Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Podstata tvorby těchto projektů je v předávání informací „vrstevníkům ze strany vrstevníků“. Dalším smyslem a cílem je rozvoj tvořivosti, týmové práce, vnitřní motivace, rozvinutí prezentačních a komunikačních dovedností žáků společně s vytvářením si vlastního kritického pohledu na danou problematiku.

Projektu se zúčastnilo sedm ZŠ, které se do projektu přihlásily. S třídními učiteli osmých a devátých tříd byl dohodnut termín, kdy studenti OU prezentovali předem připravenou powerpointovou prezentaci a motivační besedu na jejímž konci bylo z každé třídy vytvořeno pětičlenné družstvo, které bude vytvářet projekt pro své spolužáky a případně reprezentovat školu ve finálovém kole. Žáci měli za úkol vytvořit PowerPointovou prezentaci, propagační plakát, vlastní logo, vlastní motto, dále pak dobrovolně například video, dramatizaci, diskuzi – cokoli, co by udělalo jejich projekt zajímavým a prokázalo jejich kreativitu a schopnosti. Studenti Ostravské univerzity působili jako takzvaní „coachi“ jednotlivých družstev a snažili se žákům poskytovat podporu a pomoc. Semifinálová kola proběhla v jednotlivých ZŠ v době od 11. 2. 2015 – 23. 2. 2015. Jednot-livá družstva prezentovala svůj projekt před 6. nebo 7. třídou v rámci preventivního programu pro získání povědomí o nebezpečí sociálních sítí a jejich úspěšnému užívání. Semifinálová kola sloužila k výběru jednoho vítězného týmu v rámci dané školy, který poté svoji školu reprezentoval v kole finálovém.

Hodnotící kritéria pro projekt žáků ve finálovém kole byla náročná. Hodnotily se jednotlivé úkoly – motto, plakát, logo a prezentace. Posuzovala se výstižnost, zajímavost, efektivita, kreativita ale i komunikační dovednosti prezentujících. Odborná porota ve složení doc. PhDr. Jitka Šimíčková-Čížková, CSc., PhDr. Alice Strnadlová, Ph.D.,PhDr. Lucia Lacková, Ph.D. ,Mgr. Miriam Prokešová, Ph.D., Mgr. Bc. Hana Kubíčková, Ph.D., Mgr. Bc. Martina Rozsypalová PhDr., Mgr. Bohdana Richterová, přidávala celému projektu na vážnosti.

Opět se potvrdilo, že takovéto projekty opravdu mají smysl, jak pro žáky na základních školách, tak pro studenty vysokých škol. Žáci mají možnost předvést, co v nich je, ukázat dovednosti, které se během běžné výuky někdy neprojeví, dále se učí schopnosti spolupráce, domluvy, vystupování na veřejnosti apod. Studenti zase získají nové zkušenosti v práci s žáky v jiné situaci, než je vyučovací hodina, ověří si vlastní schopnost komunikace s žáky, správně se vyjadřovat, umět poradit. To vše je přínosné pro jejich budoucí povolání.

PhDr. Alice Strnadlová, katedra pedagogické a školní psychologie

P1000889 P1000891

P1000900 P1000911