Mohla byste nám říct něco k workshopům Centra dalšího vzdělávání, které probíhají na Pedagogické fakultě OU od jara 2022? Kdo workshopy inicioval?

Workshopy nabízející pomoc a informace učitelům, kterým do tříd začaly přicházet děti z Ukrajiny, inicioval děkan Pedagogické fakulty OU docent Daniel Jandačka. V druhé polovině března za mnou přišel s nápadem poskytnout podporu našim učitelům, kteří se ocitli v „první linii“.

Proč se děkan obrátil právě na Centrum dalšího vzdělávání?

Děkan se obrátil na Centrum dalšího vzdělávání z toho důvodu, že zabezpečujeme další vzdělávání pedagogickým pracovníkům a máme potřebné kontakty.

Co bylo hlavním cílem workshopů?

Cílem pomoci bylo reagovat rychle a zprostředkovat učitelům MŠ, ZŠ a SŠ praktické informace, které v dané době potřebovali. Tímto způsobem jsme chtěli pomoct nejenom ukrajinským dětem, které přicházely do našich škol, ale i českým dětem tak, aby společně celou situaci co nejlépe zvládly.

Kdo se do workshopů zapojil? Byli přizváni členové akademické obce? Jednalo se o dobrovolnou činnost?

Děkan inicioval vznik dobrovolnické skupiny z pracovišť Pedagogické fakulty OU, do které se přihlásilo celkem jedenáct dobrovolníků z šesti kateder a jeden student andragogiky. Na začátku dubna proběhla první schůzka této skupiny, na které jsme se domluvili na prvních tématech pro úvodní workshopy.

Byli zapojeni i další členové akademické obce?

S komunikací s ukrajinskými učitelkami nám velmi pomohla Nataliia Kysil, která je studentkou doktorského studia na Katedře hudební výchovy. Simultánně také překládala na jednom z workshopů.

Jakým způsobem jste potencionální zájemce o workshopy kontaktovali?

Informace o připravovaných workshopech jsme rozesílali posluchačům studijních programů Centra dalšího vzdělávání a na emailové adresy všech škol v Moravskoslezském kraji. Spolupracujeme také s Odborem školství a sportu Magistrátu města Ostravy, kde jsme informovali školská poradenská pracoviště o našich aktivitách.

Kdy proběhl první workshop? Čemu všemu se věnoval?

První workshop se konal 19. dubna. Oslovili jsme pedagogické pracovníky mateřských škol a 1. stupně základních škol, protože právě do MŠ a na 1. st. ZŠ přicházely děti z Ukrajiny nejdříve. Bylo potřeba reagovat opravdu rychle. Podařilo se nám zajistit učitelku MŠ z Ukrajiny – paní Nadiu Palčik, která naše učitele seznámila se školským systémem, přístupy ve vzdělávání a výchově na Ukrajině. Odpověděla na celou řadu konkrétních dotazů ohledně rozdílů mezi dětmi z Ukrajiny a dětmi z ČR, se kterými se naši učitelé setkali. Doktor Pavel Moravec z Katedry pedagogické a školní psychologie vysvětloval našim učitelům náboženské zvyklosti a rozdíly mezi Ukrajinou a ČR. Doktorka Dana Vicherková z Katedry pedagogiky a andragogiky se v další části workshopu zabývala komunikační metodou výuky češtiny jako cizího jazyka pro děti, které neumí číst a psát. Učitelé si prakticky vyzkoušeli, jak s touto metodou pracovat. V poslední části workshopu doktor Ondřej Sekera z Katedry sociální pedagogiky probíral téma, jak pracovat s třídou, do které přišly děti z Ukrajiny. Probírali projevy dětí jako reakci na tuto zátěžovou situaci. Zabývali se také psychohygienou a způsoby, jak ošetřit sami sebe tak, aby tuto dlouhodobou situaci jako učitelé zvládli.

Jaká byla návštěvnost prvního workshopu?

Celkem se zúčastnilo cca 100 učitelů z Moravskoslezského kraje.

Prozradíte nám něco o dalším workshopu v řadě?

Na druhý workshop, který se konal dne 26. dubna jsme oslovili pedagogické pracovníky 2. stupně ZŠ a SŠ. Téma bylo podobné, ale zaměřili jsme se na děti staršího školního věku. Na workshopu vystoupila paní Tetiana Solodovnyková – učitelka z ukrajinské SŠ, kterou na workshop zajistil doktor Václav Tvarůžka z Katedry technické a pracovní výchovy. Opět proběhla diskuse ohledně rozdílů ve školském systému obou zemí, probíraly se přístupy ve výuce na Ukrajině a další. Doktor Pavel Moravec promluvil o náboženských a z toho vyplývajících kulturních zvyklostech. Doktorka Hana Kubíčková z Katedry sociální pedagogiky se zabývala zvládáním situace ve třídách po příchodu dětí z Ukrajiny a také způsoby, jak zvládat dlouhodobou zátěž, tlak a stres související s touto situací. Tohoto workshopu se zúčastnilo cca 40 učitelů z MSK.

