Vážené kolegyně, kolegové, studentky, studenti,
problémy naší Lékařské fakulty se díky neschválení žádosti o akreditaci všeobecného lékařství dotýkají nejen fakulty a univerzity, ale v důsledku i celého zdravotnictví v naší republice. Proto se tomuto tématu obsáhle věnoval Medical Tribune a mám za to, že pohled mnoha důležitých aktérů z venčí může být i pro řadu z Vás zajímavý. Vzhledem k tomu, že k Medical Tribune většinou nemáte přístup, dohodli jsme s redakcí možnost přetištění článku na našich webových stránkách.
Přeji klidný zbytek prázdnin
Jan Lata, rektor Ostravské univerzity

Sedm z osmi lékařských fakult má zastoupení v Asociaci děkanů lékařských fakult ČR. Ostravská lékařská fakulta, která získala akreditaci studijního programu Všeobecné lékařství v roce 2010 a z rozhodnutí Národního akreditačního úřadu nemůže nyní přijímat studenty do 1. ročníku, stojí mimo Asociaci. A stojí i mimo společný postup ostatních fakult. Mluví se o konkurenčním boji, což Asociace odmítá s tím, že jakmile bude fungování ostravské lékařské fakulty odpovídat legislativním i etickým požadavkům kladeným na vědecko-vzdělávací instituce univerzitního typu, jsou ostatní fakulty připraveny s ní úzce spolupracovat. Zeptali jsme se děkanů, rektorů, mladých lékařů i politiků: Potřebujeme lékařskou fakultu v Ostravě v Ostravě? Mají i jiné lékařské fakulty problém s personálním obsazením? Pokud nebude ostravská LF přijímat studenty, bude to znamenat výpadek mediků a následně nových lékařů a lékařek? Neměly by ostatní fakulty pomoci Ostravě stabilizovat se?

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Dostupnost zdravotní péče je faktor, který je pro celou společnost zásadní a nesmírně důležitý. Proto jsem dění kolem akreditace intenzivně sledoval a spolu se zástupci nemocnic a zdravotních pojišťoven působících v našem regionu jsem lékařské fakultě vyjádřil podporu. Nejen náš kraj, ale i ostatní části republiky trápí nedostatek lékařů. Tomuto stavu absence lékařské fakulty v Moravskoslezském kraji rozhodně nepomůže. Nicméně nezbývá než respektovat rozhodnutí Národního akreditačního úřadu a věřit, že Ostravská univerzita bude při příští žádosti o udělení akreditace úspěšná. Našemu regionu a hlavně lidem, kteří v něm žijí, bych to přál.

Doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc., děkan LF OU Ostrava

Na lékařské fakultě, která vznikla v Ostravě před deseti lety, ukončilo úspěšně studium už přes 3 300 absolventů, včetně tří stovek lékařů. Podle posledního průzkumu ostravské lékařské fakulty zůstává 80 procent absolventů oboru Všeobecné lékařství v Moravskoslezském kraji, to je opravdu významné číslo. LF v Ostravě jednoznačně potřebujeme. To, jak důležitá je pro region, ukázala také současná pandemie COVID-19. Během nouzového stavu se do pomoci nemocnicím a ostatním zdravotnickým zařízením zapojilo 282 studentů, včetně 170 mediků. Celkem 90 studentů pomáhalo ve FN Ostrava. Další studenti působili ve třinácti nemocnicích a devíti domovech seniorů Moravskoslezského kraje či u dalších poskytovatelů zdravotní péče, včetně deseti nemocnic a domovů v jiných krajích. Studenti se sami hlásili do malých krajských nemocnic, řada z nich byla poté ze strany nemocnic oslovena s nabídkou další spolupráce. Naši studenti z epidemiologické katedry pomáhali, a někteří stále pomáhají, extrémně vytížené krajské hygienické stanici v Ostravě. Řada nemocnic doslova „toužebně“ čeká na naše čerstvé absolventy, aby k nim mohli co nejdříve nastoupit. Je také důležité zmínit skutečnost, že do vzniku a rozvoje fakulty se za posledních deset let už investovalo zhruba 642 milionů korun. Kromě toho fakulta aktuálně pracuje na jednom ze svých nejvýznamnějších projektů, kterým je stavba nového simulačního centra za čtvrt miliardy korun. Nová cvičná nemocnice bude sloužit nejen studujícím medikům, ale také studentům postgraduálních oborů i studentům ostatních zdravotnických oborů. Naše fakulta je sice mladá, ale má kvalitní výuku, kterou nikdo z hodnotitelů komise Národního akreditačního úřadu nikterak nezpochybnil. Máme moderní výukové pomůcky, často individuální výuku, naši absolventi jsou vnímáni jako kvalitní a skvěle připravení pro své povolání. Lékařská fakulta je pro region velice významná a její zánik by měl pro náš kraj co do zachování dostupnosti zdravotní péče velmi vážné následky.
Pokud nebude ostravská LF přijímat studenty, bude to bohužel znamenat výpadek mediků a následně nových lékařů a lékařek. Nemožnost přijímání studentů na lékařskou fakultu znamená pro náš region citelný výpadek několika desítek lékařů, kteří ročně na fakultě studium úspěšně ukončí. Situace je o to nepříjemnější, že většina našich absolventů zůstává v regionu. Přilákat mladé lékaře z jiných regionů bývá obtížné. V tomto ohledu zastává naše fakulta téměř nezastupitelnou roli.
Pokud jde o případnou pomoc od ostatních LF při stabilizaci, s řadou lékařských fakult dlouhodobě spolupracujeme, čehož si nesmírně vážíme. Stejně tak pomoci, kterou při řešení situace v červnu nabídlo fakultě vedení Moravskoslezského kraje, města Ostravy, ale i vedení spolupracujících nemocnic a zástupci pojišťoven. Všem nám v kraji na zachování LF nesmírně záleží, Ostrava svoji lékařskou fakultu potřebuje.

Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., děkan 3. LF UK Praha

Existenci LF v Ostravě z pohledu zdravotní politiky státu považuji za správnou a po celou dobu (i dávno před vznikem této fakulty) jsem tuto myšlenku podporoval. Podporuji ji v principu i nadále (s níže uvedenými výhradami).
Bohužel však za dobu své existence se LF v Ostravě nedokázala přiblížit akademickým standardům ostatních sedmi LF v ČR. Vnitřní spory, absence kvalitního výzkumu, formální úvazky docentů či profesorů z jiných LF (kvůli nedostatku vlastních habilitovaných pracovníků) a podezřelé machinace okolo přijímacích zkoušek postupně vedly k tomu, že v odborných kruzích si tato nová LF nejenže nezískala respekt, ale i odborníci, kteří její existenci zprvu podporovali, mají nyní pochybnosti.
Personální situace na ostatních sedmi LF se díky navýšené státní podpoře od roku 2018 postupně stabilizuje. Docentů i profesorů mají tyto fakulty dostatek. Problém může být přechodně v některých menších teoretických oborech, nejde však o problém zásadní.
MŠMT již situaci s nepřijímáním mediků do prvního ročníku v Ostravě řeší a podle mých informací nejméně čtyři české LF (včetně naší 3. LF UK) nabídly pomoc s tím, že přijmou více studentů do prvního ročníku tak, aby celkový počet přijatých mediků v ČR v důsledku nepřijímání do Ostravy nepoklesl. Jednání aktuálně probíhají.
Můj osobní názor je takový, že by LF v Ostravě měla přejít pod jednu z moravských tradičních lékařských univerzit – tedy pod UP Olomouc nebo pod MU Brno, podobně jako LF v Plzni a v Hradci Králové patří pod UK v Praze. Tato věc by však vyžadovala aktivní participaci i vedení Fakultní nemocnice Ostrava – bez součinnosti univerzity a nemocnice to dlouhodobě nemůže fungovat. Je zde historická paralela: např. LF v Plzni by zřejmě bez aktivní podpory ze strany UK v Praze nikdy nevznikla. LF tedy může bez jakýchkoli problémů patřit pod jinou univerzitu, než je ta místní.
Ze všech uvedených poznámek za nejdůležitější považuji bod č. 1. Nadále tedy podporuji existenci LF v Ostravě a pevně věřím, že se situace vyřeší ku prospěchu nejen Moravskoslezského kraje, ale celého českého zdravotnictví. K tomu je však potřeba, aby osobní ambice a ješitnost některých jednotlivců ustoupily zájmu celku.
Ještě bych rád v této souvislosti zmínil jednu věc. Někteří regionální politici navrhují vznik dalších lékařských fakult v jiných krajských městech. To považuji za naprosto špatný nápad a situace v Ostravě je velkým varováním před takovými pokusy. Existující LF jsou schopny potřeby výchovy lékařů (a to jak pregraduální, tak i postgraduální) v ČR naplnit. Daleko efektivnější tedy je podpořit současné lékařské fakulty než budovat nové, aniž k tomu existují vhodné podmínky (zejména ty personální – na kterých se Ostrava „zadrhla“).

Prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D., děkan LF UK v Hradci Králové

Problematika počtu lékařů, studentů medicíny a počtu lékařských fakult spadá do kompetence vlády a ministerstev školství a zdravotnictví. Lékařská fakulta v Hradci Králové by byla schopna, po dohodě s vedením Univerzity Karlovy a příslušnými ministerstvy o adekvátní finanční dotaci, ve spolupráci s ostatními fakultami, přijmout vyšší počet studentů k zajištění celkového závazku lékařských fakult k navýšení počtu studentů všeobecného lékařství. O situaci na LF Ostravské univerzity nemám dostatek objektivních informací, abych se mohl vyjádřit.

Prof. MUDr. Jan Lata, CSc., rektor OU

Lékařskou fakultu v Ostravě potřebujeme. Pokud nebude ostravská LF přijímat studenty, bude to jistě znamenat výpadek mediků a následně nových lékařů a lékařek. I poslední měsíce prokázaly křehkost některých systémů a nedostatečný počet zdravotníků v krizových situacích. V Moravskoslezském kraji (MSK), kde je dlouhodobě nedostatek lékařů i dalšího zdravotnického personálu, se situaci podařilo zvládnout i díky pomoci studentů Lékařské fakulty Ostravské univerzity (LF OU), kteří se výrazně podíleli na činnosti nemocnic, hygienických stanic a laboratoří. A pokud LF OU v Ostravě opravdu skončí, bude to mít fatální dopad na budoucí péči v MSK, kde je i nyní enormní nedostatek lékařů. Je známo, že studenti v cca 80 procentech zůstávají pracovat v místě, kde vystudovali. Z více než 300 mediků, kteří na LF OU odpromovali, naprostá většina v kraji zůstala. Výpadek počtu mediků v ČR by snad šel nahradit zvýšením studentů na ostatních fakultách, ale ti do našeho kraje pracovat nepůjdou.
Nedostatek lékařů v ČR lze také řešit umožněním praxe kolegům ze zahraničí, což je v poslední době diskutováno. Nicméně u těchto lékařů nevíme mnoho o kvalitě jejich univerzit, předchozí výuky a už vůbec nic o vědecké erudici jejich garantů. Zcela jistě budou mít navíc handicap v potřebné znalosti našeho jazyka. Naproti tomu u absolventů LF OU si jsme jisti kvalitou zdravotnických zařízení i lékařů, kteří se na jejich výuce podílejí. Docenti a profesoři jsou nezbytní jako garanti oborů vyučovaných na univerzitách, ale zátěž praktické výuky na lékařských fakultách je především na kolezích u lůžka či operačních stolů. A to je na LF OU zabezpečeno velmi dobře, kvalita výuky ani kvalita absolventů nebyla nikdy zpochybněna.
Problémy s personálním obsazením mají v některých oborech i jiné LF. Ale my se nechceme bránit poukazováním na jiné, nebylo by to férové. Jen bych uvedl příklad interní kliniky LF v Brně, na které jsem byl před deseti lety přednostou. Nyní je tam přednostou již několik let odborný asistent.
Co se týče možné pomoci od ostatních LF při stabilizaci ostravské LF, je to pochopitelně otázka na ně, ale my bychom byli rádi. Problémy z minulosti, které ostatním LF vadily, včetně přijímacích řízení, byly vyřešeny a od září bude mít LF OU i nové vedení ke spolupráci otevřené.

