Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

V tomto roce se odborná praxe studentů sociální práce navazujícího magisterského studia Fakulty sociálních studií proměnila v projektovou výuku. Projektová výuka dává nám studentům možnost vymyslet a realizovat v rámci týmů své vlastní projekty.
Jedním z těchto projektů, který realizuje náš tým je pomoc dětem v Nízkoprahovém centru pro děti a mládež U-KRYT. Tyto děti jsou ohroženy sociálním vyloučením, jsou ohroženy nebo zasaženy sociálně patologickými jevy a tráví svůj volný čas většinou na ulici a to pasivně či rizikově. Samotné prostory U-KRYTU původně sloužily jako protiatomový úkryt. Celý objekt je situován v podzemí. Nelze upřít, že pracovníci NZDM vynaložili velké úsilí, aby místo přizpůsobili jeho současnému účelu, nicméně si dovolíme konstatovat, že podoba interiéru a vnitřní vybavení má velké rezervy. Snaha o zmenšení těchto rezerv se tak stala jedním z cílů našeho projektu.
Pravdou je, že v této organizaci jsme se rozhodly realizovat projekty dva. Prvním menším projektem bylo zajištění sportovního vybavení pro děti. Děti v organizaci projevovaly velký zájem o florball, proto jsme se rozhodly zabezpečit vybavení pro něj potřebné. Po oslovení florbalového týmu FC ORCA Krnov dostal U-KRYT darem dvanáct florbalových hokejek, které děti s velkým zájmem využívají na pravidelném streetworku.
Stěžejním cílem našeho hlavního projektu je společně s dětmi vymalovat interiér klubu, a to tak, abychom v co největší míře, zkvalitnily prostředí pro děti. Naším úkolem pro úspěšné naplnění tohoto cíle, je za pomoci letáků a motivace sponzorů zajistit veškeré materiální prostředky. Naším záměrem není pouze zkvalitnění prostředí. Jedním z našich cílů je také zapojení dětí do samotného projektu. Účelem je začlenění dětí do smysluplné týmové spolupráce tak, aby se podílely na tvorbě něčeho, co je pro ně významné v místě, kde tráví většinu svého volného času. Pro naplnění tohoto cíle jsme naplánovaly výtvarnou soutěž, kde si děti budou samy navrhovat obrázek, který se v rámci hlasování vybere a bude namalován na určeném prostoru. Věříme, že náš projekt bude jak organizaci, tak dětem a nám studentkám velkým přínosem. Doufáme, že budou mít děti útočiště, ve kterém budou moci smysluplně a příjemně trávit svůj volný čas.
Z pohledu studenta věřím a doufám, že tato projektová výuka bude úspěšně realizována i nadále. A to nejen z důvodu, že je obrovským přínosem nám studentům v hledání dalších vlastních zdrojů, rezerv a možných sil, ale také organizacím a potřebným lidem, protože je to jedna z myšlenek sociální práce, a to, pomáhat druhým. Nemohu také na závěr opomenout velké díky a obdiv našim vyučujícím projektové výuky (Mgr. Ivana Kaniová, Ph.D., Mgr. Sabina Maňková), které jsou nám studentům v těchto projektech velkou oporou.
Taťána Bobáková
 
žádost projektuvod