Na Katedře informatiky a počítačů PřF OU se po letech připravuje významná aktualizace doktorského studijního programu Aplikovaná informatika. Tato změna vedoucí k nové koncepci studijního programu je podpořena projektem „Příprava akreditace doktorského studijního programu Aplikovaná informatika“ (r. č. NPO_OSU_MSMT16610/2022), který katedra nedávno získala a který cílí na interdisciplinární přístup a spolupráci s renomovanými institucemi: Centrem excelence IT4Innovations – Ústavem pro výzkum a aplikace fuzzy modelování (CE IT4I-ÚVAFM OU) Ostravské univerzity a Ústavem geoniky Akademie věd České republiky (ÚGN AV ČR).

„Cílem tohoto doktorského studijního programu je vzdělávat vysoce kvalifikované odborníky, kteří budou schopni provádět základní i aplikovaný výzkum v oblasti informatiky, a její propojení s dalšími vědními disciplínami. Tato interdisciplinární strategie umožní studentům rozvíjet své znalosti a dovednosti v širokém spektru oborů, čímž otevírá dveře k novým možnostem a inovacím v IT výzkumu,“ vysvětluje vedoucí Katedry informatiky a počítačů docent Martin Kotyrba.

Klíčová dohoda o vzájemné spolupráci Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity a Ústavu geoniky Akademie věd ČR při realizaci nového doktorského studijního programu Aplikovaná informatika byla již stvrzena podpisy děkanky PřF OU RNDr. Zuzany Václavikové, Ph.D. a ředitele ÚGN AV ČR Ing. Josefa Foldyny, CSc.

„Věřím, že toto spojení, které doplňují naši dlouholetí partneři z CE IT4I-ÚVAFM OU, je významným krokem k posílení akademického výzkumu a inovacím v oblasti IT na naší Přírodovědecké fakultě. Jsem si jistá, že tento doktorský studijní program má potenciál nabídnout nejen odbornou excelenci, ale také podnítit vznik nových myšlenek, které by mohly mít pozitivní dopad na různé oblasti společnosti,“ říká děkanka PřF OU RNDr. Zuzana Václaviková, Ph.D.

Pro posílení aplikačního zaměření plánovaného doktorského studijního programu se ve spolupráci s ÚGN AV ČR nabízí výzkum a aplikace nových informatických přístupů pro potřeby environmentální geografie a oblasti matematického modelování fyzikálních procesů (např. pro řešení problémů geomechaniky a báňského výzkumu, pro vývoj metod dezintegrace materiálů či pro studium vlastností nově vyvíjených geomateriálů).

Budoucí doktorští studenti Aplikované informatiky tak získají přístup k moderním technologiím, výpočetním zdrojům a infrastruktuře, což jim umožní provádět sofistikovaný výzkum v různých oblastech informatiky. Zároveň budou moci spolupracovat s předními vědci a odborníky na náročných projektech, které překračují hranice jednotlivých oborů.

„Vzdělávání mladé vědecké generace a snahu o prohlubování jeho kvality považujeme za významnou součást badatelské práce a nedílnou součást poslání našeho pracoviště. Budoucím studentům tohoto doktorského programu nabízíme zapojení do unikátního výzkumu v oblastech vyžití umělé inteligence k predikci důsledků hlubinné těžby na zemský povrch, automatického zpracování velkých prostorových dat a jejich vizualizace v environmentální geografii či zpracování a obrazové analýzy 3D a 4D tomografických dat. Jsem přesvědčen, že ve spolupráci s našimi partnery se nám bude dařit vychovávat odborníky s interdisciplinárním přesahem, kteří budou přicházet s novými nápady a myšlenkami obohacujícími naše výzkumné aktivity,“ říká ředitel ÚGN Ing. Josef Foldyna, CSc.