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., rektor UK

Otázka potřebnosti LF v Ostravě měla být široce a poctivě diskutována před více než deseti lety, kdy si vedení Moravskoslezského kraje tuto fakultu prosadilo. Samozřejmě nedostatek lékařů vyžaduje jejich přípravu a zvyšování jejich počtu na lékařských fakultách. Je ovšem otázkou, zda to má být řešeno zakládáním lékařských fakult kdekoli v ČR nebo rozšiřováním stávajících kapacit lékařských fakult na třech univerzitách v Praze, Brně, Olomouci či kombinací a využitím pro klinickou výuku např. krajských nemocnic.
Řešení nedostatku lékařů zakládáním lékařských fakult není myslím efektivní cesta. Když byl návrh vzniku LF v Ostravě projednáván, akreditační komise lékařských oborů nedoporučila tento vznik právě pro nedostatečné personální vybavení. A na protest při schválení tohoto projektu členové akreditační komise rezignovali. Druhý paradox při vzniku je ten, že byly porušeny principy akreditační komise, a to v tom, že byla udělena akreditace na tři nebo čtyři roky, když má být akreditace udělena na celou délku studijního programu, tzn. na šest let. Studenti, kteří tam tedy v počátku nastoupili, nevěděli, zda po čtyřech letech budou moci pokračovat, nebo nikoli. A nyní sklízíme hořké plody politických tlaků a politického rozhodování při vzniku lékařské fakulty v Ostravě. Důležité je při výchově studentů – nejen medicíny – dbát na kvalitu, a to jak personální, tak technického zabezpečení výuky.
Problémy s personálním obsazením mají i jiné LF, ne ale takové jako na ostravské lékařské fakultě. Samozřejmě v některých oborech, zejména v teoretických, je nedostatek habilitovaných učitelů. Lékařské fakulty se snaží malé nebo teoretické obory podporovat a vychovávají si dorost. Takže problémy v ojedinělých oborech na LF existují, ale podobně je tomu i na jiných fakultách a v jiných oborech.
Pokud nebude ostravská LF přijímat studenty, znamená to výpadek v letošním roce asi 120–130 studentů medicíny. Na lékařské fakulty, respektive tři univerzity, se obrátil pan ministr Plaga se žádostí, aby lékařské fakulty tří univerzit navýšily počet přijímaných studentů o tento počet. Samozřejmě může se jednat o navýšení počtu studentů, kteří vykonali řádně přijímací řízení na příslušných lékařských fakultách. Tak k výpadku počtu studentů letos nedojde.
Ohledně možné pomoci ostatních LF Ostravě, je v tuto chvíli problém dán samozřejmě vedením této fakulty. Jestliže tam probíhají soudní spory, kdo má či nemá být děkanem, jestliže se řeší osoba, která rozhodovala o přijímacím řízení, kde bylo shledáno porušení předpisů, tak je samozřejmě obtížné získávat uchazeče i akademiky a personál. Musí tedy nejdříve dojít k určité vnitřní stabilizaci fakulty a pak je možné, že někteří kolegové z jiných lékařských fakult a zdravotnických zařízení nastoupí na LF v Ostravě. Ale je nezbytné vyřešit tyto mnohaleté problémy, fakulta se k nim musí postavit čelem. Jinak samozřejmě lékařské fakulty spolupracují s kolegy z LF v Ostravě v odborné rovině a jistě i do budoucna se tato spolupráce bude rozvíjet.

Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA, děkan LF UK v Plzni

Lékařská fakulta UK v Plzni přijme do prvního ročníku všeobecného směru poměrný počet studentů navíc tak, aby celkový závazek lékařských fakult na navýšení počtu studentů medicíny byl zachován. O situaci na LF v Ostravě mám informace pouze z médií, nebudu se proto vyjadřovat.

Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., předseda Asociace děkanů lékařských fakult ČR, děkan 1. LF UK Praha

Na prvním místě potřebujeme dostatek lékařů, proto musíme připravit dostatek absolventů v naší republice. Geografická distribuce fakult může hrát určitou roli v regionálním směřování mladých lékařů, nicméně předpoklad, že absolvent zůstane v kraji, kde absolvuje, bych rozhodně nenadhodnocoval. Zásadní u každé fakulty jsou její kvalita a standardy, měřitelné akreditačními požadavky, a reprodukovatelnost jejích akademických procesů. V současnosti Asociace děkanů lékařských fakult ČR s oběma resortními ministerstvy a svými univerzitami hledá cesty, jak pomoci následky výpadku jedné z fakult co nejvíce mitigovat. V úvahách o počtu přijatých studentů vedení jednotlivých fakult se svými akademickými senáty každoročně zvažují kapacitu svých pracovišť, nastavují rozvrhy zajišťující průchod studijních kruhů předměty. Nepřipravené řešení, spočívající v prostém direktivním navýšení počtu studentů – tedy v přijetí dalších kandidátů, kteří se v přijímacích řízeních umístili na nižších místech, a v následném rozšíření studijních kruhů –, by v souběhu s absencí dlouhodobé strategie financování nárůstu výukové zátěže mohlo přinést snížení kvality výuky. Je respektu hodné a zavazující, že i ve stávající komplikované situaci MŠMT nevytváří nátlak na „marketingově-budovatelská“ východiska prostou „masifikací“ a že zachování kvality výuky se zohledněním komplexity problému vnímá jako prioritu. Fakulty zároveň diskutují nejlepší cestu podpory budoucího faktického naplnění akreditačních požadavků lékařské fakulty v Ostravě. Tou může být například dočasná aliance s některou ze stávajících fakult, geograficky nejvýhodnější se jeví ty moravské. Momentální komplikovaná situace by měla být varováním před formálními řešeními, například typu víceúvazkových „létajících profesorů“, která jsou nakonec nefunkční a ve svých důsledcích snižují nejen kvalitu dané školy, ale i kredit našeho vysokého školství obecně.

Prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc., děkan LF UP v Olomouci

Zachování všeobecného lékařství v Ostravě je důležité jak pro region, tak pro celou Českou republiku, avšak při dodržení požadovaných vysokých kvalitativních standardů. Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (dále LF UP) plně respektuje probíhající reakreditaci studijního programu Všeobecné lékařství, kterou podala Lékařská fakulta Ostravské univerzity (dále LF OU), a nepředjímá její výsledek.
Ostravská LF nebude v akademickém roce 2020/2021 přijímat studenty do prvního ročníku všeobecného lékařství. V tomto smyslu probíhají jednání mezi MŠMT a ostatními lékařskými fakultami. LF UP v Olomouci deklarovala, že do prvního ročníku přijme více studentů, než je dáno směrným číslem pro naši fakultu.
Dále, bude-li oslovena, je LF UP připravena zvážit jakoukoli formu případné pomoci, a to ve spolupráci jak s Ostravskou univerzitou, tak s ostatními dotčenými institucemi. Problém personálního obsazení, resp. kapacit akademických pracovníků, je velmi komplexní, ale konkrétně LF UP nemá v této oblasti zásadnější problémy a splňuje všechna požadovaná kritéria. Potvrzuje to i získaná evropská akreditace AMSE pro obor Všeobecného lékařství. Za ostatní LF se v tomto ani jiném ohledu nemůžeme vyjadřovat.

