Projekt Pheňori je zaměřen na úspěšnou vzdělávací trajektorii dítěte ze sociálního znevýhodněného prostředí, které je úzce spjato s generační chudobu. Pheňori rozvíjí aspekty významné pro vzdělávání, které se ovšem neobejdou bez kvalitního sociálního, emočního, kognitivního i motorického základu, tedy aspekty, které jsou zásadní pro vstup a setrvání v mateřské a následně i základní škole.

„Přestože se sociální pedagogika zmiňuje o péči či výchově dětí žijících v marginalizovaném prostředí ve věku 0–3 jen okrajově a spíše je zaměřena na rozvoj rodičovských kompetencí, považuji tento aspekt vzdělávání za významný a nedílnou součást sociální pedagogiky,“ sdělil doktorand Štefan Grinvalský, který tento projekt realizuje.

Za klíčový prvek je považován význam role matky a její vliv na rozvoj těchto funkcí. Absence znalostí o výchově a přístupu k novorozeným dětem způsobuje prostředí, ve kterém dítě není téměř vůbec stimulováno k rozvoji. Naopak prostředí, ve kterém se dítě ocitlo, je nadprůměrně frustrující a deprimující, což zásadně negativně ovlivňuje sociálně-emoční rozvoj. V kontextu dalších patologických jevů zde hovoříme o chronickém či permanentním (toxickém) stresu. Absence dovedností tento stres minimalizovat tak maximalizují vývojové rozdíly ve všech oblastech rozvoje u stejně starých dětí. Snadno lze tento jev demonstrovat na velmi často používaném argumentu maminek, které říkají: „A proč bych se mu měla věnovat a mluvit na něj, když mi stejně nerozumí.“ A proces přebalování miminek bez emoční účasti matky se podobá umývání nádobí.

Pheňora znamenají v romštině sestřičky a představují starší uvědomělé a zkušené sestry nahrazující asistenci babičky miminka, která ze svého základu neumí podněcovat k péči jak čerstvou maminku, tak i její novorozeně, rovněž postrádala základ pro správný rozvoj narozeného dítěte. Sestry pomáhají mladším sestrám (matkám) při výchově a vzdělávání dětí. Pheňora jsou Romky pocházející z marginalizovaného prostředí, které prošly školením, mají vlastní zkušenostmi s dětmi a především velmi dobře znají jazyk a kontext sociálně vyloučených lokalit. Každá Pheňori se stará o minimálně 15 dětí. Dochází k matkám vždy jednou týdně do jejich vlastních obydlí, kde s matkou i dítětem realizují vzdělávací lekce. Vzdělávací lekce jsou uskupeny do metodiky zpracované předními slovenskými vědeckými i praktickými odborníky na péči a vývoj. Na každý týden miminka je tedy připravena lekce, která odpovídá standardnímu vývoji dítěte. Ty jsou rozděleny do pěti kategorií, z nichž každá rozvíjí významné prvky pro celkovou vzdělávací úspěšnost. Lekce začíná kontrolou úkolu, při kterém maminka hodnotí, jak se jí úkol povedl. První část je zaměřená na rozvoj kognitivních funkcí (pozornost, výběrovost vnímání), k tomu využíváme Play Wisely karty, které jsou určeny pro děti od čtyř měsíců. Druhá část rozvíjí jemnou motoriku, třetí hrubou, při které si všímáme odeznívání reflexů. Následující čtvrtá část je zaměřena na rozvoj českého jazyka a vztahu ke knihám. Pátá představuje zadání úkolu, na kterém pracuje maminka s dítětem po celý týden do následujícího setkání. Po každé části si Pheňori, maminka i dítě zatleskají, přičemž v úsměvu dítěte můžeme zachytit radost z činnosti a blízkosti s maminkou. Pheňori se tak stává často jedinou a opravdovou kamarádkou maminky, se kterou sdílí strasti a radosti svého života.

Lekce jsou vždy uzpůsobeny k aktuálnímu věku a jsou plánovány ke konkrétnímu týdnu dítěte. Příprava lekcí probíhá zpočátku ve spolupráci Pheňori a její mentorky, která se po celou dobu v programu stará o kvalitní vedení lekcí, emoční podporu klíčové pracovnice a informuje managment o průběhu vývoje konkrétních dětí, především pak v případě, že je potřeba vyhledat specialisty pro různé odchylky vývoje.

„Program Pheňori, který svou realizací umožňuje rozvíjet vzájemný vztah matky a dítěte, se soustředí i na psychické aspekty vývoje. Dále rozvíjí sebedůvěru a sebeúctu, což v pozdějším věku umožní snazší integraci do širší společnosti,“ řekl Štefan Grinvalský.

Organizace Beleza – Mamaclub, z.s., která má projekt Pheňora na starosti, je pořád otevřená přijímat nové dobrovolníky.