, zda si daný předmět zvolit. Jako zarážející se jeví příspěvky, které obsahují informace o vyhrožování vyučujících studentům, pokud budou hodnotit negativně.
Opakovaně si studenti v evaluaci stěžují na rozpory mezi popisem předmětu a realizací výuky. Navíc pokud je předmět vyučován několika vyučujícími, často se stává, že obsah lekcí spolu nekoordinují. Není třeba dodávat, že se pak liší i požadavky na studenta a obsah výuky pro udělení zápočtu či zkoušky a jejich průběh od popisu předmětu, s nímž se mají studenti možnost seznámit na počátku semestru.
U komentářů k organizaci výuky ještě zůstaňme. Studenti negativně hodnotí pozdní informace o rušení výuky, kdy zbytečně čekají, či až na místě samém zjistí, že přijeli zbytečně.
Studenti upozorňovali na pozdní příchody pedagogů do výuky, zcela výjimečně na dojem, že vyučující před výukou požil alkohol i nevhodné až urážlivé chování během výuky. Učitel svou indispozici omlouval únavou… Poslední častou výtkou směrem k učitelům je komunikace učitel-student. Není snadné v některých případech zastihnout učitele nejen osobně v jeho konzultačních hodinách, ale ani na emailu. Čekání na odpověď se může protáhnout i na měsíce, kdy již nelze studentovu záležitost vyřešit, protože termíny vypršely.
Z hodnocení rozvrhových akcí vyplývá, že studenti nevítají nenadálé změny v rozvrhu ze strany katedry po zahájení semestru (př. přesuny lekcí ze dne na den). Pokud k nim dojde u kombinovaného studia nastane často neřešitelná situace. Stejně tak studenti nebyli spokojeni s prioritami při zápisech na rozvrhovou akci.
Z nabídky služeb univerzity je v komentářích nejčastěji zmiňována menza a přístup na portál OU přes mobilní zařízení. Obecně řečeno, menza je kritizována za kvalitu servírování jídla. Studenti nejsou spokojeni s výdejem teplého jídla v průběhu doby výdeje od 11:00 do 14:00. Zvláště studenti  Lékařské fakulty, která nedisponuje menzou ve fakultní budově a ani ji nemá v blízkosti, postrádají stravovací zařízení. Jejich rozvrh je nabitý až do večera (velmi často se jedná o blokovou několikahodinovou výuku) a nemají čas „odskočit“ si na teplé jídlo jinam.
Shrnuto a podtrženo, z podnětů lze vyčíst, že přáním studentů je, aby každý krok, každá povinnost, která je pro studium požadována, byla oznamována a vyžadována prostřednictvím e-mailu. Nově se pak objevil i požadavek zpřístupnit portál univerzity pro aplikace v mobilním zařízení.
 
Za SK AS OU Martin Kaše