Máte nějaké zpětné vazby od zúčastněných či těch, kteří workshopy vedli?

V rámci workshopů jsme se učitelů ptali, co je aktuálně trápí, s čím si neví rady a s čím bychom jim dál mohli pomoct. Díky zpětné vazbě od učitelů jsme vytipovali další aktuální témata, na základě kterých proběhly další tři workshopy. Tyto workshopy už byly zaměřeny konkrétněji.

Prozradíte nám, o čem byly další workshopy? Čemu se věnovaly? Co se účastníci mohli dovědět? Jak workshopy probíhaly?

31. května proběhl workshop, který vedla doktorka Kamila Sekerová z Katedry českého jazyka a literatury s didaktikou na téma „Vliv ukrajinštiny na přijímání češtiny jako druhého jazyka“. Workshop se zabýval jazykovými transfery mezi češtinou a ukrajinštinou, jejich výhodami a riziky. Tento workshop byl nabízen hlavně učitelům českého jazyka.

15. června proběhl workshop pod vedením doktora Ondřeje Sekery na téma posílení odolnosti učitelů při zvládání zátěže, který se věnoval relaxačním technikám a meditaci.

22. června proběhl workshop pro unavené a stresované učitele, který se věnoval relaxačním a uvolňovacím technikám. Vedla jej doktorka Hana Kubíčková.

Čím byly workshopy ve výsledku přínosné?

Účastníci úvodních workshopů kladně hodnotili osobní kontakt s učitelkami z Ukrajiny, protože měli možnost diskutovat s lidmi, kteří nejlépe znají prostředí v ukrajinských školách. Dotazů byla celá řada a netýkala se pouze přístupu dětí ke vzdělání, způsobu vzdělávání, používání výpočetní i jiné techniky, ale i rozdílu v chování dětí z Ukrajiny a ČR, zvyklostí ve stravování, denního režimu dětí v MŠ a podobně. Praktický náhled do komunikační metody výuky češtiny jako cizího jazyka ukázal zájem učitelek MŠ seznámit se s metodou blíže a využít ji ve svých školkách. Řada učitelů také sdílela, že je vyčerpaná dlouhodobou zátěží, která vyplývala už z covidové situace. Ve chvíli, kdy začali znovu pracovat s dětmi ve třídách prezenčně, přišla nová výzva – pomoct dětem z Ukrajiny. Chtějí pomáhat, ale cítí se vyčerpaní a pod velkým tlakem. Z toho vyplynula potřeba dalších workshopů zaměřených na relaxační a uvolňovací techniky a meditaci.

Nabízíte všechny workshopy zdarma, nebo jsou zpoplatněny?

Všechny workshopy jsou nabízeny zdarma.

Mohl se někdo zúčastnit online, pokud se nemohl dostavit osobně?

Workshopy informačního charakteru byly nabízeny prezenčně i online. Pokud jde o prakticky zaměřené workshopy, tak ty probíhaly pouze prezenčně.

Vypadá to, že se celá akce vydařila a byl o ni velký zájem. Plánujete další workshopy na podzim?

Na podzim plánujeme workshop pod vedením doktorky Vicherkové k výuce češtiny pro cizince, který bude zaměřený na výuku češtiny jako cizího jazyka pro děti z MŠ a 1. st. ZŠ.

Jak budete postupovat dále?

Budeme zjišťovat jak u účastníků workshopů, tak i u škol jejich aktuální potřeby. Jde nám o to, aby další workshopy byly zaměřeny úžeji na konkrétní problém. Cílem není dělat workshopy pro velký počet účastníků, ale pro ty se skutečným zájmem daný problém řešit. Předpokládáme, že po zahájení nového školního roku přijdou další témata, o kterých zatím nevíme. Do naší dobrovolnické skupiny může kdokoliv v průběhu vstoupit.

Víte, kdo bude mít další workshopy na starosti? Koho může případný zájemce o účast na workshopu kontaktovat? Jak bude probíhat registrace?

Koordinátorkou workshopů je Ing. Veronika Cabala. Na email veronika.cabala@osu.cz je možné poslat svůj kontakt, na který budou zasílány nabídky workshopů. Registrace probíhá online formou prostřednictvím přihlašovacího formuláře.

Děkuji za rozhovor.