Ve funkci jste od 1. prosince, obracejí se na vás studenti se svými problémy a jaké převažují?

Studující se na mě obrátili okamžitě, jakmile funkce byla zřízena. Převážně se jedná o problémy spojené se studijními záležitostmi, které jsou řešitelné, ale zahrnují různé vrstvy, z nichž někdy vyplývá, že tito studující přicházejí z jiného kulturního či sociálního prostředí a je pro ně komplikované adaptovat se nebo podchytit některé studijní záležitosti.

Studenti několika vysokých škol vystoupili na veřejnost, aby dali najevo nespokojenost s poměry na některých vysokých školách. Nezřídka pociťovali nevhodný osobní nátlak ze strany vyučujících, kteří zneužívali svého nadřazeného postavení a podobně. S něčím takovým jste se zatím mezi studujícími na Filozofické fakultě OU nesetkala?

Kdybych měla odpovědět na vaši otázku konkrétně, přestala bych být anonymní. Vztah mezi vyučujícím a studujícím je ale z podstaty studijní agendy nerovný, ale vždy by měl být postaven na vzájemném respektu, a to jak při osobním kontaktu, tak například v emailové komunikaci.

Jak by měli studující postupovat, mají-li pocit, že byla nějakým způsobem dotčena jejich práva?

Měli by to začít ihned řešit, a to nejprve na katedře, tj. s pedagogickým poradcem, s vedoucím katedry, s garantem studijního programu, popřípadě s koordinátorem pro studenty se specifickými potřebami. Pokud na daném pracovišti nenajdou uspokojivé řešení, mohou se obrátit na ombudsmana. Společně pak problém řešíme například formou mediace, která se zatím velmi osvědčila. Důležitý je ale proaktivní přístup studujícího, aby nečekal, že problém za něj bude řešit ombudsman. Pokud studující nechce vykročit z anonymity a jeho problém se týká studijní agendy, pak je hledání uspokojivého řešení obtížné. V této souvislosti vidím u studujících nedostatky v jejich kompetencích, které si přináší ze střední školy, kde by je měli vést k občanství, ke komunikaci a prosociálnímu jednání. To znamená, že by se měli umět ozvat, pokud se jim nebo někomu druhému děje nějaké bezpráví. Nebát se vystoupit z anonymity a stát si za svým názorem či postojem. Na vysoké škole bychom měli tyto kompetence posilovat a rozvíjet.

Uvedla jste, že mnoho problémů je spojeno se studijní agendou. Proč se v této souvislosti studující obrací na vás?

Během těch několika málo měsíců, co jsme s kolegou Jiřím Jungem (zástupce ombudsmana) ve funkci, jsme zjistili, že studující často nevědí, na koho se v případě konkrétních problémů, které se během studia mohou vyskytnout, obrátit. Za účelem zlepšení informovanosti studujících v této oblasti studia jsme se několikrát sešli se zástupci studentské komory Akademického senátu Filozofické fakulty OU a zpracováváme přehledný diagram, kterému pracovně říkáme „pavouk“. Ten studujícím pomůže zorientovat se v tom, na koho a s jakým problémem se v prvé řadě mohou obrátit. Na tomto místě bych ráda vyzdvihla proaktivní činnost zvolených zástupců studujících v akademickém senátu, kteří míní být ambasadory četných aspektů studijního života mezi studujícími.

Co všechno je součástí etického kodexu a pokud je nějakým způsobem porušen, spadá to do gesce ombudsmana?

V etickém kodexu zaměstnanců a studentů OU jsou uvedeny zásady vzdělávací činnosti a pravidla etického jednání zaměstnanců a studentů, které zahrnují velmi mnoho situací, k nimž může docházet. Pokud by podnět nebyl vyřešen etickou komisí, pak by se měl studující obrátit na ombudsmana. Ombudsman by neměl být ten, na koho se studující obrací v první fázi, ale může být poradcem či průvodcem v řešení problému, kdy studujícího odkáže na jinou instanci.

Kde je podle vás ta hranice, kde končí korektnost a respekt a začíná neúcta? Jak z toho vybalancovat, když každý to může mít nastaveno jinak…

Důležitá je komunikace. Můžeme se během živé interakce někoho nevědomky dotknout, ale mělo by to být výjimečné, ojedinělé a dotčený by měl bezprostředně zareagovat, ozvat se. Jiná je ovšem situace, kdy se někdo systematicky a dlouhodobě chová nekorektně, uráží nějakou sociální skupinu nebo dává najevo pocit nadřazenosti a moci. Chceme se členy Studentské komory Akademického senátu Filozofické fakulty OU jít v této oblasti cestou osvěty mezi studenty i akademiky. Kurzy etiky a etického chování ve vysokoškolském prostředí by měly být součástí našeho vzdělávání, které by vedlo k vzájemnému respektu, důvěře, kritickému myšlení a schopnosti aplikovat je do každodenní praxe. Osobně bych na všech úrovních vzdělávání rozšířila výuku etiky a interkulturní komunikace. To může být cestou.

Jak vnímáte svou roli na FF OU?

Od zvolení do funkce zatím uběhl poměrně krátký čas a s každým uplynulým měsícem vnímám posun v roli ombudsmana, což je u nově zřízených funkcí obvyklé. Předpokládám, že nejčastěji se bude jednat o roli mediátora při řešení konkrétních podnětů. Klíčová bude úzká spolupráce s komorou studentů Akademického senátu FF OU, která monitoruje latentní problémy studujících. Celkově bych ráda přispěla k etizaci vysokoškolského prostředí. Spoluvytvářela respektující prostředí, ve kterém studující budou řešit vyvstalé problémy bez obav, nebo, jak vyplynulo z dotazníkové šetření studentské komory Akademického senátu Filozofické fakulty OU, beze strachu.