Mezinárodní projektový management (ICPM) je každoroční společný program na Fakultě sociálních studií OU v oblasti zahraniční spolupráce. Do tohoto projektu je zapojeno sedm zahraničních univerzit sítě SOWOSEC (Social Work and Social Economy), které je Fakulta sociálních studií členem. K partnerům této sítě patří FH Campus Wien, Universitatea Babeş-Bolyai, Hochschule für Angewandte Wissenschaften München, Debreceni Egyetem, Ostravská univerzita, Uniwersytet Śląski w Katowicach a Trnavská univerzita v Trnavě.

Students from abroad learn about Czech social policy thanks to the International Project Management programme implemented at FSS UO. Read this article in English

Cílem Mezinárodního projektového managementu je prohloubení znalostí studentů o sociální politice a sociální práci v České republice, poznání specifik implementační struktury institucí spolupracujících na čerpání finanční podpory ze zdrojů Evropské unie dané země v aktuálním programovém období a v neposlední řadě aplikace těchto poznatků projektového managementu v konkrétních organizacích sociální práce v České republice. Jedná se o celosemestrální projekt, který je obohacen o fyzickou mobilitu na zahraniční partnerské univerzitě.

Tento originální a inovativní projekt za Fakultu sociálních studií každoročně zastupuje dr. Šárka Kopřivová společně s dr. Annou Musialovou a dr. Karlem Pavlicou, kteří mají s mezinárodním projektovým managementem bohaté zkušenosti. Do programu jsou zapojeni také studenti bakalářského, magisterského i doktorského studia, kteří doprovázejí zahraniční studenty do jednotlivých organizací.

V letošním roce se do programu zapojily tři organizace sociální práce. Konkrétně se jedná o  1. Valašskou dílnu, sociální podnik z Valašského Meziříčí, který zaměstnává osoby se zdravotním znevýhodněním. Druhým partnerem byl spolek Tutorie (S.T.O.P.), organizace poskytující podporu jednotlivcům, dětem a rodinám ze sociálně znevýhodněného prostředí. Jeho cílem je zpřístupnit běžné možnosti vzdělávání jejich klientům bez ohledu na věk, pohlaví, etnickou příslušnost či zdravotní stav z Ostravy. Třetí organizací bylo nízkoprahové zařízení pro děti a mládež SPOLEČNĚ – JEKHETANE z Ostravy poskytující sociální služby dětem a mladým lidem ve věku od 6 do 18 let, kteří jsou ohroženi nebo zažívají nepříznivou sociální situaci.

Do Mezinárodního projektového managementu, který je na Fakultě sociálních studií realizován, se zapojilo celkem 23 zahraničních studentů – 15 z Rakouska, tři ze Španělska, dva z Portugalska a po jednom z Turecka, Itálie a Brazílie.

Součástí programu byla kromě exkurzí do jednotlivých organizací i řada zajímavých přednášek. Například Anna Musialová měla úvodní přednášku s názvem „Presentation of the structure of project application, a short look at the possible sources of funding from the ESIF in the programming period 2021 – 2027 in the Czech Republic + other topics“ a následnou „Current development of social policy in the Czech Republic“. Dr. Karel Pavlica si připravil přednášku na téma „Basic principles of sensitive communication and respectful approach to vulnerable groups.“

Úkolem zapojených studentů bylo představit své návrhy projektů kolegům, vyučujícím a zástupcům zapojených organizací sociální práce a sociálního podniku, kteří jim poskytli cennou zpětnou vazbu. Po skončení fyzické části projektu budou studenti na svých návrzích dále pracovat, precizovat je a na konci semestru pak odevzdají finální podobu svého inovativního projektu. V tomto čase je stále podporují jejich kouči, se kterými mají možnost své projekty dále konzultovat a získávat tak zpětnou vazbu, aby jejich finální podoba projektu byla co nejkvalitnější.

Na FH Campus Wien letos vyjelo celkem sedm studentů navazujícího magisterského oboru Sociální práce a sociální podnikání (Joint Degree) a Rozvoj a řízení v sociální práci.