Děkan doc. Robert Antonín stál v čele fakulty v období 2018-2022. Nyní bude v této funkci pokračovat i ve druhém volebním období 2022-2026. Před volbou senátorům krátce zopakoval své programové priority a vize, mezi něž patří zejména rozvoj infrastruktury a zázemí fakulty, zefektivnění vnitřních ekonomicko-správních procesů, důraz klade na internacionalizaci a kvalitu výuky vedoucí k vyššímu zapojení a uplatnění absolventů na trhu práce, na kvalitní vědecké výstupy s aplikačním přesahem a zapojení fakulty do veřejného dění posilující občanskou společnosti. Co se podařilo zatím zrealizovat a co aktuálně je třeba ještě vyřešit, jsme se zeptali přímo děkana doc. Roberta Antonína.

Máte za sebou už čtyřleté funkční období, kdy jste byl do čela fakulty poprvé zvolen 15. března 2018. Co se za uplynulé období podařilo zrealizovat, z čeho máte opravdu radost?

Podařilo se toho vlastně celkem dost. Rozjeli jsme nově akreditované studijní programy, udrželi se na předních příčkách mezi srovnatelnými fakultami v oblasti vědy a výzkumu, zvýraznili jsme mediální stopu naší fakulty v tradičních i moderních médiích a v době před covidem jsme dokonce zaznamenali nárůst zájmu uchazečů. Pokud hovořím o pandemii, je jasné, že řadu našich aktivit přibrzdila, zejména ty, které směřovaly do oblasti prohlubování mezinárodní spolupráce. Na stranu druhou mám pocit, že nás covidová situace výrazně posunula k zapojení digitálních forem výuky, což je de facto posun vstříc mentálnímu světu generací našich potenciálních uchazečů. Bylo by toho jistě víc, ale předně cítím, že přes podfinancování vysokého školství, se nám v posledních několika letech daří fakultu profilovat jako modernizující se pracoviště se silným týmovým duchem. Projevilo se to jak při zvládání pandemie, tak dnes, kdy čelíme válečné hrozbě. Jsem za to vděčný.

Co ještě je třeba dotáhnout do konce, co je Vaším hlavním cílem pro nadcházející období?

Je jasné, že Achillovou patou jakéhokoli dalšího rozvoje naší fakulty je stav budov. Musíme je zrekonstruovat nebo je ve výhledu několika málo let budeme muset opustit. Jsem přesvědčen, že nás stav infrastruktury brzdí ve všem – ubírá to na naší atraktivitě u uchazečů, studentů i zaměstnanců. Vedle toho se musíme pokusit etablovat na úrovni jednotlivců i týmů na mezinárodním vědeckém poli (opět to souvisí částečně s infrastrukturou), zahájit reálnou internacionalizaci naší fakulty. Podaří-li se tyto dva kroky, další věci přijdou, ne samy, ale přirozeně k nim dospějeme.

Děkan je manažerská funkce, ale vy jste rovněž historik – vědec, jak lze tyto dvě odlišné profese skloubit? Co vám sedí více?

Zatím kloubím. Jen tento rok mám do tisku poslat osm odborných textů, řadu z nich pro zahraniční publikace. Jak to dělám nevím, ale myslím, že se mi výrazně ulevilo, když jsem přišel na to, že nemůžu být všude a dělat všechno. Dobrého manažera dělají dobří spolupracovníci a ochota delegovat, a to i s vědomím, že co se nepovede, jde zpět za manažerem. Více mi nesedí ani jedno, ale vnímám, že je pro mě historie čím dál více zálibou, hlavně ve chvíli, kdy si tzv. „nabádávám“ prameny a literaturu k novým tématům. Na stranu druhou, když přijde fáze, kdy je třeba text dopsat, což znamená vysedět, jsem někdy paradoxně rád za povinnosti spojené s děkanskou funkcí. „Vysedávat“ odborný text mě opravdu jako kratochvíle nepřijde. Na „děkanování“ je pro mě zase problém „vysedět“ řadu různých schůzí, porad, meetingů atd., vidět ale, že se některé věci posouvají a realizují, a že jsem k tomu mohl třeba alespoň trochu pomoci, to je čirá radost.

 

Doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.

V letech 1996–2002 vystudoval magisterský obor historie-filosofie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity (FF MU) v Brně. V roce 2002 navázal doktorským studiem na FF MU v oboru české dějiny, které úspěšně dokončil v roce 2008. V roce 2015 se na FF MU habilitoval a získal titul docent. V období 2005–2011 byl vědecko-výzkumným pracovníkem FF MU v Brně Výzkumného střediska pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura. V letech 2008–2013 působil na Filozoficko-přírodovědecké fakultě v Opavě na Ústavu historických věd jako odborný asistent pro dějiny středověku. Od roku 2013 až dosud je členem katedry historie Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Od roku 2016 je ve vedení fakulty na pozici proděkana pro vědu, výzkum a rozvoj. Robert Antonín je též od roku 2013 vědecko-výzkumným pracovníkem Centra pro výzkum středověké společnosti a kultury – VIVARIUM Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Je členem několika redakčních rad a profesních organizací. Od roku 2018 dosud zastává funkci děkana Filozofické Fakulty Ostravské univerzity.