Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Česká sekce mezinárodního projektu COURAGE spolu s portálem moderni-dejiny.cz vyhlašuje badatelskou soutěž, ke které jsou zváni všichni mladí badatelé a badatelky zabývající se nezávislou kulturou před rokem 1989. K účasti jsou zváni především studenti humanitních, pedagogických, sociálně vědních a uměleckých oborů.
Soutěž je zacílena na širokou škálu nezávislých aktivit zahrnující uměleckou tvorbu všech žánrů, exilovou produkci, kulturní a publikační aktivity disentu, zelená a mírová hnutí, alternativní životní styly, nová náboženská hnutí atd. Také je možné zabývat se případy represe namířené vůči nezávislé kulturní produkci. Kromě prací založených na pramenech dostupných v běžné archivní a knihovní síti nebo na internetu uvítáme i projekty založené na vlastním sběru dat (kupř. osobní pozůstalosti, rozhovory s pamětníky atd.).
Základní podmínkou účasti v soutěži je práce s primárními zdroji, zároveň jsou vítány různorodé formy zpracování tématu. Může jít jak o texty založené na analýze pramenů, tak projekty umělecké (video, fotografie, grafika atd.) nebo využití digitálních technologií (aplikace, mapy…) či didakticky zaměřená díla na dané téma. Přihlášeny mohou být i výsledky výzkumu prováděného v rámci závěrečných studentských prací (bakalářské či diplomové práce), pokud v době přihlášení neuběhlo více než tři roky od jejího obhájení. Je možné také přihlásit kolektivně zpracovaný výstup.
Přihlásit se je možné do 14. května 2017 zasláním vyplněné přihlášky na e-mail: courage.soutez@ff.cuni.cz. Práce je možné do soutěže posílat průběžně, nejpozději však do 31. října 2017. Zaslané projekty budou zveřejňovány na portále Moderní-dejiny.cz v rubrice „Historici učitelům“, kde bude také možnost pomocí ankety ocenit zajímavé projekty. Veškeré informace včetně pravidel soutěže naleznete na www.moderni-dejiny.cz/courage nebo kontaktujte koordinátora soutěže na výše uvedeném e-mailu.
Všechny projekty posoudí komise odborníků, jejímiž členy budou zástupci partnerských institucí soutěže a experti spolupracující s COURAGE. Kvalitní práce budou oceněny věcnými cenami (knižní publikace) a navrženy k dalšímu rozpracování a publikování v tištěné podobě.
COURAGE je mezinárodní projekt, který si klade za cíl popsat a propojit archivní sbírky zabývající se shromažďováním dokumentů spojených s nezávislým kulturním prostředím v socialistických zemích před rokem 1989. Jeho hlavním výstupem, určeným především badatelské obci, bude online registr sbírek a handbook, které umožní přehlednou orientaci v dostupných fondech týkajících se nezávislé a opoziční kultury v celé komunistické východní Evropě a jejich sociálním a institucionálním ukotvení. Za Českou republiku je garantem Ústav českých dějin Filozofické Fakulty Univerzity Karlovy.
Více informací naleznete na webu projektu www.cultural-opposition.eu.