K 9. březnu bude slavnostně v Trnavě ukončen první běh modulu Přenositelné pracovní kompetence I. (PPK I.), kde se přihlásilo celkem 36 studentů ze tří univerzit v České republice a na Slovensku spolupracujících v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika. Nyní na něj navazuje další běh PPK II., který obsahově naváže na předchozí modul. Do navazujícího běhu se studenti mohou hlásit do 10. března.

Oba tyto moduly mají pomoci studentům se lépe kompetenčně připravit na požadavky trhu práce, a to již během studia. Základem studia je online forma vycházející vstříc individuálním možnostem studentů a zároveň jim umožňuje zapsat si modul jako volitelné předměty (modul tvoří 3 samostatné předměty, každý za 3 kredity). Po úspěšném absolvování modulu získává student osvědčení, které bude dobrou vstupenkou na trh práce a signálem pro zaměstnavatele, že absolvent vedle oborových znalostí disponuje dalšími dovednostmi vedoucí k jeho osobnímu rozvoji. Osvědčení je pro něj zárukou, že je student obeznámen se základními pravidly manažerské práce, je schopen týmové spolupráce, zvládá osobní time management, umí komunikovat a řešit krizové situace a má další nezbytné kompetence.

Mezinárodní projekt propojil 3 univerzity – Ostravskou univerzitu, která je hlavním řešitelem – Trnavskou univerzitu (hlavní přeshraniční partner) a Slovenskou technickou univerzitu Bratislava (partner). Právě na základě provedeného kvalitativního a kvantitativního výzkumu z inzerce firem a focus group, kterou podnikla katedra sociologie FF OU, byla stanovena skupina nejžádanějších přenositelných pracovních kompetencí ze strany zaměstnavatelů. Ty tvoří obsahový základ modulu PPK I. i navazujícího modulu PPK II. Oba moduly využívají online prostředí, výukové materiály jsou studentům dostupné na Moodle, tvoří je videa a další e-learningové materiály, modul je tak přístupný zahraničním studentům i studentům s hendikepem.

Zhruba v třítýdenních intervalech se koná společný tutoriál v online prostředí TEAMS, kde si studenti vyzkouší týmovou spolupráci v mezinárodních týmech složených ze studentů všech zapojených univerzit. V rámci modulu budou studenty provázet pedagogové ze všech univerzit, a především experti z praxe, kteří jim poskytují okamžitou zpětnou vazbu, své know how či příklady dobré praxe.

Modul, do něhož se studenti nyní mohou hlásit se skládá ze tří tematických okruhů.

1.            Analýza a řešení problémů, projektový management

2.            Adaptabilita a flexibilita, podnikavost

3.            Prezentační schopnosti a vyjednávání

Přihlašování do modulu probíhá prostřednictvím e-přihlášky (Kurzy CŽV, U3V apod.-Celoživotní vzdělávání-Moduly: Přenositelné pracovní kompetence pro trh práce II.).

Pro studenty prezenční formy studia je studium modulu i přihlášení bezplatné. Přihláška bude otevřená do 10. 3. 2023. Po podání přihlášky, studenti pošlou své CV na mail lucie.dokoupilova@osu.cz