MUDr. Monika Hilšerová, místopředsedkyně Sekce Mladých lékařů ČLK

Lékařská fakulta je v Ostravě již deset let, ale zatím jsme na ni moc chvály z žádné strany neslyšeli. Nejdříve skandály od podvádění u přijímacích řízení, přes odvolávání děkana Martínka až nyní po neudělení akreditace oboru Všeobecné lékařství. Personálně fakulta nemá „kde brát“, většinu odborného personálu zajišťují zaměstnanci jiných lékařských fakult v Česku. Samozřejmě, je třeba říci, že deset let k vybudování kvalitního zázemí a dobrého jména nestačí, ale zatím to vypadá, že se fakulta ztratila v nějakém bludném kruhu bez vize. Ani studenti nemohou mít takové příležitosti, jaké nabízejí již „zaběhnuté“ lékařské fakulty. Na druhou stranu, fakulta hospodaří s přebytkem, což by mohl být také relevantní argument k jejímu zachování. Je tedy otázka, co teď dál. Jaké by bylo nejlepší řešení pro studenty, lékaře, nemocnici a pacienty? Troufnu si tvrdit, že zrušení oboru Všeobecné lékařství v Ostravě by nemělo za následek nedostatek nových lékařů a lékařek v kraji, protože by tyto potenciální studenty mohla převzít Lékařská fakulta v Olomouci, která není od Ostravy zas tak vzdálená. Ale podle mého názoru by mohla fakulta zastávat roli detašovaného pracoviště jiné lékařské fakulty, takže by byla personálně zajištěná a mohla by se specializovat na určité medicínské úkony (například již padla myšlenka o vybudování velkého simulačního centra nebo výuka klinických oborů) či jiné aktivity, které ostatní fakulty zatím neposkytují.

Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., děkan 2. LF UK Praha

ČR především potřebuje dostatek absolventů lékařských fakult, které splňují vysoké nároky na kvalitu vzdělávání i vědecké činnosti. V souvislosti s neudělením akreditace Lékařské fakultě v Ostravě je 2. LF UK připravena navýšit počet nově přijatých studentů, a to za předpokladu adekvátní finanční dotace poskytnuté z MŠMT.

MUDr. Martin Kočí, předseda spolku Mladí lékaři

LF v Ostravě jednoznačně potřebujeme!
Nedostatek docentů, profesorů a Ph.D. pracovníků v teoretických oborech budou mít asi všechny fakulty, jen to není tak kritické, aby přišly o akreditaci, prozatím.
Výpadek nových lékařů a lékařek bude nezpochybnitelným faktem.
Jednoznačně by ostatní fakulty měly LF OU pomoci se stabilizovat!
A teď trochu s omáčkou:
Pokud nepřežije LF OU (ve smyslu akreditace všeobecného lékařství), tak nemá šanci přežít ani žádná jiná nová LF. Z času na čas se objeví nápady na založení LF v Ústí nad Labem anebo v Českých Budějovicích. Jak by asi mohly tyto fakulty vzniknout a přežít, pokud nedokáže přežít LF OU?
Od počátku vzniku ostravské fakulty jsem jejím velkým fanouškem! Relativně malé ročníky studentů v regionu s počtem obyvatel porovnatelným s Brnem. To je přece krása pro všechny studenty i vyučující! Nejlepší možné podmínky pro kvalitní fakultu, velká fakultní nemocnice, ve městě další velká městská nemocnice, přitom ty malé ročníky studentů! Není přece lepších předpokladů mít klinicky zdatné studenty, než jaké mají v Ostravě!
Jediné, co jim chybí, je historie, která je zárukou dostatečného počtu akademiků, na kterých stojí akreditace. A s tím se jim dá pomoct, věřím v to. Ale vše musí být v mezích zákona.
V neděli 9. srpna Spolek Mladí lékaři ukončil průzkum Medici 2020 – Kompetence a preference mezi mediky klinických ročníků, přišlo přes 1 400 odpovědí! Věřím, že Ostrava v hodnocení mediků dopadne velmi dobře.

Prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D., děkan LF MU Brno

Otázka potřebnosti či nepotřebnosti LF v Ostravě není jistě otázkou pro mne. Budeme-li se bavit, co potřebujeme, tak to je jistě více lékařek a lékařů v našem zdravotnictví, týká se to i dalšího zdravotnického personálu. Naše fakulta si zakládá na široké a pestré personální základně mající více než 1 400 zaměstnanců. Stejně tak se snažíme maximální možnou měrou inovovat výuku, proto jsme vybudovali a od příštího semestru spouštíme nové simulační centrum. LF MU také zodpovědně naplňuje vládní program zvyšující počty studentů všeobecného lékařství, proto přijmeme část plánované kvóty pro ostravskou lékařskou fakultu, aby byl udržen celkový letošní plánovaný počet studentů na lékařských fakultách v ČR.

Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc., senátor, 2003–2010 děkan LF MU Brno

Důležitější než se trápit, zda potřebujeme LF v Ostravě my od Svratky či Vltavy, je, zda ji potřebují a chtějí sami občané v Ostravě a ve Slezsku. Mají ostatnĕ ve znaku svého kostkovaného černožlutého ptáka. Zemskou symetrii netřeba ani v demokracii opouštět, aby nezpustla. My se svým červenobíle kostkovaným ptákem máme v Olomouci a Brně při dvou univerzitách fakulty dvě a dva stateční lvové při jedné starobylé univerzitě pražské střeží fakult pět. Civilizace kráčí světem se vzdělaností pospolu i v medicíně. V Ostravě stojí o fakultu od roku 1961. Před deseti až patnácti lety přecenili sílu silového politického rozhodování. Personálně nepříliš zajištěnou neofakultu schválila kvalifikovaně akreditační komise centrální, nikoli ta medicínská, jejíž členové raději rezignovali. Nemuselo to být špatně, kdyby se ovšem ostravští příliš nerozskotačili a nadmíru nezviditelnili dvojdĕkanským schizmatem, jakousi patálií kolem přijímacích zkoušek a buzením pocitu méně civilizovaného východního prostředí. Při zrodu fakult se hodí spíše honba za tituly a práce na image. Jako hrdý sympatizující absolvent Gymnázia Petra Bezruče v nedalekém Frýdku-Místku si to klidně troufám říci. Hardwarového potenciálu je na Ostravsku více než jinde, nutno ovšem doladit i požadovaný software.
S dotazovanou pomocí odjinud to není jednoznačné. Že by pražští akademici v rámci rady vzájemné personální pomoci měnili procházky Kampou za hutě Dolních Vítkovic, je nepravděpodobné. Úderka vypuzených tří profesorů a dvou docentů z Brna to zjevně nezachránila, byť jeden se stal rektorem OU, další prorektorem a tři šéfy významných klinik LF. Dovoz zeleniny ze zahraničí prý domácí produkci nezachrání, spíše oslabuje, říká se. Oni se však jednou vzchopí. I v Bologni, Padově či Paříži nevznikaly svého času před mnoha staletími svébytné univerzity snadno, o Praze ani nemluvě. Snad jen v Brně to šlo v roce 1919 svižně vlastenecky od ledna do podzimu, ale Brno je entita zvláštní v mnohém. Ostravákům každopádně fandím. Jednou se chytí. Nepochybně už v příštích generacích.