Už čtyři roky se bakalářské a magisterské studium na Ostravské univerzitě mění tak, aby měli jeho absolventi větší uplatnění v praxi a aby mělo pro studenty co největší přínos. Vznikají praktické předměty, přibývá možností, jak se dostat k praxi přímo v oboru, a naopak mizí bariéry – ty jazykové pro cizince a také ty neviditelné pro studenty se specifickými potřebami.

Za vznikem univerzitního Poradenského centra, zavedením předmětů v terénu na Přírodovědecké fakultě nebo spoluprací se zahraničními univerzitami jsou stamilionové investice z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, které na univerzitu směřují prostřednictvím projektu Jsme Ostravská = moderní, inspirativní a atraktivní místo pro kvalitní studium.

Poděkování patří šesti stovkám našich kolegyní a kolegů, kteří se projektu aktivně účastní.

Jsme Ostravská je největší a nejkomplexnější neinvestiční projekt univerzity a jeho hlavním cílem je zvýšit kvalitu vzdělávání v bakalářských a magisterských programech. Pro představu: Má rozpočet 140 milionů, a to jde pouze o neinvestiční náklady, o zdroje, které nejsou určeny na velké nákupy technologií. Zato jsou technologické investice v hodnotě 180 milionů z Evropského fondu pro regionální rozvoj, prostřednictvím dalších projektů, na projekt Jsme Ostravská, navázány. Do projektu je zapojeno skoro 600 pracovníků. To je bezmála každý druhý zaměstnanec univerzity.

Upraveno za účelem lepšího uplatnění absolventů bylo 22 studijních programů, čtyři z nich jsou zaměřeny na praxi. V padesáti studijních programech se díky projektu Jsme Ostravská nově vyučuje aspoň jeden předmět v cizím jazyce. A před námi je ještě rok tohoto více než pětiletého projektu.

„Jsme Ostravská je úspěšný celouniverzitní projekt, probíhá dobře a my jsme přesvědčení, že ho příští rok i úspěšně zakončíme. Poděkování patří šesti stovkám našich kolegyní a kolegů, kteří se projektu aktivně účastní. Je důležité říct, že projekt systematizuje a zkvalitňuje naši výuku, ale taky nastavuje pravidla monitorování a hodnocení našeho výkonu, protože jen tak se můžeme neustále zlepšovat,“ shrnuje Roman Hájek, prorektor pro strategii a rozvoj Ostravské univerzity.

Studovat v kontaktu s praxí

Významnou částí projektu jsou změny ve studijních programech tak, aby byly orientovány více na praxi. Na Přírodovědecké fakultě je to například Aplikovaná informatika.

„Studenti se specializací Softwarové systémy si během studia vyzkouší nejen samostatné programování v různých nástrojích, ale vyvíjí i skutečné aplikace. Zkusí si tak všechny fáze projektu, což je mnohem lépe připraví na praxi v softwarových firmách,“ říká Hashim Habiballa, vedoucí Katedry informatiky a počítačů, a dodává, že za zmínku stojí i to, že si mohou Aplikovanou informatiku studenti zapsat také distančně, což v Česku není úplně běžné. Většina studijních programů, které nejsou prezenční, nabízí vysoké školy v kombinované formě.

Studenti pracují s materiály, které jsou v angličtině, a v seminářích diskutují se zahraničními studenty.

Na Ostravské univerzitě jsou teď studijní programy s velkým podílem předmětů v angličtině.

„Studenti pracují s materiály, které jsou v angličtině, a v seminářích diskutují se zahraničními studenty. Tento internacionalizační rozměr je nedocenitelný – studentům roste sebevědomí v mluvené angličtině a slyší angličtinu, jakou mluví třeba Japonci nebo Francouzi. Ta se dost liší od té, kterou známe ze seriálů. V mezinárodním kontaktu v akademické sféře nebo v korporátech je ale mnohem běžnější. Zajímavé je i to, že jsou studenti konfrontováni s názory zahraničních studentů, které v diskuzi v českém veřejném prostoru nemusí mít tak silné zastoupení,“ říká docent Petr Rumpel, garant dvou anglojazyčných předmětů studijního programu Ekonomická geografie a regionální rozvoj – specializace Udržitelný územní rozvoj a trh nemovitostí. Program propojuje teorii s praxí i díky spolupráci s externími konzultanty z oblasti ekonomie, architektury nebo památkové péče.

Aplikovanou informatiku si mohou studenti zapsat také distančně, což v Česku není úplně běžné. Většina studijních programů, které nejsou prezenční, nabízí vysoké školy v kombinované formě.

