Cílem tohoto studijního modulu je naučit studenty vlastnostem, jež jsou od absolventů vysokých škol na trhu práce nejvíce žádány a oceňovány. Podle výzkumu, který provedla katedra sociologie mezi ně patří například týmová spolupráce, sebeřízení, komunikace, adaptabilita nebo schopnost samostatně analyzovat a řešit problémy a další. Právě na tyto dovednosti se zaměřuje nový studijní modul Přenositelné pracovní kompetence pro trh práce I. a II. (PPK), který má za sebou již první pilotní ročník.

Nyní se otevírá další ročník, hlásit se do něj mohou zdarma všichni studující Ostravské univerzity bez ohledu na studovaný obor. Výhodou tohoto modulu je jeho propojení s praxí, kdy studující jsou cíleně vystavováni modelovým situacím, s nimiž se zpravidla setkávají až v prvním zaměstnání. Obsah je koncipován tak, aby připravil studenty na nejrůznější škálu problémů a naučil je problematické či konfliktní situace co nejefektivněji řešit.

Online forma výuky

Výuka probíhá formou online, pracovní materiály jsou umístěny na platformách Moodle a nově vytvořené 4idea.space. Spolupráce a vzájemné diskuze bude probíhat na platformě Teams formou pěti tutoriálů, v případě zájmu proběhnou setkání také osobně. „Při úvodním tutoriálu na základě testování vzniknou z přihlášených studentů mezinárodní týmy, které budou spolupracovat při plnění úkolů. V rámci modulu budou studenty provázet vedle pedagogů ze všech tří univerzit i experti z praxe, kteří se s nimi podělí o své pracovní zkušenosti, osobní know how a příklady dobré praxe,“ přibližuje garantka modulu dr. Dokoupilová z katedry sociologie. Po úspěšném absolvování modulu získává student osvědčení. Zároveň přihlášením do modulu si studenti doplní „C“ kredity, neboť modul je složen ze tří volitelných předmětů, každý za 3 kredity. Současně se studentům propíší při ukončení studia do Diploma Supplement.

Mezinárodní účast

Modul vznikl jako součást programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, proto v rámci modulu participují společně tři univerzity – Ostravská univerzita, Trnavská univerzita a Slovenská technická univerzita v Bratislavě, hlásit se do něj proto mohou studenti všech jmenovaných univerzit.

Co je obsahem modulu a jak se přihlásit?

Moduly se skládají vždy ze tří tematických okruhů, které jsou provázány.

Modul PPK-přenositelné pracovní kompetence pro trh práce I.: (poběží v ZS 2023/2024 – výuka bude spuštěna ve druhé polovině listopadu)

  1. Týmová spolupráce
  2. Komunikace
  3. Time management, sebeřízení

Modul PPK-přenositelné pracovní kompetence pro trh práce II.: (poběží v LS 2023/2024 – výuka bude spuštěna v březnu 2024)

  1. Analýza a řešení problémů, projektový management
  2. Adaptabilita a flexibilita, podnikavost
  3. Prezentační schopnosti a vyjednávání

Do běhů bude přijato pouze omezené množství studentů, proto by se zájemci měli zapsat co nejdříve.

Do modulu PPK-přenositelné pracovní kompetence pro trh práce I. bude možné podávat přihlášky pouze do  12. 11. 2023 prostřednictvím e-přihlášky. (Modul bude v e-přihlášce pod záložkou Celoživotní vzdělávání). Pro studenty všech tří zapojených univerzit je modul zcela zdarma.

Po podání přihlášky, musí zájemci o modul zaslat své CV na e-mail lucie.dokoupilova@osu.cz . Výuka modulu bude probíhat od listopadu 2023 do ledna 2024.

Do modulu PPK-přenositelné pracovní kompetence pro trh práce II. bude možné podávat přihlášky od druhé poloviny ledna 2024, o čemž budou studenti včas informováni.