Proč se Fakulta umění rozhodla nabídnout navazující magisterský program Produkce v kulturních a kreativních odvětvích?

Fakulta umění Ostravské univerzity nabízí studijní programy jak v oblasti hudby, tak i výtvarného umění, a tímto je v České republice unikátní vysokoškolskou vzdělávací institucí. Z této premisy vycházela i při zřizování nového navazujícího magisterského oboru, kterým doplňuje portfolio nabízených výtvarných, hudebních a teoretických oborů, a posilňuje tak nabídku o profesně zaměřený program, který podstatně posílí konkurenceschopnost absolventů na trhu práce a rozšíří možnosti uplatnění ve sférách kulturních a kreativních odvětví (KKO).

 

Můžete popsat tento nový program konkrétněji? Na jaký plán výuky a na jaké předměty se uchazeči mohou těšit?

Produkce v kulturních a kreativních odvětvích je koncipován jako program bez specializací, přičemž zároveň obsahuje studijní plány pro sdružené studium ve variantách major a minor. Studijní plán bude rozdělen do tří základních segmentů: ekonomického, produkčního a uměnovědného. Ekonomické předměty budou zahrnovat např: Management, Marketing, Marketingovou komunikaci a nová média, Projektový a dotační management nebo Autorské právo a duševní vlastnictví. Páteřní předmět Produkce 1 a 2 bude vyučovaný našimi odborníky s praxí v galerijním a koncertním provozu. Následně si student vyzkouší zpracovat a realizovat vlastní projekt. Předmět Odborný seminář povede vždy hostující odborník z praxe. Oblast uměnovědných předmětů budou reprezentovat Dějiny současného umění, Dějiny hudby, Hudební dramaturgie, Kurátorství a jiné.

 

 

Jak s tímto novým programem souvisí nová budova FU OU?

Nesporným lákadlem pro uchazeče o nový studijní program je i to, že studium se bude z velké části odehrávat již v nové budově Fakulty umění. Klastr umění a designu Fakulty umění Ostravské univerzity poskytne zázemí pro hudební umění a částečně výtvarné umění, které jsou v současnosti v naprosto nevyhovujících prostorách. Pro umělecké disciplíny v nich chybí to podstatné: prostory pro kreativní výuku, tedy místo, kde studenti mohou realizovat umělecké projekty v profesionálním režimu. V rámci výstavby tak vznikne špičkový komorní sál pro 250 posluchačů, precizní akustická řešení budou propojena s nahrávacím studiem, a slibují tak jedinečné zážitky pro veřejnost a zajímavé příležitosti pro studenty. Dále vznikne zázemí pro Centrum digitálních technologií a designu, multimediální učebny, čtyři desítky specializovaných cvičeben a učeben, zázemí pro operní studio, zázemí pro zvukovou režii a postprodukci, specializovaná laboratoř a výukový ateliér pro muzikoterapii. Zároveň vznikne DesignLab a galerie typu bílé neutrální krychle v podobě cvičného prostoru pro výstavy, který zároveň slibuje mezinárodní výstavní činnost, a MusicLab v podobě cvičného prostoru pro komorní hudbu, který rovněž přinese mezinárodní program.

 

Mluví se o spolupráci s VŠB-TUO. Jakou bude mít roli?

Pro toto mezioborové studium je také nespornou výhodou spolupráce s VŠB-TUO, jejíž Ekonomická fakulta nový studijní program doplní svým odborným know-how z oblasti managementu, marketingu, autorského práva a duševního vlastnictví.

 

Kdo je vhodným uchazečem o toto studium?

Očekáváme, že mezi uchazeči budou z velké části absolventi umělecky zaměřených oborů, kteří budou chtít lépe poznat zákulisí kulturního provozu, aby tak zvýšili šance vlastního uplatnění. Dále očekáváme uchazeče z řad absolventů širokého spektra humanitních oborů, kteří v závislosti na vlastním zaměření přijdou vybaveni znalostmi o umění, hudbě, divadle, filmu, literatuře, historii, kultuře atd., přičemž budou hledat způsob, jak své znalosti, zájmy a vášně uplatnit v kulturním provozu. Může se rovněž jednat o absolventy oborů jako mediální komunikace, žurnalistika, marketing, management, ekonomika apod., kteří se budou chtít specializovat na oblast kulturních a kreativních odvětví. V zásadě se ale může ke studiu přihlásit kdokoliv, kdo má vlastní zájem či vizi a hledá praktické know-how, aby ho mohl realizovat. Základní podmínkou pro přijetí do navazujícího magisterského studijního programu Produkce v kulturních a kreativních odvětvích je řádné ukončení kteréhokoliv typu studijního programu (bakalářského, magisterského) a úspěšné absolvování přijímací zkoušky. U přijímací zkoušky bude posuzován všeobecný kulturní přehled, orientace v prostředí kulturních a kreativních odvětví, znalosti z oblasti teorie dějin a současných vývojových tendencích jednotlivých uměleckých oborů. Přijímací zkouška bude vedena formou osobního pohovoru.

 

V čem bude spočívat praxe v rámci studia?

Studenti v rámci studia absolvují odbornou praxi v minimálním rozsahu šesti týdnů, během níž získají praktickou zkušenost s chodem dané instituce a budou moci uplatnit své získané teoretické znalosti v provozu jednotlivých kulturních institucí či firem v KKO. Fakulta umění má uzavřenou spolupráci s desítkami kulturních institucí jak v Moravskoslezském kraji, tak v celé ČR. Z celkového výčtu můžeme jmenovat například GVUO, PLATO, Dům umění města Brna, Moravská galerie v Brně, Centrum současného umění DOX, JFO, NDM a další.

 

Jak tento nový program zapadá do strategické a rozvojové koncepce města Ostravy?

Rozhodně v rozvoji a podpoře vzdělanosti v oblasti kulturní politiky, podpoře podnikatelského prostředí a uplatnění absolventů na trhu práce. Nezanedbatelným momentem je také udržení studentů v MSK a v kultivaci kulturního prostředí.