Na Filozofické fakultě se zaměřili na zkvalitnění infrastruktury s ohledem na studenty se specifickými vzdělávacími potřebami. Historická budova fakulty získala díky projektu bezbariérový přístup, vybrané učebny prošly modernizací a umožňují vzdělávání i handicapovaným studentům.

„Mezi modernizované prostory na Filozofické fakultě patří multimediální učebna s 3D tiskárnou, která slouží potřebám studijních programů zaměřených na dějiny umění, velký přednáškový sál a dále tlumočnická laboratoř vybavená špičkovou tlumočnickou technikou. Ta umožňuje studentům filologických oborů v reálném čase trénovat tlumočení tak, jak se s ním budou setkávat v praxi,“ říká proděkanka pro rozvoj Filozofické fakulty Michaela Závodná.

 

Na projekt Jsme Ostravská je navázán investiční projekt Tvůrčí centrum Fakulty umění. Studenti mohou díky novému vybavení interpretovat starou hudbu na unikátních kopiích historických nástrojů nebo hrát na špičkových křídlech Steinway & Sons, která najdete jen v těch nejlepších koncertních sálech. Díky projektu Centra digitálních technologií se rozrostlo i vybavení výtvarné části Fakulty umění například o velkoplošnou tiskárnu, digitální plotr, 3D scanner nebo speciální zařízení na videomapping, populární technologii pro velkoformátové promítání uměleckých děl na exteriéry budov.

Prostřednictvím příběhů lidí, kteří mají osobní zkušenost například s životem na ulici nebo zneužíváním návykových látek a zároveň se službami sociální práce, pomáháme našim studentům pracovat s vlastními předsudky.

Výjimečným směrem šli na Fakultě sociálních studií, kde do výuky sociální práce vnáší hodnotový a etický prvek díky spolupráci s konzultanty z praxe. „Prostřednictvím příběhů lidí, kteří mají osobní zkušenost například s životem na ulici nebo zneužíváním návykových látek a zároveň se službami sociální práce, pomáháme našim studentům pracovat s vlastními předsudky,“ říká doktorandka Markéta Čtvrtečková, která má projekt konzultantů z praxe na starosti.

 

Podpora studentů v Poradenském centru a Centru mezinárodní spolupráce

Pro každého může být někdy období studia náročné. Proto vzniklo Poradenské centrum Ostravské univerzity, kde studentům pomáhají s problémy, které je mohou zaskočit.

„Mnozí studenti se rádi na všechno připraví předem – chodí k nám na workshopy, které jim pomohou se efektivněji učit nebo se připravit na pracovní pohovor, a zůstávají s námi v kontaktu i jako absolventi. Některé však může v životě překvapit náhlá osobní ztráta nebo právní záležitost, se kterou si nevědí rady – pomoci jim umíme velmi rychle,“ vybírá Kamila Hýbnerová, jaké služby v Poradenském centru studentům nabízí a dodává, že skupina, které věnují zvláštní pozornost, jsou studenti se specifickými potřebami.

Těm se věnuje Centrum Pyramida a také jednotliví fakultní koordinátoři, jako doktorka Hana Sochorová na Lékařské fakultě, která zmiňuje, jak na fakultě projekt Jsme Ostravská pomohl během distanční výuky: „Pro studenty se specifickými potřebami jsme mohli vytvořit nové studijní materiály, ale také upravit ty stávající. Studentům se sluchovým postižením například pomohly upravené prezentace ze cvičení z histologie. Během online výuky při komentovaných snímcích pro ně nebylo možné odezírat ze rtů vyučující. Speciální upravená prezentace, kterou se mohli v klidu proklikat, jim velmi pomohla.“

Během online výuky při komentovaných snímcích nebylo pro studenty se sluchovým postižením možné odezírat ze rtů vyučující. Speciální upravená prezentace, kterou se mohli v klidu proklikat, jim velmi pomohla.

Díky projektu Jsme Ostravská vzniklo také Centrum mezinárodní spolupráce. To pečuje o přijíždějící zahraniční studenty, zaštiťuje internacionalizaci univerzity a podporuje mobilitní programy.

„V Centru mezinárodní spolupráce připravujeme novinku – krátkodobé intenzivní programy BIP, které kombinují virtuální a fyzické zapojení účastníků mobility, ti pak tráví v zahraničí pět až třicet dní. Přímo na univerzitě centrum zaměstnává hlavně péče o studenty, která je v čase covidu složitější. Komunikujeme pravidla pro vstup na území různých států nebo restrikce na jednotlivých univerzitách a také řešíme situaci studentů v karanténě nebo v izolaci. Doufáme, že se nám o prázdninách podaří realizovat letní školu Entrepreneurship and Creativity for All, kterou jsme museli letos v létě odložit,“ vybírá z široké agendy Centra mezinárodní spolupráce jeho vedoucí Kamila Danihelková.